Swedish-Dutch translation of gen

Translation of the word gen from swedish to dutch, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

gen in Dutch

gen
biologinoun gen [n]
Synonyms for gen
Synonyms for gen
Derived terms of gen
absolut ingenting, agens, agent, agentur, åka genom hela, aktivera försäljningen, ålderstigen, alldeles lamslagen, allergen, alltigenom, andelslägenhet, ange huvuddragen av, angelägen, angelägenhet, angenäm, angenäm sida, antagen, antagligen, antigen, antingen ... eller, äntligen, Argentina, argentinare, argentinsk, argentinska, årligen, återupplivande genom mun-mot-munmetoden, avdöma genom skiljedom, avsluta bevisföringen, belägen, belägen inåt landet, belägenhet, benägen, benägen att, benägenhet, besöka igen, bestiga igen, betagen i, bläddra igenom, blanda sig i andras angelägenheter
bli avslagen, bli generad, bli närgången, bli sams igen, bli slagen, blöta igenom, borgen, borgenär, borgensman, börja dricka sprit igen, bortgången, bosätta sig igen, brådmogen, brigadgeneral, bryta igenom, bundenhet vid sängen, carcinogent ämne, civilingenjör, dagens rätt, dagligen, därigenom, degenerera, degenerering, den bittra sanningen, den osminkade sanningen, det gör mig ingenting, det spelar ingen roll hur, det spelar mig ingen roll, dirigent, divergens, djupt ringad i ryggen, död genom olycksfall, dra in magen, dragen, dragen till, driva igenom, dubbelagent, dunk i ryggen, efter middagen, egen, egen mark, egenartad, egendom, egendomlig, egendomlighet, egendomligt, egendomligt nog, egenhändigt skriven, egenhet, egenkär, egenkär kvinna, egenkär man, egenkärlek, egenmäktig, egennamn, egennytta, egennyttig, egensinnig, egenskap, egentlig, egentligen, egentligen inte, egentligt bråk, ej genomfartsväg, enligt lagen, enrumslägenhet, enträgen, enträgen anhållan, enträgen bön, erogen, eugenik, få att smälla igen, få igenom, få sendrag i ryggen, falla igen, falla igenom, falla ut genom, fångenskap, fara genom hela, fast egendom, fästa igen, fastbinda igen, fastslå genom dom, fastslagen regel, felslagen, följa lagens anda, följaktligen, för första gången, förgången, förlägen, förlägenhet, förmodligen, förmögen, förmögen kvinna, förmögen man, förmögenhet, förtegen, förtegenhet, förtrogen, förtrogen vän, förtrogen väninna, förvanska genom talvändning, fotogen, fotogenisk, fråga efter vägen, frysa igen, fullfölja tävlingen, fullt utslagen, fylla igen, fysisk egenskap, gå i borgen, gå i borgen för, gå igenom, gå ned igen, gå ur vägen, gå ut igen, gången, ge igen, gedigen, genant, genast, gendrivning, genealog, genealogi, genealogisk, generad, general, generalisera, generalisering, generalsekreterare, generalstrejk, generat, generation, generationsklyfta, generator, generellt, generera, generisk, generös, generös gåva, generös handling, generositet, genetik, genetiker, genetisk, genever, gengäld, gengälda, gengångare, geni, genial, genialitet, genie, genitalier, genitiv, genljud, genljuda, genljudande, genmäle, genom, genom-, genom privat överenskommelse, genomblöt, genomblöt av, genomborra, genombrott, genomdränka, genomdränkt, genomdränkt av, genomföra, genomförbar, genomförbarhet, genomforska, genomgå, genomgående trafik, genomgång, genomgripande, genomkorsa, genomläsning, genomlida, genomluftad, genomskåda, genomskärning, genomskinlig, genomskinlighet, genomslagskopia, genomsnitt, genomsnittlig, genomsöka, genomtänkt, genomtränga, genomträngande, genomträngande blick, genomtränglig, genomtränglighet, genomträngning, genomvåt, genre, gensaga, gensvar, genteknik, gentemot, gentiana, gentleman, gentlemanavtal, gentlemannamässig, gentlemen's agreement, genuin, genuint, genus, genväg, godtagen, godtrogen, godtrogenhet, göra arbetsoförmögen, göra förlägen, göra förtrogen med, göra generad, göra något i gengäld, göra rättsgiltig genom en notarius publicus, göra så att det vänder sig i magen, grattis på födelsedagen, gräva en tunnel genom, ha en benägenhet, ha en benägenhet att, ha en skarp intelligens, hädangången, hallucinogen, halvgenomskinlig, har den äran på födelsedagen, hästdragen, hemlig agent, heterogen, hjälpa igenom, hjälpa någon igenom, högdragen, högeligen, homogen, homogenisera, homogenitet, hörsägen, huggen i sten, huvudsakligen, i bara mässingen, i gengäld, i gengäld för, i görningen, i nedre våningen, i övervåningen, i tillverkningen, igen, igenkännande, igenkännlig, igenom, igenvuxen med, indragen rad, ingen, ingen orsak, ingendera, ingenjör, ingenjörsvetenskap, ingenstans, ingenting, inre genitalier, inte genomstekt, intelligens, intelligensaristokrat, intelligenskvot, intelligent, intelligentsia, jämna vägen för, jordegendom, jugendstil, känna igen, klentrogen, komma i vägen, komma in igen, komma till sans igen, kongenital, konstgjord intelligens, kontrollera igen, konvergens, konvergent, köra igenom, kotangent, kvinna som blivit