Swedish-Norwegian translation of het

Translation of the word het from swedish to norwegian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

het in Norwegian

het
temperaturadjective het
Synonyms for het
Synonyms for het
Derived terms of het
ädelhet, affärsverksamhet, äkthet, äkthetsstämpel, aktningsvärdhet, ålderdomssvaghet, allmänhet, allvarlighet, allvarsamhet, allvetenhet, älskvärdhet, andäktighet, ändamålsenlighet, andelsfastighet, andelslägenhet, andlighet, angelägenhet, anskrämlighet, anspråksfullhet, anspråkslöshet, anständighet, anstötlighet, ansvarsskyldighet, antaglighet, användbarhet, arbetsamhet, arbetslöshet, arbetslöshets-, arbetslöshetsperiod, arbetslöshetsunderstöd, ärftlighet, ärlighet, artighet, artighets-, återhållsamhet, åtkomlighet, äventyrlighet, avfallshanteringsenhet, avhållsamhet, avhängighet
avoghet, avstängdhet, bakslughet, barnslighet, baronetvärdighet, barskhet, bastanthet, bedräglighet, begivenhet, begravningshögtidligheter, behagfullhet, behaglighet, bekvämhet, bekvämlighet, belägenhet, belåtenhet, belevenhet, bemärkthet, benägenhet, beredvillighet, berömdhet, beslutsamhet, bestämdhet, beständighet, besvärlighet, besynnerlighet, betänklighet, betryckthet, betydenhet, billighet, bisterhet, bitskhet, bitterhet, blanda sig i andras angelägenheter, blekhet, bli driven till ytterligheter, blindhet, blyghet, blygsamhet, bofällighet, böjlighet, bondaktighet, botfärdighet, bovaktighet, bråkighet, branthet, brist på erfarenhet, brist på uppriktighet, broderlighet, brokighet, brottslighet, brukbarhet, bryskhet, buktighet, bullersamhet, bundenhet vid sängen, busaktighet, butterhet, central processorenhet, centralenhet, dåraktighet, darrighet, dåsighet, delaktighet, deppighet, disighet, djärvhet, djuphet, djupsinnigheter, djuriskhet, dödlighet, dövhet, dräktighet, dräktighetstid, driftsäkerhet, dristighet, dryghet, dubbeltydighet, duglighet, dumdristighet, dumhet, dumheter, dunkelhet, dyrbarhet, dysterhet, efter omständigheterna, efterblivenhet, eftergivenhet, efterklokhet, egendomlighet, egenhet, elakhet, eländighet, eldighet, en het potatis, en liten möjlighet, enfaldighet, enhällighet, enhet, enhetlig, enighet, enkelhet, enlighet, enrumslägenhet, ensamhet, enskildhet, entonighet, envetenhet, envishet, erfarenhet, erfarenhetsmässig, Ers Höghet, Ers Kunglige Höghet, evighet, exakthet, få möjlighet till, fåfänglighet, fallenhet, falskhet, fåraktighet, färdighet, färgäkthet, färgbeständighet, fasthet, fastighetsmäklare, fastighetsmäklerska, fastighetsskötare, feberhet, feghet, felaktighet, felbarhet, festlighet, festligheter, fientlighet, fingerfärdighet, finhet, flathet, flinkhet, flintskallighet, foglighet, folktäthet, för bekvämlighets skull, föraktlighet, föränderlighet, förarglighet, förbehållsamhet, fördomsfrihet, förenlighet, förfärlighet, förgätenhet, förlägenhet, förläna värdighet åt, formbarhet, förmögenhet, förnimbarhet, försagdhet, förse med förnödenheter, försiktighet, försiktighets-, försiktighetsåtgärd, förskräcklighet, förståelighet, förströddhet, försumlighet, förtänksamhet, förtegenhet, förträfflighet, förtrolighet, förvandlingsbarhet, fräckhet, frågvishet, framsynthet, frankhet, fri