Swedish-French translation of apostasi

Translation of the word apostasi from swedish to french, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

apostasi in French

apostasi
allmännoun apostasie [f]
Similar words

 
 

Your last searches