Norwegian-Swedish translation of sameksistens

Translation of the word sameksistens from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

sameksistens in Swedish

sameksistens
allmennnoun samexistens
Similar words

 
 

More examples
1.På det ideologiske felt kan det ikke herske noen fredelig sameksistens mellom blokkene.
2.Vi må legge forholdene til rette for utstrakt samarbeide og fredelig sameksistens.
3.En slik representasjon ville være en aksept av WCIP som samarbeidspartner i vår felles streben efter fredelig sameksistens mellom folkene, sier han til Aftenposten.
4.Et sentralt poeng er, at skal vi ha sameksistens, er det viktig at fiskerne blir hørt og at deres interesser blir kartlagt og vurdert.
5.Et sentralt poeng er at skal vi ha sameksistens, er det viktig at fiskerne blir hørt og at deres interesser blir kartlagt og vurdert.
6.Fredelig sameksistens mellom supermaktene er mer nødvendig enn noen gang tidligere, sa Konstantin Tsjernenko i sin første tale som det sovjetiske kommunistpartiets generalsekretær mandag.
7.Hvorfor ikke ta SovjetUnionen på ordet når de snakker om" fredelig sameksistens" ?
8.Kina håper at forholdet til Sovjet vil kunne bli normalisert på basis av prinsippene for fredelig sameksistens, sa Zhao, som imidlertid minnet om de feilslåtte grenseforhandlingene med russerne i 1970årene.
9.Avtalen om fredelige sameksistens blir i Roma betegnet som første skritt på veien til en endelig løsning på den 100 år gamle striden om Beaglekanalen.
10.Basert på ønsker om sameksistens ut fra alle lands legitime rett til å eksistere med forskjellige samfunnssystemer - innenfor rammen av FNs menneskerettighetserklæring.
11.Begrepet" Frontlinjestater" begynner å miste sin mening, eftersom væpnet konfrontasjon erstattes av fredelig sameksistens stort sett på Pretorias betingelser.
12.DET er ikke tilfeldig at tidligere forbundskansler i Østerrike, dr. Bruno Kreisky, er invitert til å holde åpningsforedraget om kulturforståelse og sameksistens - på svensk !
13.DET er vårt håp at israelerne skal få en regjering som er i stand til å gjenreise landets økonomi og skape muligheter for en fredelig sameksistens mellom jøder og arabere.
14.Den engelske psykologen Paul Hauck har skrevet tre bøker om sameksistens, som nå er oversatt og utgitt på Dreyers forlag.
15.Det at det finnes delte meninger om hvordan verdensfreden skal oppnås, må ikke rokke vår tro på fred som den eneste riktige bakgrunn for sameksistens på Jorden.
16.Det er nå opp til landene i NordEuropa selv om de vil velge konfrontasjonslinjen eller" fredelig sameksistens", mener Voronkov, som kobler det siste begrepet sammen med planen om en atomvåpenfri sone på visse sovjetiske vilkår.
17.Det finnes ikke noe alternativ til fredelig sameksistens ; det er bedre" å forhandle ti ganger enn å skyte en gang", sier Honecker.
18.Det har hittil vært ansett som utenkelig at SydAfrika skulle komme til å oppnå noe som nærmer seg fredelig sameksistens med sine naboer Angola og Mocambique.
19.Det representerer et uavhengig regionalt forslag - uavhengig av øst / vestkonfrontasjonen samtidig som det er inspirert av grunnleggende prinsipper for mellomfolkelig sameksistens : ikkeintervensjon, fredelig løsning av konflikter, etc.
20.Det snakkes igjen om behovet for fredelig sameksistens, samtidig med at propagandabølgene skummer mer frådende enn noen gang siden Stalinårene.
21.Det synes imidlertid for meg som om denne" fredelige sameksistens" skjer på statens premisser.
22.En bred bevegelse rettet også mot Vesten, enten i blodig strid eller i fredlig sameksistens.
23.Forskeren Bjørn Hersoug, Fiskeriinstituttet i Tromsø, har gjort undersøkelser om mulig sameksistens mellom fiskeriene og oljeindustrien.
24.Han er forøvrig forfatter av boken" A Land of Two Peoples", hvor han tar for seg den jødiske filosof Martin Bubers syn på behovet for slik fredelig sameksistens.
25.Han står urokkelig på sine prinsipper om fremskritt, fredelig sameksistens og åndsfrihet.
26.Her råder Hedmarkshøvdingen i sitt rike, i fredelig sameksistens med bjørn og jerv.
27.Hvordan vil det egentlig arte seg med den lovede sameksistens mellom kommunisme og kapitalisme i samme land ?
28.I disse dager, med terrorhandlinger på begge sider av den israelskpalestinske konflikt, er det langtfra noen enkel sak å bevare troen på sameksistens.
29.I et av hans første skrifter fra slutten av 60tallet med tittelen" Fremskritt, sameksistens og intellektuell frihet", tegner han en utvikling med et begynnende flerpartisystem (det har vært tegn både i Tsjekkoslovakia og Polen), i SovjetUnionen, og en sterk liberal venstrefløy i Vest, som tilsammen resulterer i en tilnærming mellom Øst og Vest.
30.I flere generasjoner har forholdet mellom bankvesenet og forsikringsbransjen vært preget av fredelig sameksistens.
Your last searches