Norwegian-Swedish translation of uensartet

Translation of the word uensartet from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

uensartet in Swedish

uensartet
allmenn? heterogena
Synonyms for uensartet
Derived terms of uensartet
Similar words

 
 

More examples
1.Det politiske miljø" er blitt større og mer uensartet enn tidligere.
2.De fastboende finner det videre urimelig at det råder uensartet praksis når det gjelder besøkskjøring til de fastboende ?
3.Gruppen av psykisk utviklingshemmede er like uensartet som resten av befolkningen, men er i enda mindre grad enn andre brukere av samfunnets tjenester istand til å artikulere sine behov.
4.Alle disse særbestemmelser har gitt muligheter for tilfeldig og uensartet bruk av forvaltningslovens regler, og det er altså dette departementet nå ønsker å rydde opp i ved å sanere disse bestemmelsene og omskape paragraf 13 som en overordnet lov.
5.Dagens jungel av særlovgivning gir rom for tilfeldig og uensartet bruk av taushetsplikten.
6.De forskjellige meningsmålinger kan gi et uensartet inntrykk, men langtidstendensen er sjelden til å misforstå.
7.Den nasjonale og internasjonale konkurranse har derimot resultert i et utall av flytyper og et høyst uensartet våpenarsenal i Vest.
8.Det er ikke mulig å drive rasjonelt med en så uensartet studentmasse.
9.Det er riktig at takstnivået idag er meget uensartet.
10.Det var han som utviklet New Jewel Movement fra å være en uensartet gruppe radikale og nasjonalister til å bli et marxistleninistisk eliteparti.
11.Et høyst uensartet boligtilbud i bydel 37.
12.Forbrukerne er en uensartet masse, og Venger og andre bør derfor være forsiktige med å uttale seg generelt om forbrukernes vilje.
13.Hilde viser også til at de funksjonshemmede er en uensartet gruppe, og at psykisk utviklingshemmede og fysisk funksjonshemmede bør ha adskilte opplegg.
14.I et land med så uensartet befolkning, ofte preget av gammeldagse holdninger, er det fortsatt slik at klassemotsetninger av moderne type kommer mer i bakgrunnen.
15.På den annen side har vi hovedorganisasjonene som må ta overordnede hensyn i sine prioriteringer fordi medlemsmassen er uensartet og har stor spennvidde.
16.På den annen side var deltagerne i det frie universitet - mellom 200 og 300 i løpet av årene - en uensartet gruppe.
17.Statssjef Erich Honeckers avbud til Bonn har fått en uensartet omtale i ØstEuropa som gjenspeiler meningsforskjellen mellom de enkelte regjeringer.
18.Vi må ta overordnede hensyn i våre prioriteringer nettopp fordi medlemsmassen er uensartet og har så stor spennvidde.
19.Ålesund er sentrum for en stor og uensartet fiskeflåte, og Skarbøvik Slipp arbeider med alt fra de minste fiskebåter til supertankere.
20.Da er det interessant å se at siste familiemeldingen begrunner sin mangel på støtte til enslige med at det er en så uensartet gruppe.
21.Bussene i Akershus, som kjøres på SLkontrakter, eies av tilsammen 16 selskaper, og vognparken blir dermed svært uensartet, uten at dette regnes som noe problem for publikum.
22.Bygningsfasaden får da en uensartet vindusarkitektur.
23.Både i Helgeland, i Salten og i Troms ble det undersøkt nokså uensartet materiale - fra ulike boniteter (jordsmonn) og av forskjellig dimensjon.
24.Det har lenge vært behov for en slik opprenskning - og behovet blir ventelig enda større nå da Spania og Portugal kommer med i EF fra årsskiftet, og medlemsmassen - og interessene - blant EFs medlemsland blir enda mer uensartet enn før.
25.Dette henger også sammen med den senere tids utvikling i raffineriteknologien, som har ført til at brenselsoljer har en langt mer uensartet sammensetning enn tidligere, og mengden av forurensninger har vært økende.
26.For enslige foreslås heller ikke konkrete tiltak, idet Regjeringen mener de enslige er en uensartet gruppe.
27.Jeg håper jeg har fått frem at begrepet kultur er uensartet, diffust og lite enhetlig.
28.Like sikkert som årsmøtet i Norges Skogeierforbund nærmer seg, like sikkert begynner det å ulme i en noe uensartet medlemsmasse.
29.Når det ble med forsettet, er grunnen at begrepet" sentrum" er en høyst misvisende betegnelse for mellompartiene, og at deres interesser og plassering i politikken mer enn på lenge er uensartet.
30.Pensjonsoppgjør omfatter ca. 800 000 mennesker som er en uensartet gruppe.
Your last searches