Norwegian-Swedish translation of vag

Translation of the word vag from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

vag in Swedish

vag
ikke klaradjective vag
Synonyms for vag
Derived terms of vag
Similar words

 
 

Wiki
VAG eller V·A·G var en felles salgsplattform for Volkswagen og Audi fra VW AG. Forkortelsene «VAG» og «V·A·G» har gjennom årene hatt forskjellige betydninger. Fra 1937 til 4. juli 1985 sto VAG for Volkswagenwerk AG (Volkswagenwerk Aktiengesellschaft).

More examples
1.En slik unormal vag uttalelse skjønner jeg godt, fordi det er vanskelig å mobilisere argumenter for å opprettholde et system som var tilpasset et helt annet boligmarked enn dagens.
2.At politiet har grunn til å anta at en utlending er arbeidssøker, er en meget vag formulering, og man har ingen garanti for at en slik erklæring bare blir brukt i de tilfeller der avvisningsgrunnlaget er helt klart.
3.Benevnelsen føniker var dessuten ifølge Feldman så vag at den sannsynligvis også kunne brukes om hebraisktalende jøder.
4.De fleste voksne innvånere på Hauketo og Nordstrand har vel bare en vag anelse om hva" Harry", respektive" Soss", står for i moderne terminologi - og ikke ser det ut til at sprayboksmaleren er blitt enig med seg selv om pilanvisningen.
5.Den 24 år gamle militærnekterens forståelse av Koranen er av retten oppfattet som temmelig vag.
6.Det hører med til historien at lovavdelingen avviste spørsmålet fordi begrunnelsen var" vag og generell".
7.Det pekes på at 55A er en unntaksbestemmelse, og det legges avgjørende vekt på det vern som hovedregelen skal gi arbeidssøkere om man skulle ville spørre dem om deres livssyn" på grunnlag av en mer eller mindre vag eller situasjonsbetinget betydning av livssynet ved tilsetting i en stilling".
8.Forholdet mellom materialets egenart og muligheter på den ene siden og den totale struktur på den annen oppleves som utflytende og følelsen av form og enhet blir vag.
9.Handelsdepartementets melding om Rekstenkommisjonens rapport er vag i vendingene, mener Norges Handels og Sjøfartstidende (uavh.).
10.I det hele tatt er innstillingen meget vag og uklar.
11.I det sivile liv setter den grunnlovsparagrafen grenser for hvor vag en lovformulering kan være.
12.Meldingen fra fiskeren ble formidlet gjennom annen og tredjemann, og var svært vag og lite detaljert.
13.Men bommen må man også bruke til å kjøre seilene i lite vind og skvalpesjø, og diskvalifikasjonsgrensen er meget vag.
14.Når det gjaldt 1985, var han enda mer vag.
15.Regjeringens stortingsmelding om industriell og teknisk forskning var skuffende vag, på bakgrunn av det svære utredningsarbeid som hadde gått forut.
16.Selv med en konkret og oversiktlig landevinning i Trondheim som utgangspunkt, har enkelte, av bekvemmelighetsgrunner eller manglende kapasitet til analytisk tenkning, gjemt seg bak en vag og generelt uttrykt" etisk betenkelighet".
17.Storyen og Tim Rices tekst ble i denne konserten foreløbig en vag ramme, dette var jo ingen musicaloppsetning, men en presentasjon av musikken i konsertform.
18.Sverre Røssummoens Nils Johan Schjander er klok, sterk og samtidig tilstrekkelig vag.
19.Typisk nok har det ikke vært noen diskusjon om loven på forhånd, offentlig vel å merke, samtidig som ordlyden er så vag at tolkningsmulighetene er store.
20.Vi bærer vel alle med oss en mer eller mindre vag erindring om tidligere generasjoners tilværelse.
21.Den rimelige forklaringen på de omstendigheter som her er påtalt, er at myndighetene som regel fullstendig mangler opplysninger - eller bare har en vag oppfatning - om misbrukets omfang.
22.Vi har vel alle en vag formening om hva som kler oss, men altfor ofte på bakgrunn av hva andre har fortalt oss.
23.Atomallergien, eller atomredselen som den også er kalt, kan ha sitt utspring i en vag følelse at alt som har med atom å gjøre, er av det onde.
24.Brannsjefen sier at etaten i sin første reaksjon for en god tid siden valgte en vag formulering, fordi man ikke var helt sikker på hva planene egentlig gikk ut på.
25.Bremseslangene er produsert av en underleverandør, VAG Kugelfischer, og sprekkdannelsen er oppdaget under den løpende kvalitetskontrollen.
26.Den generelle delen av masse ord og lite nytt, fagplandelen er altfor vag.
27.Det er nok kanskje en litt vag formulering.
28.Det er riktig at jeg oppfordrer til å gripe inn" på vag mistanke".
29.Det finnes slike mennesker som har en så vag oppfatning av seg selv at de frykter de vil forsvinne hvis de ikke er på rett sted til rett tid.
30.En talsmann for VAG opplyste at bremserørene hadde syltynne sprekkdannelser og at de kunne sprekke efter to til tre års bruk av bilene.
Your last searches
vag