Swedish-English translation of anarkism

Translation of the word anarkism from swedish to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

anarkism in English

anarkism
politiknoun anarchism
Similar words

 
 

Wiki
Anarkism (från grekiskans ?? + ?????? + ?????, ""an archos"", ""utan härskare"", är en politisk riktning med syfte att skapa en anarki - dvs avskaffa statsmakten, kapitalismen och alla andra hierarkiska och auktoritära strukturer i samhället. Det finns ett flertal olika varianter av anarkism, men det gemensamma målet är ett stats- och klasslöst samhälle. Något förenklat kan man säga att anarkisterna vill organisera samhället horisontellt, inte vertikalt, och med allas jämlika medverkan.

Your last searches