Norwegian-Swedish translation of sosialisering

Translation of the word sosialisering from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

sosialisering in Swedish

sosialisering
allmenn? socialisering
Similar words

 
 

Wiki
For den samfunnsvitenskapelige betydningen av sosialisering, altså samfunnets overtakelse private bedrifter og økonomiske virksomheter,[1] se nasjonalisering. Sosialisering er en prosess der medlemmer av et samfunn lærer sosiale og intellektuelle normer og verdier, gjennom innlemming i sine respektive sosiale roller og samhandling med andre individer. Det mennesket til enhver tid er på et gitt tidspunkt, er resultatet av påvirkningen fra mennesker som omgir vedkommende i familie og nærmiljø, det vedkommende har lest, hørt og sett i massemedier.

More examples
1.Det er nødvendig med gjennomdrøftelse av hvordan vi bedre kan styre kredittpolitikken, men sosialisering av forretningsbankene er ikke moe svar på problemene.
2.De samlede ressurser vil gi økte muligheter til sosialisering og oppbygging av kompetanse innenfor områder som vil være til nytte for både privatkunder og næringslivet, heter det.
3.Dermed blir vi sittende overfor to gjennomførte eksemler på den svenske åttebarnsmammaen Anna Wahlbergs teorier om sosialisering av barna i foreldrenes nærhet.
4.Det som i valgkampen i 1981 ble utlagt som sosialisering av helsevesenet - og som Lægeforeningens formann sier ikke var til å leve med - forsøker Willoch nå å utlegge som opplegget for en" brutal" privatisering.
5.Det ville derfor være nyttig hvis man på forhånd fikk beskjed om hva de mener om viktige forhold som sosialisering av banker og forsikringsselskaper, aksjesparing med skattefradrag, gevinstbeskatning og rentetak.
6.En sosialisering av Helevesenet synes å være tidens ledestjerne.
7.Et av de få konkrete krav, nemlig sosialisering av legetjenesten, har allerede vakt kraftig motbør i kretser utenfor LO.
8.Forslaget om sosialisering av legetjenesten, fleksibel pensjonsalder og lik arbeidstid blir bare en del av et omfattende program, som ventelig vil inneholde LOs synspunkter på bl.a. inntektspolitikk og sysselsettingspolitikk i neste fireårsperiode.
9.Fra Ap.hold kommer" knusende dom" over trafikkselskapet og krav om sosialisering av de private busser.
10.HER er det efter vår mening hverken behov for sosialisering eller andre kunstgrep.
11.I en encyclica," Mater et Magistra" (1961) om kirkens sosiale lære, gjorde han seg til talsmann bl.a. for minstelønn for alle arbeidere, hjelp til utviklingsland og sosialisering hvor det måtte være nødvendig.
12.Imidlertid er det" sivet ut" at Landsorganisasjonen i utkastet til handlingsprogram for 198589 krever full sosialisering av legetjenester her i landet.
13.Lektor Bjørn Monstad fra Sørlandets barnehavelærerskole la frem en rapport fra en ny undersøkelse om religiøs sosialisering.
14.Noen ser på sosialisering som noe odiøst, men det er ingen som derfor drømmer om å fjerne det fra offentlig debatt.
15.Når vi borgerlige brukte ordet sosialisering om det som foregikk, brukte Arbeiderpartiet ordet deprivatisering.
16.Også Gerhardsen understreket behovet for en skrittvis sosialisering som har folkets støtte, men minnet om at det allerede idag er mye sosialisme i det norske samfunnssystemet.
17.Privatisering av inntektene og sosialisering av utgiftene.
18.Vi må hindre at vi får en fullstendig integrering i tre, fire store finansgiganter hvor kravet om sosialisering vil bli reist med full tyngde, og vil bli vanskelig å argumentere mot med den maktkonsentrasjon vi da vil kunne stå overfor.
19.Vil man ha en borgerlig regjering, eller ønsker man en sosialistisk med all dens byråkrati, sosialisering, inflasjon og stadig økende skattetrykk ?
20.Min umiddelbare reaksjon er at vi nå slipper sosialisering av bankvesenet, sier administrerende direktør i Den norske Bankforening, Trond R. Reinertsen.
21.Venstre vil ikke ha et sosialistisk Norge med økt statsstyring og sosialisering av bankvesenet.
22.Vi er heller ikke overbevist om at Ap.s forslag om sosialisering av bank, forsikring og bedriftsliv peker fremover.
23.Amanuensis Maren Woie har vært med under hele instituttutviklingen, først med undervisning i etikk og verdier i sosialt arbeide ; nå er feltet menneskelig utvikling og sosialisering eller oppdragelse.
24.Arbeiderpartiets forslag om sosialisering av bankene kan komme til å koste syvåtte milliarder kroner, sier adm. direktør Trond R. Reinertsen i Den norske Bankforening.
25.Bankaksjene steg sterkt fordi frykten for sosialisering av bankene nå er fjernet for nye fire år.
26.Den private helseservice som tidligere utgjorde en betydelig og høyt respektert andel av det totale behandlingstilbud, er ved en forsert sosialisering bragt ned i to prosent.
27.Det annet forhold som belyses i figuren, er størrelsen av den offentlige andel av de totale helseutgifter, eller, om man heller vil, graden av sosialisering av helsevesenet i det enkelte land.
28.Det blir ikke bare mer sosialisering av helsevesenet, men sannsynligvis ytterligere tilstramning i den retning.
29.Det gjelder bl.a. mediepolitikken, boliglovgivningen, privat medvirkning og konkurranse, åpenhet eller forbudshjemmel mot private helseinstitusjoner, sosialisering, åpningslov eller lukkelov.
30.Forslagene ble møtt med massiv motstand fra arbeidsgiverne, som fryktet full sosialisering av bedriftslivet.
Your last searches