Norwegian-Swedish translation of skille ut

Translation of the word skille ut from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

skille ut in Swedish

skille ut
allmenn? utsöndra
Anagrams of skille ut
Similar words

 
 

More examples
1.Hvorfor ikke skille ut Lommedalen som egen kommune ? sier han, og lar utsagnet følges av et smil.
2.I andre land har man valgt ulike løsninger for å skille ut den konkurranseutsatte virksomheten.
3.I stedet for å skille ut elever til spesialundervisning må vi bruke mer tid på normalundervisningen i klassene.
4.Sakene griper ofte inn i hverandre, og det er derfor ofte vanskelig å skille ut spesielle tilfeller, mener hun.
5.Samtidig er jeg også litt skeptisk til den enkle virkelighetsforståelse, som også gjelder i Høyre, at man ved å skille ut ett element i et hele og erstatte det med et annet, løser alle problemer.
6.Vi er ennå inne i en prøveperiode, hvor vi forsøker å komme frem til metoder som lettere kan hjelpe oss å skille ut forsøk på svindel fra skademeldningsbunken.
7.Andre modeller går ut på å skille ut armeringsstålproduksjonen i eget selskap, eller bare opprette et felles salgsselskap.
8.Arbeidet med å skille ut nye selskaper er allerede igang.
9.Argumentet er at mynten er altfor tung i lommen, og at den lett kan forveksles med en tipencemynt, selv om blindeorganisasjoner i sin tid gikk inn for pundmynten med sin riflede omkrets nettopp fordi den var lett å skille ut fra andre mynter.
10.Chitosan er et seigtflytende stoff som også for eksempel kan skille ut bakterieceller i cellevegger - en egenskap den bioteknologiske industri vil kunne dra nytte av, sier professor Jan Raa.
11.Den er noe ubestemmelig av skikkelse, grønn pels, slimete, glatt og fryktelig varm, kan skille ut syrer og gasser og er selvfølgelig datastyrt av Kvarsten Topplykke, kapitalist og kommunepolitiker og den selvfølgelige skurk i en historie som denne.
12.Derfor kan vi tenke oss å skille ut seks mål til byggeformål for pensjonister.
13.Det eneste jeg kan gjøre her, er å lete efter fingeravtrykk, men da må vi kunne skille ut dem som tilhører husets folk.
14.Det er enighet om å skille ut den viktigste enhet, Statskraftverkene, som en egen forvaltningsbedrift.
15.Det er ikke påkrevet å skille ut vedlikeholdet fra de totale påkostninger.
16.Det er imidlertid ikke riktig å skille ut en egen helsetjeneste eller helsepersonell bare for kjemikalieskip.
17.Det er vanskelig å skille ut fakta mellom alle de tall og påstander som fremlegges.
18.Det gjelder å skille ut de skikkelige vennene fra de som er" falske".
19.Det heter også i proposisjonen at Jernverket bør vurdere å skille ut aktiviteter som kan gi basis for selvstendig, lønnsom virksomhet.
20.Det vil si, ut av dette kraftige rotsystemet kan vi skille ut den ene barneplanten efter den andre.
21.Disse unge barna oppfatter og husker reklamens budskap og er i liten grad i stand til å skille ut reklamens overtalende budskap og har en tendens til å oppfatte budskapet som sant og ønsker derfor å kjøpe produktet.
22.En annen form for delvis privatisering vil være å skille ut bedriftene i datterselskaper, uttaler PerKristian Foss.
23.En annen ting er at når rovdyr jager, så tar de syke eller svake dyr som de klarer å skille ut fra flokken.
24.En hovedoppgave for politikerne må være å skille ut oppgaver som klart og entydig tilhører fellesskapet, og ivareta disse skikkelig.
25.Et annet alternativ kan være å samle produksjonen av armeringsstål under ett tak, men Jernverket vil trolig være lite interessert i å skille ut armeringsstålet.
26.Et hovedproblem i denne forbindelse er at de eksisterende terminalanleggene i Flotta ikke kan skille ut de ulike produktene som inngår i våtgassen på en måte som tilfredsstiller Sleipnerselskapenes krav.
27.For å unngå en slik utvanningseffekt vil banken trolig på forhånd skille ut sine faste eiendommer i et eget selskap, en transaksjon som i tilfelle vil gi markedet et endelig svar på hvilke betydelige verdier som virkelig ligger" skjult" bak fasaden.
28.Forslaget om å skille ut Statskraftverkene som en egen forvaltningsbedrift synes nå å få bred politisk tilslutning.
29.Forslaget om å skille ut flere enheter ved Framnæs som egne aksjeselskaper har utelukkende som formål å" slanke" bedriften.
30.Før den tid ønsker ikke vi å skape tapere ved å skille ut enkelte spillere.
Your last searches