Norwegian-Swedish translation of systematisk

Translation of the word systematisk from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

systematisk in Swedish

systematisk
allmennadjective systematisk
  metodeother systematiskt
Synonyms for systematisk
Similar words

 
 

More examples
1.Kan Nta tenke seg en systematisk innsats for å fremme en uavhengig fredsdebatt i ØstEuropa ?
2.NTA har" hele tiden rettet oppmerksomheten utelukkende mot atomvåpen", sier Konupek, og spør om NTA kan tenke seg" en systematisk innsats for å fremme en uavhengig fredsdebatt i ØstEuropa".
3.Det er efter turen klart at vi må jobbe mer systematisk på det japanske marked, og våre erfaringer vil nå bli summert opp i en rapport som skal danne grunnlaget for vårt Japanopplegg.
4.Det er i hvert fall helt sikkert at de på den andre siden av jernteppet har arbeidet veldig systematisk og bra med idrettsutøvernes kosthold, sier Bjørn Kjeldsen, som langt på vei forklarer den skuffende svake østtyske roinnsatsen i prøveOL med dramatiske endringer i kostholdet.
5.Det skjer nå en systematisk omfordeling til fordel for dem som tjener mest, sa Gunnar Berge (a) igår kveld.
6.En ordning hvor Staten dekker deler av omkostningene for forsknings og utviklingspersonell er et hensiktsmessig virkemiddel for å motivere til mer aktiv og systematisk produktutvikling i små og mellomstore bedrifter.
7.En systematisk fremgangsmåte kan for eksempel innebære at man oppsøker produktsektorer der noen fra før av har internasjonalt monopol.
8.Enhver kommunal etat vil med en systematisk gjennomgåelse av sine egne rutiner kunne oppnå en viss effektivisering med reelle økonomiske besparelser på lengre sikt.
9.Enhver test er forbundet med usikkerhet, men denne kan reduseres sterkt ved systematisk testing og sammenligning.
10.Hvert år flommer en rekke nye materialer, byggekomponenter og systemer for byggevirksomhet inn på markedet, og behovet for systematisk utprøvning er større enn noensinne, sier avdelingsleder Sigmund Asmervik, SINTEF.
11.I Europa er det forholdsvis få bedrifter som har tatt systematisk i bruk kreative problemløsningsmetoder, selv om noen har forsøkt enklere ideproduserende teknikker.
12.Ialt 11 000 faste prøveflater skal inngå i undersøkelsene i 1984 og 1985, og på denne måten får man en systematisk kontroll med skogtilstanden.
13.Idag arbeider vi systematisk for å rette opp de feilene som ble begått, og vi er allerede kommet langt på vei, både med hensyn til å få ned inflasjonen, dempe omkostningspresset, øke tilgangen på egenkapital og la bedriftene beholde mer av overskuddene.
14.Man må hele tiden være systematisk, og holde seg innenfor oppleggets rammer.
15.Når det gjelder menighetsplanting legger vi vekt på systematisk og fullstendig forkynnelse av Skriften, for det er det det moderne menneske trenger.
16.Opplegget i Hoppgruppe 2 har nok hatt mye å si for at jeg er blitt bedre iår, dessuten har jeg trent så mye mer jevnt og systematisk og fulgt treningsprogrammene mer regelmessig enn noen gang før.
17.Personlig mener jeg at vi må etablere en ordning med en systematisk gjennomgåelse av alle hovedsamarbeidsland, slik at alle disse blir gjennomgått i løpet av f.eks. fem år.
18.Produksjonen har vært god, og man høster fruktene av et mer systematisk markedsarbeide.
19.Sa representantene for den makt som systematisk har knust ethvert forsøk på selv varsomme reformer siden 1945.
20.Selv om Bådsvik har fremstått som selve inkarnasjonen på alt det vonde i Røds liv, foreligger det ingen episoder som viser at tiltalte er blitt utsatt for en planmessig og systematisk forfølgning av Bådsvik, sa aktor.
21.Svaret på det spørsmålet finner man om man ser nærmere på hvor systematisk den svenske journalisten orienterer seg om svartebørsprisene på jeans og utenlandske grammofonplater.
22.Systematisk videreformidling og oppfølging over tid.
23.Vi har foretatt noen små justeringer av hva vi har spist tidligere, hovedforskjellen ligger i at alt skjer mye mer systematisk.
24.Vi kan tenke oss å delta mer systematisk i team som foretar resultatvurderinger ute, og mener dette er i tråd med et generelt politisk ønske om en god kontroll med utviklingsinnsatsen, sier By.
25.Vi må arbeide systematisk, ikke bare gjøre noen sporadiske reiser av og til.
26.Vi satser systematisk i Fredensborg, og det blir ingen ferie iår.
27.33 år gammel ble han professor i systematisk teologi ved Universitetet i Oslo.
28.Akershus faller systematisk utenfor tildelingen av fylkesveimidler.
29.All motstandskraft ble systematisk pint ut av kroppen.
30.Allikevel står det ikke å nekte at gjennom en systematisk oppbygget opposisjonspolitikk på bred front, og med vitalisering av partiapparatet, hadde Bratteli klart å snu nederlaget i 1965 til en situasjon i 1969 hvor bare et par hundre stemmer i SørTrøndelag førte til at vi" gikk til sengs med Bratteli, og våknet med fortsatt Borten".
Your last searches