företagsamhet, frihet, frikostighet, friskhet, frispråkighet, frodighet, fromhet, fruktbarhet, fruktsamhet, fuktighet, fuktighetsbevarande kräm, fulhet, fullhet, fullkomlighet, fullständighet, gå till ytterligheter, gagnlöshet, gällhet, gangsterverksamhet, gästvänlighet, gåtfullhet, ge möjligheten, gemytlighet, genomförbarhet, genomskinlighet, genomtränglighet, giltighet, girighet, givmildhet, gladlynthet, glättighet, gleshet, glödhet, gnidighet, godhet, godmodighet, godtagbarhet, godtrogenhet, grådaskighet, gräslighet, grinighet, grovhet, grundlighet, grymhet, gudfruktighet, gudomlighet, ha en benägenhet, ha en benägenhet att, ha förtänksamhet att, häftighet, håglöshet, hålighet, hållbarhet, hållbarhetstid, hälsosamhet, händighet, hängivenhet, Hans Höghet, Hans Kunglig Höghet, hänsynslöshet, hantverksskicklighet, häpenhet, hårdhet, harmynthet, härskenhet, hastighet, hastighetsbegränsning, hastighetsmätare, hätskhet, hederlighet, helhet, helighet, helnykterhet, hemlighet, hemtrevlig enkelhet, hemtrevlighet, Hennes Höghet, Hennes Kunglig Höghet, heshet, heta, hetblemmor, heterodox, heterogen, heterosexualitet, heterosexuell, hetlevrad, hetsa upp, hetsa upp sig, hetsig, hetsjakt, hetta, hjärtats hemlighet, hjärtlighet, hjärtlöshet, höghet, Höghet, högsinthet, högtidlighet, hopplöshet, hörbarhet, hörsamhet, hotande närhet, höviskhet, hövlighet, i all evighet, i allmänhet, i enlighet därmed, i enlighet med, i evighet, i hemlighet, i korthet, i ringhet, i sin helhet, i stillhet, i största allmänhet, i synnerhet, ihärdighet, illistighet, illmarighet, illvillighet, inbilskhet, införa nyheter, innersta hemlighet, inom rimlighetens gräns, insiktsfullhet, inskränkthet, inställsamhet, instängdhet, intressant nyhet, invecklad beskaffenhet, jämlikhets-, jämlikhetssträvande, jungfrulighet, kallsinnighet, känslighet, känslolöshet, kärvhet, kinkighet, klarhet, klarsynthet, klenmodighet, klibbighet, klipskhet, klokhet, klumpighet, kluven personlighet, knapphet, knusslighet, kompakthet, koncishet, konstgjordhet, korthet, kostsamhet, kraftlöshet, krånglighet, kräsenhet, kreditvärdighet, krigiskhet, krigshetsare, kristenhet, kunglighet, kupighet, kurshastighet, kvalmighet, kvickhet, kvinna som har spriträttigheter, kvinnlighet, kylighet, kyskhet, kyskhetsbälte, läckerhet, lägenhet, lagenlighet, lägga sig i andras angelägenheter, laglighet, laglöshet, lämna som säkerhet, lämplighet, långrandighet, långsamhet, långsynthet, långtråkighet, länshöghet, läs- och skrivkunnighet, läslighet, lättförståelighet, lätthanterlighet, lätthet, lättretlighet, lättrogenhet, lättsinnighet, lättvindighet, ledighet, lekfullhet, leva på arbetslöshetsunderstöd, liderlighet, likformighet, likgiltighet, likhet, liknöjdhet, likstelhet, likvärdighet, listighet, liten lägenhet, litenhet, livfullhet, livlighet, livsduglighet, livserfarenhet, livsnödvändigheter, ljudlöshet, ljuskänslighet, lögnaktighet, löjlighet, löslighet, lössläppthet, luftsjukhet, luftvärdighet, lustighet, lycksalighet, lydighet, machete, maktlöshet, mallighet, målmedvetenhet, man