Norwegian-Swedish translation of sammenblanding

Translation of the word sammenblanding from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

sammenblanding in Swedish

sammenblanding
allmenn? förvirring
Synonyms for sammenblanding
Similar words

 
 

More examples
1.En sammenblanding av forslag på kort sikt og en mer langsiktig strategi der realbeskatningen kunne være ett alternativ, vil bare skape forvirring.
2.Administrerende direktør Erik B. Hjort i Hansa Bryggeri sier dette er en merkelig sammenblanding av ølsalg og kommunal drift.
3.Arbeiderpartiets linje innebærer en uheldig sammenblanding av økonomi og politikk.
4.Avtalen som gir Janco Visjon rett til å disponere kanalkapasiteten for lokalfjernsyn, oppfatter de 20 som en formell sammenblanding i forhold til myndighetenes forutsetninger.
5.Da bør hun søke faglig råd om hvilken type hun nå skal bruke - sammenblanding av typer er mildest talt uheldig.
6.Denne type argumentasjon synes å være blitt populær i visse kretser, ikke desto mindre bygger den dels på en sammenblanding av to sider ved kunstnerorganisasjonenes arbeide, dels på en generell uvilje mot både målsetninger og praktisk utforming av den kunstnerpolitikk som er blitt gjennomført det siste tiår.
7.Der har mange gått kraftig imot en sammenblanding av vår uhjelp og norske næringslivsinteresser.
8.Det er det nåværende system som virkelig gir uklarhet og sammenblanding mellom forretning og politikk, en sammenblanding som spiller politisk makt over til aksjeselskapet Statoil.
9.Det skjer ofte en sammenblanding mellom begrepet yrkessykdom som forsikringsteknisk begrep, og yrkessykdom som en sykdom der en årsaksfaktor kan ligge på arbeidsplassen.
10.Disse salgslagene oppviser ofte en sammenblanding av ren forretningsvirksomhet og lovbestemt førstehåndsomsetning.
11.En forvirret sammenblanding av politikk og internasjonal jus førte onsdag til kaotiske tilstander og adskillig dramatikk i siste akt av Europarådparlamentarikernes behandling av spørsmålet om de tyrkiske parlamentarikeres rett til å møte i rådet.
12.En sammenblanding av uheldige omstendigheter førte ham alltid tilbake bak låste dører.
13.En sammenblanding er det f.eks. når Knut Berg hevder at kunstnerorganisasjonene er blitt for mektige.
14.En slik sammenblanding er det vel bare de skamløse som tør foreta ?
15.Full støtte til dem som nekter militærtjeneste av samvittighetsgrunner, krav om retten til siviltjeneste, innsats for å fremme tillit og fred og en kamp mot sammenblanding av vanlig skole og militæropplæring.
16.Goldwater har liten eller ingen sans for Falwells moralske flertalls sammenblanding av religion og politikk.
17.Han mener debatten har gitt en sammenblanding av begrepene" analyse" og" terapi".
18.Han tok ikke direkte avstand ifra at KonTikinavnet ble brukt ; kun hvis det var fare for sammenblanding.
19.Hun sier i intervjuet at henvisningen til utvalget er en" sammenblanding og uheldig kobling".
20.Ifølge NBIs rapport forkluderes debatten om det økonomiske grunnlag for vedlikehold av leiegårder, fordi det skjer en sammenblanding av utgifter for ekstraordinære reparasjoner og utskiftninger av bygningsdeler med regelmessig og forebyggende vedlikehold.
21.JancoVisjon oppfyller ikke forutsetningene for å inneha konsesjon så lenge det er en reell sammenblanding med eierinteressene bak Janco Kabel.
22.Jeg har heller ikke brukt dette tallet i annen sammenheng, slik at mulighet for sammenblanding ikke foreligger.
23.Jeg har ikke noe imot at KonTikinavnet brukes, men jeg vil ikke ha noen sammenblanding.
24.Men hvorfor denne sammenblanding av flagg ?
25.NKSF mener at sammenblanding av interesseoppgaver og forvaltningsoppgaver på denne måte ikke bør forekomme.
26.Når Tønnessenutvalget trekkes inn i denne sammenheng, fremholder statssekretæren at dette er en sammenblanding og uheldig kobling.
27.Riktignok har teknologiens fremmarsj ført til at man i et så kulturbevisst folk som det franske, har innledet en kampanje mot hva man kaller" franglais" - den vilkårlige sammenblanding av franske og engelske ord.
28.Slik sammenblanding fører til at både politikken og næringsvirksomheten blir skadelidende.
29.Sluttspillet under sommerlekene kan utvilsomt virke som en underlig sammenblanding av fotballmillionærer og renbarkede amatører, som i forhold bare spiller for knapper og glansbilder.
30.Spalteplassen tillater ikke en detaljert gjennomgang av Hagen / Myhres overfladiske sammenblanding av Vannlinjen / Grunnlinjen, men svakheten ved synspunktene deres kommer tydelig frem bl.a. når de som ett av eksemplene på prosjektenes angivelige jevnbyrdighet, kan la det relativt ubetydelige arbeidet med å føre trafikken fra Vannlinjen inn på Mosseveien, bli sidestillet med problemene forbundet med Grunnlinjens årelange kjempegrøft gjennom sentrum.
Your last searches