Norwegian-Swedish translation of utvikling

Translation of the word utvikling from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

utvikling in Swedish

utvikling
allmennnoun utveckling
Synonyms for utvikling
Derived terms of utvikling
Similar words

 
 

Wiki
Utvikling kan ha flere forskjellige betydninger: - Evolusjon - Utvikling (biologi) - vekst, forløp, prosess - framstilling, forklaring, redegjørelse.

More examples
1.Bakgrunnen for denne ytring var bl.a. den senere tids uheldige utvikling på betalingsbalansen, noe som har utløst kritikk fra flere hold - også blant noen av dem som ellers nærer stor sympati for det regjeringen står for.
2.Barneboka" er ikke bare et gedigent oppslagsverk om barns utvikling og fostring.
3.Bølgeradaren" har vært utviklet gjennom Norges TekniskNaturvitenskapelig Forskningsråds (NTNFs) program for miljøovervåkingsteknikk, og utvikling og utprøving har vært finansiert av NTNF, Statoil, Industrifondet og Askerfirmaet Informasjonskontroll A / S. Miros er nå dannet som et datterselskap av Informasjonskontroll og firmaet har ialt åtte ansatte.
4.Dataalderen" kalles det, og denne utvikling stiller også Postverket overfor store utfordringer, som hittil har vært merkverdig lite berørt i den offentlige debatt.
5.Den sosialistiske realisme er den grunnleggende metode i sovjetisk skjønnlitteratur og litteraturkritikk og krever av kunstneren en sannferdig, historiskkonkret fremstilling av virkeligheten i dens revolusjonære utvikling.
6.Denne på samme tid konkrete og symbolske donasjon fra det norske folk er et håndslag for fred, utvikling og demokrati i Nicaragua og i resten av MellomAmerika.
7.Det er dypt tragisk at den indiske nasjonen og dets folk berøves en leder som har maktet å samle India rundt felles mål og en demokratisk utvikling", sier Palme.
8.Det er en god utvikling.
9.Developement through challenge" - utvikling gjennom utfordringer - kaller Jeff Thomas sitt prosjekt.
10.Development Through Challenge" - Utvikling gjennom utfordringer - er utgangspunktet.
11.Enhver utvikling som er grenseoverskridende berører oss mere enn andre land," sier han, og føyer til at Sveits derfor har en spesiell interesse av satelittfjernsyn.
12.Er De alt i alt optimist med hensyn til det norske demokratis fremtid og videre utvikling ?
13.Et graverende eksempel på en slik utvikling kan miljøvernminister Rakel Surlien oppvise.
14.Fotografering" fra satellitter - eller såkalt fjernmåling - er inne i en rivende utvikling, og Sverige har engasjert seg sterkt på denne sektoren.
15.Fotografering" fra satellitter eller såkalt fjernmåling er for tiden inne i en rivende utvikling.
16.Helsebusiness" er ingen fristende utvikling, men det er Staten selv som har lagt opp til det i og med at den har innført et klønete varehandelprinsipp.
17.Hovedavtalen bør bygge på det grunnsyn at en ved utformingen av støtteordningene legger vekt på tiltak som kan effektivisere fisket, tilvirkning og omsetning, og som kan fremme en rasjonell utvikling i næringen som helhet.
18.Hvorfor er det så mye mer" ansvarlig" å bruke oljeinntektene i en generell og tilfeldig overrisling gjennom skattelettelser, enn - slik Arbeiderpartiet vil til en styrt innsats på de områder det er mest fornuftig å investere, og til forskning og utvikling for å skape reelle muligheter for omstilling ?
19.Jeg har vist verden veien til en stor oppfinnelse, men dens utvikling må overlates til andre", sa han til en venn kort før sin død 14. januar 1874.
20.Jeg kjenner ingen i verden som er bedre enn NissenMeyer til å skrive om dette, fordi han i lengre tid enn noen annen har vært opptatt av det, og fordi han har kunnet bevare et friskt og åpent sinn - og ikke stengt for ny utvikling og fremtidsutsikter, slik så mange gjør efter fylte 55 år.
21.Jeg tror at det forskrekkende forfall i menneskers etiske holdninger først og fremst har å gjøre med mekaniseringen og upersonligheten i våre liv - et skjebnetungt biprodukt av den vitenskapeligtekniske mentalitetens utvikling".
22.Like galt er det ved tidligopplæring og forstandspirk å provosere en intellektuell utvikling.
23.Man kan ikke snakke om fred på en ansvarlig måte uten å komme inn på årsakssammenhengen mellom menneskerettigheter, demokrati og fredelig politisk utvikling i vår del av verden.
24.Maos likelønnsprinsipp blir ikke bare forkastet, men også grundig fordømt som en hemsko for all utvikling.
25.Og her går vi ut fra at Regjeringen nå følger opp, slik at den gunstige utvikling som kan spores i februartallene kan videreføres og legge grunnlaget for vesentlig lavere arbeidsledighet om et år.
26.Om tekniskindustriell forskning og utvikling" (Industriforskningsmeldingen) som nå er til behandling i Stortingets energi og industrikomite.
27.På bakgrunn av denne sørgelige utvikling ligger det nær å si at de olympiske sommerleker har spilt fallitt", fremholder Dagbladet.
28.Selv om de virkemidler USA benytter seg av i dette området kan diskuteres, er den norske og amerikanske regjering enige om målet, nemlig å søke å fremme en demokratisk utvikling i de angjeldene land.
29.Så liten interesse bankene har for å bringe renten nedover, holder vi det ikke for usannsynlig at Regjeringen må føre an i den ønskede utvikling ved selv å gå til rentenedsettelse på utlån fra statsbankene.
30.Teknologisk utvikling"," megatrend"," grunnleggende fordeler vi legger til grunn"," selvrealisering"," problemspekter" - og - efter vår mening selve rosinen i pølsen -" eurosklerose".
Your last searches