som har spriträttigheter, mångordighet, manlighet, manöverduglighet, manschett, manschettarbetare, manschettarbeterska, manschettknapp, mänskliga rättigheter, mänsklighet, mänskligheten, mänsklighetsinblick, mänsklighetskännedom, märkvärdighet, måttlighet, måttlöshet, med all sannolikhet, med lätthet, med rättighet att sälja vin och sprit, med säkerhet, med svårighet, med visshet, medborgerliga rättigheter, medelmåttighet, medgörlighet, medvetenhet, medvetslöshet, meningslöshet, meningsskiljaktighet, mildhet, mindervärdighet, minska hastigheten, missbelåtenhet, mjölkighet, mjukhet, modfälldhet, modlöshet, möjlighet, molnighet, mot vanligheten, motighet, motspänstighet, motsträvighet, motsvarighet, mottaglighet, motvillighet, munterhet, myckenhet, myndighet, myndigheterna, myntenhet, nakenhet, närhet, närsynthet, näsvishet, nattblindhet, nätthet, naturlighet, naturtrogenhet, nedlåtenhet, nedslagenhet, nedstämdhet, negativ storhet, neslighet, nödvändighet, noggrannhet, nöjaktighet, nyckfullhet, nyfikenhet, nyhet, nyheter, nyhetsartikel, nyhetsbyrå, nyhetsredaktion, nyhetsuppläsare, nykterhet, nykterhets-, nymodighet, nyttighet, oaktsamhet, oändlighet, oanständighet, oanständigheter, oansvarighet, oanvändbarhet, oärlighet, oartighet, obarmhärtighet, obefintlighet, obehaglighet, obekvämlighet, obenägenhet, oberäknelighet, obeslutsamhet, obetänksamhet, obetydlighet, obeveklighet, oblyghet, oböjlighet, obotfärdighet, obruklighet, ödesbestämdhet, ödmjukhet, odödlighet, oduglighet, oenighet, oerfarenhet, ofantlighet, ofelbarhet, ofinhet, oföränderlighet, oförenlighet, oförnuftighet, oförsiktighet, oförskämdhet, oförskräckthet, oförsonlighet, oförvägenhet, ofrivillig ledighet, ofruktbarhet, ofullkomlighet, ofullständighet, ogästvänlighet, ogenomskinlighet, ogenomtränglighet, ogiltighet, ogiltighetsförklaring, ogudaktighet, ohederlighet, ohövlighet, ohygglighet, öka hastigheten, oklarhet, oklokhet, okränkbarhet, okunnighet, olägenhet, olaglighet, olikhet, olöslighet, omanlighet, omänsklighet, omätlighet, omåttlighet, ombytlighet, ömhet, ömhetsbetygelse, omildhet, omogenhet, omöjlighet, ömsesidighet, omsorgsfullhet, omständighet, omständigheter, omständigheter utanför ens kontroll, omständlighet, ömtålighet, omtänksamhet, omvandlingsbarhet, önskvärdhet, onyttighet, oövervinnlighet, opålitlighet, opartiskhet, öppenhet, öppenhjärtighet, orättfärdighet, ordblindhet, ordentlighet, oregelbundenhet, oregerlighet, orenhet, orenlighet, organiserad brottslighet, oriktighet, orimlighet, orolighet, oroligheter, orörlighet, orubblighet, osäkerhet, osannolikhet, osårbarhet, osedlighet, oskyldighet, osmaklighet, ostadighet, osynlighet, otäckhet, otacksamhet, otålighet, otillförlitlighet, otillgänglighet, otillräcklighet, otillständighet, otrohet, otrolighet, otvungenhet, otydlighet, oundviklighet, ouppmärksamhet, ouppriktighet, outgrundlighet, ovanlighet, ovänlighet, överdådighet, överhöghet, overksamhet, överlägsenhet, påflugenhet, påkalla någons uppmärksamhet, pålitlighet, partiskhet, påtaglighet, personliga