Norwegian-Swedish translation of si fra

Translation of the word si fra from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

si fra in Swedish

si fra
protestverb säga ifrån
Anagrams of si fra
Similar words

 
 

More examples
1.Den ville (villmannen) lever i seg selv, det selskapelige (sociable) menneske som stadig er utenfor seg selv, forstår bare å leve i andres omdømme, og det er så å si fra andres dom det henter bekreftelsen på sin egen eksistens".
2.Vi må si fra i dette landet når vi finner gull.
3.Alle meldinger om epidemier rapporteres til et internasjonalt organ i Paris, der er man raske med å si fra ved enhver unormal utvikling.
4.Brevskoleundervisning er ofte eneste muligheten mange arbeidstagere har til å skaffe seg mer viten uten samtidig å si fra seg inntekten.
5.Det er også et hyggelig forum å være i, og jeg har ikke tenkt å ødelegge den gode tonen, selv om jeg nok kommer til å si fra om enkelte ting efterhvert.
6.En halvtime, time... bare si fra hvis du ikke liker det, for da blir jeg med med det samme.
7.Formuleringene i den foreliggende melding, som antyder at man overveier å gå over til å opptre som selvassurandør, gjør at vi føler et ansvar for å si fra at man er i ferd med å begi seg inn på en farlig vei og at det finnes et langt bedre alternativ, fremholder Monsen.
8.I mellomtiden svekkes imidlertid vårt forsvar, så å si fra dag til dag.
9.Ihvertfall er det vi som må si fra om hvordan det er.
10.Jeg er helt klart skuffet over at vi ikke vant denne kampen hvor vi dominerte fullstendig så og si fra avspark til full tid.
11.Jeg skal si fra når jeg blir trett" and want to go on strike", smiler han.
12.Når så mange kritiserer drosjesjåfører, er det grunn til å si fra når de opptrer positivt, sier Allersmedarbeider Kari Ulrichsen til Hallo Oslo.
13.Vi er ikke så store at vi må si fra, og vi har heller ingen planer eller ambisjoner om å påvirke selskapet på noen måte, sier Stokke.
14.Abonnentene oppfordres til å si fra om hvordan de opplever sitt distrikts budservice og stemme på" månedens bud".
15.Allerede i begynnelsen av mai skal Ramstads" tvillingposeoppfinnelse" demonstreres for sanitetssjefene i Norden, det vil si fra Finland, Sverige og Danmark.
16.Arbeidsgiverne har svart med lockoutvarsel med virkning fra 29. november for alle skip som ligger i nordeuropeiske havner - det vil si fra Brest og nordover.
17.Bakgrunnen for at Majala nå blir lansert så å si fra båtripa, er at det er tradisjon at Fiskarlagets høvedsmann kommer fra ett av de tre nordligste fylkene.
18.Befolkningen på Bøler blir bedt om å si fra om de ønsker seg en kafe i strøket, ifølge velavisen" Bøler Vel - Informasjon".
19.Blant andre aktuelle saker er kravet om økning av dagpengene fra 39 til 60 kroner, og en fordobling av dimisjonsgodtgjørelsen til det samme som en netto månedslønn i Statens laveste lønnsklasse, det vil si fra 2026 kroner til 4100 kroner.
20.De fem bedriftene i sentret håper å kunne tilby alle slags tjenester for næringslivet og følge en bedrift så å si fra vugge til grav.
21.De praktiserer ordningen med tre uker ombord og tre uker hjemme, og karene kommer så å si fra hele landet.
22.Den privilegerte situasjon vi har, i et land der ytringsfrihet er en selvfølge, gir oss et desto større ansvar for å si fra, og ikke tie i makelighet, når ytringsfriheten krenkes.
23.Deres valgte representanter ble pålagt å si fra med de midler som er nødvendig for å bli hørt.
24.Derfor er det opp til publikum å si fra dersom de ikke liker farver og design.
25.Derfor går Akershus fylke nå i gang med sitt" Hårløfterprosjekt" som er en invitasjon til alle med gode ideer til ny virksomhet om å si fra.
26.Derfor mener jeg det må være en moralsk forpliktelse å si fra på forhånd hva som skal skje med dem som mister sine jobber.
27.Derimot skal man i Stockholm efter vestlig oppfatning, forhandle om konkrete tillitskapende tiltak av militær betydning og som gjelder for hele det aktuelle område, det vil si fra Ural til Atlanterhavet.
28.Dessuten klarer han ikke la være å mene noe, og si fra om det.
29.Det er en kjent sak at Amoco ikke er alene om å være misfornøyd med skattenivået, men det er få som ønsker si fra offentlig i så klare ordelag som Amoco.
30.Det er ikke meningen at vi skal drive klubber og lag, vi trekker oss ut efter en stund, men aldri uten å si fra.
Your last searches