dragen vid näsan, genhet, lagenlig, lagenlighet, lägga sig i andras angelägenheter, lamslagen av skräck, lamslagen av strejk, långdragen, läsa igenom noggrant, låta någon rida på ryggen, lätta på spänningen, lättrogen, lättrogenhet, leda bort genom en hävert, leda till ingenting, legend, legendarisk, liten lägenhet, livegen, livegenskap, lösegendom, magenta, man som blivit dragen vid näsan, mången, medlem av kustbevakningen, misstrogen, mogen, mogen ålder, nämligen, närbelägen, närgången, naturtrogen, naturtrogenhet, nedslagen, nedslagenhet, noga genomtänkt, nyligen, oangenäm, oangenäm följd, obenägen, obenägenhet, oegennytta, oegentligt bråk, ofördröjligen, oförmögen, oförvägen, oförvägenhet, ogenerad, ogenerös, ogenomförbar, ogenomskinlig, ogenomskinlighet, ogenomtränglig, ogenomtränglighet, ögna igenom, ögonblickligen, oigenkännlig, olägenhet, om allt tas med i beräkningen, om dagen, om och om igen, omigen, omogen, omogenhet, östrogen, otrogen, otvungen, otvungenhet, överdragen, överdragen med en skorpa, övermogen, ovillkorligen, på bättringsvägen, på eftermiddagen, på egen hand, på halva vägen, på krigsstigen, på momangen, på ryggen, påflugenhet, panikslagen, partenogenes, påtagligen, personlig lösegendom, personligen, plikttrogen, plikttrogenhet, praktiskt genomförbar, pressa sig genom, privat egendom, privatangelägenhet, protesten är avslagen, protesten godtagen, raka vägen, ramla ut genom, reagens, regenerativ, regenerera, regenerering, regent, regentskap, regeringstrogen kvinna, regeringstrogen man, reklamagent, resa igenom, rikligen, riksdagen, röntgen, röntgen-, röntgenbild, röntgenfotografering, röntgengenomlysning, röntgenolog, röntgenstrålar, röntgenstråle, rösta igenom, säga igen, säkerligen, sammandragen, sannerligen, säregen, säregenhet, sitta uppflugen, själsförmögenhet, självpåtagen, självupptagen, självupptagen kvinna, självupptagen man, sjuklig självupptagenhet, skära upp magen, skräckslagen, skriftligen överlåta, slå igen, slagen, slagen med häpnad, slammas igen, släppa igenom, sluta sändningen, slutligen, smälla igen, smälla igen dörren mitt framför näsan på någon, söka igenom, som genom ett trolleri, som genom ett trollslag, som gentjänst, sönderslagen, spika igen, springa igen, stå i borgen, stå i vägen, stoppa igen, storslagen, storslagenhet, ströva genom, synbarligen, synnerligen, ta bort genom att låta ligga i blöt, ta igen vad man försummat, ta med i beräkningen, tagen för givet, tala om den osminkade sanningen för någon, tämligen, tangent, tangentbord, tangentiell, tangentplan, tänka igenom, till din egen förmån, tillbakadragen, titta igenom, totalt upptagen, trägenhet, tränga igenom, trassla sig igenom, trilla ut genom, trogen, troligen, tvåplanslägenhet, tvungenhet, tydligen, undantagen, uppenbarligen, upptagen, ur vägen, ursprungligen, ut genom, utdragen, utmärkande egenskap, utslagen, uttryckligen, välbelägen, vandra genom, vanligen, vara belägen, vara benägen, vara benägen att, vara dragen till, vara en borgen för, vara i görningen, vara indragen, vara lamslagen, vara otrogen, vara otrogen mot, vara sugen, vara svårt slagen, vara tvungen att, vara upp i dagen, vara uppstigen, värd att komma i tidningen, väsentligen, växelströmsgenerator, vedertagen, vedertagen betydelse, verkligen, Veterandagen, visa vägen, visserligen, zigenare, zigenerska, agenda, genomgående, pendellägenhet, avsides belägen, bedragen, befogenhet, bengen, bergtagen, betagen, bevisligen, fetma kring magen, mista färgen, outslagen blomma, bokstavligen, korthuggen, burgen, cancerogen, carcinogen, karcinogen, degenererad, isärtagen, spelar ingen roll, diligens, dragen vid näsan, genomblöta, egenart, egendomslös, egenrasätare, självupptagenhet, elgenerator, fastslagen, fjärilar i magen, fången, trägen, lägga benen på ryggen, genomströmning, framgent, fritagen, fullgången, härigenom, stringent, förflugen, förljugen, förslagen, genomdriva, förändringsobenägen, ge i igen, gendarm, gener, generande, generell, genialisk, genmäla, genomfart, genomrutten, genomslagskraft, genomsynlig, genomtvinga, genstridig, genuinitet, hålrum i skogen, goddagens, tagen, ideligen, gen, igenmulen, indragen, ingen aning, ingenting omöjligt, inledningen, insurgent, intelligensbefriad, oupphörligen, näppeligen, muggen, kungen, kylslagen, lagen väktare, lamslagen, tagen ur sitt sammanhang, svårligen, medtagen, möjligen, månatligen, vara tvungen, nedgången, regeneration, oslagen, oegentlighet, oegentligheter, ogenomtänkt, ointelligent, återigen, onekligen, oxygen, parningsbenägen, plötsligen, påflugen, skäligen, röntgenundersökning, segdragen, självmordsbenägen, skogens konung, umgängesbenägen, sorgen, svårgenomförd, tagen på sängen, tala bakom ryggen, till ingen nytta, tvinga igenom, tvungen, ungefärligen, verklighetstrogen, välgenomfört
Similar words

 
 

Your last searches
gen