tillhörigheter, personlighet, petighet, platthet, plikttrogenhet, plikttrohet, plötslighet, pojkaktighet, prålighet, pratsamhet, prisbillighet, privatangelägenhet, prydhet, prydlighet, prydsamhet, punktlighet, rådlighet, rådlöshet, het, raskhet, rastlöshet, rättfärdighet, rättighet, rättigheter, rättskaffenhet, redlighet, regelbundenhet, renhårighet, renhet, renlighet, reslighet, respektlöshet, retlighet, riddarvärdighet, ridderlighet, riklighet, rikoschettera, rikta uppmärksamhet, riktighet, rimlighet, ringhet, robusthet, rofylldhet, rörlighet, rostighet, rovgirighet, rundhet, ruttenhet, ryktbarhet, rymlighet, saftighet, säkerhet, säkerhets-, säkerhetsåtgärd, säkerhetsbälte, säkerhetskontroll, säkerhetskopia, säkerhetsmarginal, säkerhetsnål, säkerhetspolis, säkerhetsrisk, säkerhetsskäl, säkerhetssystem, säkerhetsvakt, saktmodighet, salighet, sällhet, sällskaplighet, sällsynthet, salthet, samhörighetskänsla, samlad uppmärksamhet, sammanhangslöshet, samstämmighet, samtidighet, samvetsbetänkligheter, samvetsgrannhet, sannfärdighet, sannolikhet, sannolikhetskalkyl, säregenhet, sedeslöshet, sedlighet, sedlighetsrotel, sedlighetssårande blottande, segelbarhet, seghet, sevärdhet, sexuellt upphetsad, sidoomständighet, sinnlighet, sipphet, sjabbighet, själsförmögenhet, självbelåtenhet, själviskhet, självklarhet, självrådighet, självsäkerhet, sjaskighet, sjukledighet, sjuklig självupptagenhet, sjuklighet, skållhet, skälmaktighet, skamlöshet, skämtsamhet, skändlighet, skarphet, skarpsinnighet, skelögdhet, skenbarhet, skicklighet, skiljaktighet, skjutskicklighet, skönhet, skönhetsdrottning, skönhetsexpert, skönhetsfel, skönhetsfläck, skönhetssalong, skönhetssömn, skönhetsvård, skörhet, skrikighet, skröplighet, skrytsamhet, skumhet, skurkaktighet, skyldighet, skyndsamhet, sladdrighet, slankhet, slapphet, slarvighet, slöhet, slösaktighet, slughet, småelakhet, smaklöshet, smarthet, smidighet, smutsighet, snabbhet, snålhet, snällhet, snikenhet, snygghet, soberhet, som helhet, som orsakar meningsskiljaktighet, sömnighet, sömnlöshet, söthet, spädhet, sparsamhet, spetsfundighet, sprallighet, sprödhet, stadighet, ställa i närheten, ståndaktighet, ståtlighet, statshemlighet, stekhet dag, stilfullhet, stillhet, stolthet, storhet, storhetsvansinne, storsinthet, storslagenhet, stöta på svårigheter, straffrihet, stråla av stolthet, stränghet, strängt bevakad hemlighet, strävsamhet, stridighet, stridströtthet, strikthet, stumhet, sundhet, sundhetspass, surhet, surmulenhet, svaghet, svårfattlighet, svårhanterlighet, svårighet, svårlöslighet, svarthet, svulstighet, synlighet, syrlighet, sysselsatthet, sysslolöshet, ta sig friheten, tacksamhet, tacksamhetsskuld, tafatthet, tajthet, taktfullhet, taktlöshet, tålighet, tänjbarhet, tankfullhet, tankspriddhet, tapperhet, täthet, tilldra sig uppmärksamhet, tillfällig medvetslöshet, tillfällig omständighet, tillfällighet, tillförlitlighet, tillgänglighet, tillgivenhet, tillgjordhet, tillhörigheter, tillitsfullhet, tillräcklighet, tjänstehemlighet, tjänstledighet, tjänstledighet i trängande