Swedish-English translation of lat

Translation of the word lat from swedish to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

lat in English

lat
fysiskt tillståndadjective shiftless, sluggish
  uppförandeadjective idle, lazy, easygoing, indolent, slothful [literature], sluggard [literature]
Synonyms for lat
Synonyms for lat
Derived terms of lat
ackumulator, ankarplats, anvisa plats åt, appellationsdomstol, ärligt talat, artikulation, assimilation, avstjälpningsplats, begravningsplats, bereda plats för, beställa plats, bilateral, bindsallat, blodplatta, boka plats, busshållplats, byggnadsplats, byggplats, campingplats, cervelatkorv, cirkulation, cirkulations-, deflation, deflations-, destillationslokal, destillator, eskalation, filateli, filatelist, filatelistisk, flagellation, flat, flatbottnad, flathet, flatlus, flatulens, flygplats, förorsaka deflation, förorsaka inflation, förorsaka reflation
förtöjningsplats, fortplantningsplats, förtvivlat, ge plats, gelatin, gelatinös, gipsplatta, glatt, gratulation, gratulationer, gratulations-, ha plats för, ha sin plats, ha sittplats för, hållplats, handflata, hjärtstimulator, hyperventilation, idrottsplats, inflation, inflations-, inflatorisk, inhalator, installation, interpellation, interpolation, isolation, isolationism, isolator, kajplats, kalkylator, kapitulation, klatscha, koagulation, kollation, kollationera, kollationering, kompilation, kompilator, konstellation, konsulat, korrelation, korrelativ, kumulativ, landningsplats, latens, latent, latent tillstånd, latex, latin, latinamerikan, latinamerikansk, latinamerikanska, latinsk, latitud, latmask, latringrop, legislatur, lekplats, liggvagnsplats, lat glas, manipulation, marknadsplats, modulator, mötesplats, mulatt, multilateral, njuta skadeglatt av, nöjesplats, nomenklatur, oblatask, öppen plats, oscillation, oscillator, oskalat ris, oskulation, på den platsen, på platsen, palatal, palats, palatslik, parkeringsplats, perkolator, platå, platina, platonisk, plats, platsanvisare, platt, platta, platta till, platta ut, plattfisk, plattform, plattfot, platthet, plattityd, prelat, public relations, reflation, regulator, rekapitulation, relatera, relation, relationer, relativ, relativism, relativitet, relativitetsteori, relativpronomen, relativsats, relativt, sätta på rätt plats, seglats, simulation, simulator, sittplats, sittplatser, sittplatser utan tak, skifferplatta, skrivplatta, slags träfiberplatta, som man odlat själv, spånplatta, spekulation, spekulationer, spekulativ, spränggelatin, stå i relation, stå i relation till, ställa i relation, startplats, stenplatta, stimulation, stipulation, strömregulator, superlativ, taxihållplats, träfiberplatta, trafikplats med flera plan, underutvecklat land, undulat, unilateral, uteplats, vara återspeglat, vara avspeglat, vara fullstaplat med, vara lat, värmeplatta, ventilation, ventilator, vigselattest, ackumulation, appellation, arbetsplats, latrin, relaterad, fellatio, båtbyggplats, lägerplats, charlatan, cirkulationsplats, formplattor, ejakulation, fellatera, flata, population, få plats, förstaplats, gravplats, viloplats, handelsplats, lattjo, inhalation, invecklat, konstlat, kopulation, lata, lata sig, lathet, lattja, otyglat, prelater, rastplats, saluplats, skådeplats, slatt, sovplats, spånplattor, träfiberplattor, sängplats, tågplattform, utpräglat
Anagrams of lat

alt, tal

Similar words

 
 

Wiki
LAT står för Local Area Transport och är ett icke routingbart nätverksprotokoll utvecklad av DEC för kommuniktaion mellan terminaler/terminalservrar och bland annat DECs Ultrix, OpenVMS och DEC OSF/1. Den första versionen släpptes i början på 1980-talet. Idag har LAT nästan helt ersatts av bland annat telnet, DECnet set host och rlogin.

Your last searches
lat