Norwegian-Swedish translation of sykehus

 
 

Wiki
Sykehus er en fellesbetegnelse på institusjoner som yter medisinsk hjelp. En annen betegnelse er hospital. I vestlig sykehusvesen er som regel somatiske og psykiatriske sykehus adskilt.

More examples
1.Amadeus" er et krafig sjalusidrama hvor den aldrende hoffkomponist Antonio Salieri på et sykehus i Wien 1823 skrifter sitt (innbildte) giftmord på Mozart.
2.Asylsuvereniteten" - en overleges rett til å nekte å ta imot personer med alvorlig sinnlidelse f.eks. fra Reitgjerdet Sykehus og fengselene til fylkeskommunale psykiatriske institusjoner - blir nå begrenset.
3.De store linjer fra Jesu helbredelser til våre egne sykehus og helseinstitusjoner er lette å få øye på.
4.Geirn" fikk da den ene lungen punktert, og måtte legges inn på sykehus.
5.Grimstadprosjektet" har avlastet sykehjem og sykehus i Grimstad og gitt mange eldre en tryggere og bedre tilværelse hjemme.
6.Hverken direkte eller indirekte finnes det lovhjemmel for fylkeskommunen til på noen måte å regulere privatpraktiserende legers adgang til fritt å henvise pasient til det sykehus legen finner best.
7.Konemishandler" er et pent uttrykk, skal vi tro Tina, og til slutt så havnet hun på sykehus, der pulsen hennes stoppet å slå.
8.Legeforeningen har selv trukket sammenligningen mellom sykehus og konsern.
9.Sykehus eller annen institusjon hvor siktede har vært, til psykiatrisk eller psykologisk undersøkelse eller behandling, kan uten hinder av taushetsplikt gi sakkyndige de opplysninger om siktede som de trenger i sitt oppdrag," heter det i straffeprosessloven.
10.Veksthuset", rehabiliteringssenter for narkomane ved Gaustad sykehus, foreslås nedlagt.
11.(NPS) Tatjana Jankelevitsj, stedatteren til Andrej Sakharov, hevdet igår at hun har pålitelige informasjoner om at den sovjetiske nobelprisvinner har vært tvangsbehandlet på et sykehus de siste seks uker, og at han nå får sprøyter med" psykotropiske giftstoffer".
12.(NTBReuterTT) 10 sårede iranske soldater ligger nå til behandling i Østerrikes hovedstad Wien, og fem er innlagt på sykehus i Stockholm og Uppsala i Sverige.
13.(NTBTT) Svenske helsemyndigheter har gitt advarsler til de ansvarlige overleger for tre svenske sykehus som ikke klarte å diagnostisere en svulst på nakkehvirvelen hos en 14 år gammel norsksvensk pike.
14.Aker sykehus har hatt et stort overbelegg.
15.Alle barn som er innlagt ved Ullevål sykehus og som trenger røntgenundersøkelse, kommer hit, og vi samarbeider bra med både barneavdelingen, barnekirurgen og fødeavdelingen.
16.Arbeidsbelastningen på de tre legene på gynekologisk / føde og barselsavdelingen på Bærum sykehus er så stor at den overstiger langt det vanlige for kvinneklinikker i Osloområdet og gjør det umulig å dekke behovet for de folkerike kommunene Asker og Bærum.
17.Av de vel fire år min klient har sittet i fengsler før han ble overført til Eg sykehus, har han sittet vel tre fjerdedeler av tiden isolert, sa Strøm.
18.Bystyret vedtok i desember at også Adamstuen sykehjem skal skille lag med Ullevål sykehus.
19.Da ville vi få frem de gode erfaringer som er vunnet ved samarbeide mellom sykehus og sykehjem.
20.De lange sykehuskøene tvinger frem private sykehus.
21.De som ikke har fått lønninger på 12 måneder, vil ikke få dem imorgen eller i overmorgen, og sykehus som mangler medisiner, vil ikke umiddelbart få forsyninger, sa Buhari.
22.Den norske Misjonsallianse har planer om å starte kurssenter og produksjonsenheter for å hjelpe tidligere pasienter ved misjonens to store sykehus på Taiwan.
23.Dersom klager avdekker uheldige forhold eller rutiner på et sykehus, har pasientombudet rett til å uttale seg om dette.
24.Dessuten vil det bli avgitt en stortingsmelding om fremtiden for de statlige sykehus, hvor det blant annet vil bli sett nærmere på mulighetene for overføring av driften til fylkene.
25.Det begynte med en jubileumsbok for Innherad Sykehus, og en jordmor der syntes den var god og visste at Den Norske Jordmorforening satt inne med endel stoff som man gjerne ville lage en bok av.
26.Det burde være en offentlig sak å følge pasientene efter utskrivning fra sykehus.
27.Det er fremdeles noen i bruk i Norge, men disse er enten på resept eller til bruk på sykehus.
28.Det er fremkommet opplysninger som synes å tyde på at Misjonsalliansen har overgitt sitt største sykehus på Taiwan til kineserne ?
29.Det er idag lagt ned for store summer i bokstamme ved sykehus og andre helseinstitusjoner til at denne kapitalen kan forvaltes uten fagkunnskap, sier bibliotekdirektør Else Granheim til Aftenposten i denne forbindelse.
30.Det er ikke lett å komme ut fra et sykehus efter mange års opphold, det må være riktig å satse noe for å gi hjelp her, sier professor Odd Steffen Dalgard på Ullevål sykehus, som har tatt initiativet til dette forsøket.
Your last searches