fall, tjänstvillighet, tölpaktighet, tomhet, torftighet, torrhet, trafiksäkerhet, trägenhet, trångsynthet, trasslighet, Treenighet, trevlighet, trilskhet, trivsamhet, trofasthet, tröghet, trohet, trolöshet, troskyldighet, trötthet, trovärdighet, tryckfrihet, trygghet, tungsinthet, tunnhet, tvåplanslägenhet, tveksamhet, tvetydighet, tvungenhet, tydlighet, tyngdlöshet, tysthet, tystlåtenhet, undergivenhet, underlåtenhet, underlighet, undfallenhet, undgå ens uppmärksamhet, ungdomlighet, ungdomsbrottslighet, uppblåsthet, upphetsa, upphetsande, upphetsning, upphetta, upphettning, uppkäftighet, uppmärksamhet, uppnosighet, uppriktighet, upprymdhet, uppsluppenhet, ursprunglighet, uselhet, utan hastighetsbegränsning, utan svårighet, utåtvändhet, utförandehastighet, uthållighet, utom rimlighetens gräns, utsiktslöshet, uttrycksfullhet, uttryckslöshet, väcka en hel del uppmärksamhet, väcka nyfikenhet, väcka uppmärksamhet, vakenhet, vaksamhet, våldsamhet, välgörenhet, välgörenhetsbasar, välgörenhetsfantast, välgörenhetsinrättning, vältalighet, vänlighet, vansinnighet, vanställdhet, vara kokande hett, vara till ens belåtenhet, varaktighet, värdelöshet, värdighet, vårdslöshet, varsamhet, väsentlighet, växel med fem hastigheter, växel med fyra hastigheter, växel med tre hastigheter, vederstygglighet, veklighet, verklighet, verklighetsflykt, verksamhet, vetgirighet, vidlyftighet, vidsynthet, vighet, viktighet, viktighetsmakare, vildhet, vildsinthet, vimmelkantighet, vindögdhet, viscountvärdighet, vishet, visshet, vitsighet, vräkighet, vrånghet, vresighet, ymnighet, ymnighetshorn, yppighet, yrkesskicklighet, ytlighet, ytterlighet, ytterlighets-, aktsamhet, överkänslighet, osjälviskhet, tillämplighet, pendellägenhet, avslöja anförtrodd hemlighet, missunnsamhet, barmhärtighet, barmhärtighetsverk, befogenhet, bundenhet, behörighet, besatthet, beskaffenhet, bräcklighet, samhörighet, bärighet, överhetsperson, oräddhet, driftighet, företagsamhet, hemlighetsfull, självupptagenhet, enhetlighet, fastighet, fastighetsägare, fridfullhet, frihetsberöva, frihetsberövad, främlingsfientlighet, fräschhet, följdriktighet, skonsamhet, fördragsamhet, näringsverksamhet, ghetto, giftighet, gripenhet, växtlighet, handgriplighet, helhetssyn, hemlighetsfullt, hemlighetsmakeri, hetsa, hett, hjälplöshet, hänsynsfullhet, härlighet, ljuvlighet, i all synnerhet, i närheten av, oskicklighet, islamsk frihetskämpe, klenhet, korrekthet, kunnighet, känslosamhet, kåthet, lathet, oberördhet, matthet, slakhet, morskhet, möjligheter, märklighet, måttfullhet, nerstämdhet, tanklöshet, oegentlighet, oegentligheter, osjälvständighet, tvehågsenhet, värdeenhet, spydighet, verklighetstroget, uppgivenhet, rörelsefrihet, saklighet, senfärdighet, självständighet, skaffa säkerhet för, skenhelighet, sorgsenhet, spaghetti, spelenhet, stekhet, stelhet, styvhet, tillhörighet, tråkighet, underdånighet, upphetsad, upphettad, valmöjlighet, vansklighet, vekhet, verklighetsbaserad, verklighetsnära, verklighetstrogen, verksamhetsgren, verksamhetsområde, villrådighet, äcklighet, äkthetsbevis, överhet
Similar words

 
 

Wiki
Het (?) är den åttonde bokstaven i det hebreiska alfabetet. ? har siffervärdet 8.

Your last searches
het