Spanish-English translation of aposta

Translation of the word aposta from spanish to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

aposta in English

aposta
general? deliberately
Synonyms for aposta
Examples with translation
No lo hice aposta.
Él no lo hizo aposta.
Ese chico golpeó a su hijo aposta.
Me hizo esperar aposta.
Similar words

 
 

Your last searches