Norwegian-Swedish translation of utarbeidelse

Translation of the word utarbeidelse from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

utarbeidelse in Swedish

utarbeidelse
allmenn? beredning
Similar words

 
 

More examples
1.Med forskning er da ment utarbeidelse av generelle teoretiske løsninger samt det å utarbeide produksjonsprosesser for en eventuell framtidig produksjon.
2.Om regelverket skulle åpne for" utvekster" i så måte, vil de bli ryddet av veien under den videre utarbeidelse av prinsippene for hvordan konkurransen mellom Televerket og de private kabelTVselskapene skal foregå, sier han.
3.A / S Geoteam forhandler med myndighetene i Kuwait om en kontrakt på 50 millioner kroner for utarbeidelse av sjøkart over landets territorialfarvann.
4.Aarflot innrømmer at reglene for behandling av slike spørsmål er nokså uklare, derfor er et forslag til ny instruks under utarbeidelse, et forslag som forutsetter at biskopen bør være ankeinstans i saker hvor menighetsrådet og prestene står splittet i sine syn.
5.Amerikabrevene er viktig kildemateriale for innsikt i liv, tanke og skjebne, og en ny brevsamling er nå under utarbeidelse.
6.Avtalen er under utarbeidelse og vil trolig bli undertegnet når president Reagan reiser på gjenvisitt til Kina i april.
7.BORO er blant de første til å ta i bruk datamaskinhjelp for utarbeidelse av tegninger for større næringsbygg.
8.Brosjyren med veiledning om kontroll og egenreparasjoner er under utarbeidelse.
9.Bygningssjef Ivar Bull Bauck i Horten opplyser at prospektene er under utarbeidelse.
10.Canada ligger langt fremme når det gjelder utarbeidelse av slike konsekvensanalyser for miljøer oljevirksomheten går inn i.
11.De norske terminalene skal benyttes ved lokalsentralene som inngår som en del av det nye britiske digitale telefonsystemet System X. Anvendelsene strekker seg fra oversikter over tellerskritt og andre informasjoner om abonnentene, utarbeidelse av statistikker og til teknisk overvåkning av nettet.
12.De ulike religiøse og livssynsgrupperinger skal selv kunne få overta ansvaret for undervisning og utarbeidelse av fagplaner.
13.De viktigste saker det nye styret skal ta opp blir forhandlingene med TONO og Televerket og utarbeidelse av forslag til vedtekter for Fellesutvalget.
14.Delstatsregjeringen har oppfordret befolkningen til ikke å inngå individuelle avtaler med utenlandske advokater som har tilbudt sine tjenester ved utarbeidelse av erstatningssøksmål.
15.Den administrative utarbeidelse av Oslos langtidsbudsjett bør være underlagt folkevalgt styring.
16.Denne 29årige tobarnsmoren med samfunnsvitenskapelig utdannelse fra USA, er en av de hovedansvarlige i sitt land for utarbeidelse av familieplanleggingsopplysning.
17.Denne arbeidsgruppe vedtok på siste møte i august ifjor å sette en tidsramme på fire år for utarbeidelse av forslag til et slikt regelverk.
18.Der er de kommet langt i utarbeidelse av konkrete planer for oppdrett av såkalt varmekjær fisk.
19.Det ene gjelder støtte til utarbeidelse av varmeplaner (3 mill. kroner) og må ses i sammenheng med en rasjonell oppdekking av energiefterspørselen.
20.Det gjelder blant annet også avgiftssatser og utarbeidelse av et avgiftssystem som stimulerer flest mulig trafikanter til å kjøpe månedskort eller andre former for forhåndsbetaling i egne billettautomater på bensinstasjoner og andre utsalgssteder.
21.Det vil i løpet av våren tas inn i reviderte pasientbrosjyrer som Rikshospitalet og Ullevål sykehus i Oslo har under utarbeidelse.
22.Det vil også bli lagt vekt på utarbeidelse av undervinsingsmateriell.
23.Det vil være fleksibelt, men standardisert tilbud som omfatter følgende hovedelementer som kan anvendes samlet eller enkeltvis : tilstandsanalyse for eksport, markedsvurdering, markedsreise, finne representasjon i markedet, utarbeidelse av markedsføringsplan samt ikke minst en eksportsjeftilleieordning.
24.Dette arbeidet skal utvides ved utarbeidelse av temahefter og videofilmer i forståelig sprogdrakt for bruk i ungdomsog videregående skoler.
25.Dette gjelder særlig ved utarbeidelse av vesentlige handlingsplaner, ministerrådsforslag og andre saker som antas å få større budsjettmessige konsekvenser.
26.En fullstendig evakueringsplan er under utarbeidelse.
27.En høyesterettsavgjørelse her kan gi viktige signaler til de myndigheter som gir retningslinjer og forskrifter under utarbeidelse av lovverket på dette området, mener statsadvokaten.
28.En lærebok for 4. klasse i samisk sprog med stoff hentet fra Oslomiljø er imidlertid under utarbeidelse.
29.En ny internasjonal konvensjon om bistand og berging til sjøs er nå under utarbeidelse.
30.En ny ordning med praksisplasser for ungdom er under utarbeidelse i Kommunaldepartementet.
Your last searches