Swedish-Norwegian translation of syntax

Translation of the word syntax from swedish to norwegian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

syntax in Norwegian

syntax
lingvistiknoun syntaks
Synonyms for syntax
satsläranoun ordfogningslära
Similar words

 
 

Wiki
Syntax [s?n?taks] (av grekiska ????????, ""sammanställning"", av ???, ""samman"", och ?????, ""ordning"", ""sekvens"") betyder inom lingvistiken beskrivningar i form av regler för hur man i ett givet språk sätter samman enskilda enheter till komplexa strukturer, satser och meningar. För att underlätta analyserandet av syntaxen i språk brukar man dela upp grammatikaliska meningar (det vi i dagligt tal kallar meningar innehåller ofta flera grammatikaliska meningar) i olika satsdelar såsom subjekt, predikat och ackusativobjekt. Man brukar dela in ord i ordklasser efter hur de fungerar i satser.

Your last searches