Swedish-Norwegian translation of till

Translation of the word till from swedish to norwegian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

till in Norwegian

till
allmänother til
Synonyms for till
Synonyms for till
Derived terms of till
aktiva tillgångar, alldeles stilla, allemansrätt till väg, ända till, ända tills, ända tills nu, anpassa sig till, ansluta sig till, ansluta sig till en fackförening, anställa personal till, appellera till, arbetstillfälle, artilleri, artillerield, artillerist, artillerivetenskap, åter sluta sig till, åter ställa till rätta, återgå till, återkalla till livet, av hänsyn till, badrumstillbehör, baktill, baktill i, behandla någon som om han inte fanns till, bekänna sig till, belöpa sig till, betala lön till, betala till fullo, betala tillbaka med, betald till fullo, bidra till, binda någon till, bli behandlad som om man inte fanns till, bli driven till ytterligheter, bli far till, blixtstilla, blöda till döds, blott till namnet, bo tillsammans
bo tillsammans med, bringa någon till förnuft, bringa sin hyllning till, bringa till maximum, byta till, danstillställning, därtill, daska till, dedicera till, destillationslokal, destillator, destillera, destinerad till, det var dödsstilla, dödsstilla, dömd till döden, domstol som tillämpar sedvanerätt, dra sig tillbaka, dra tillbaka, dragen till, drämma till med, driva till, driva tillbaka, egga till, egga till handling, en till, få krafterna tillbaka, få möjlighet till, tillfälle till, fabrikstillverkad, falla till föga för nederlag, falla tillbaka, falla tillbaka på, fara fram och tillbaka, finna nyckeln till, finnas till samtidigt, flytande tillstånd, föga tilldragande, följa tillbaka, för tillfället, förbränna till aska, förbränning till aska, förena till ett förbund, förmå till, förvandla till syra, förvandling till vätska, fram och tillbaka, framtill, från början till slut, från dörr till dörr, från sida till sida, fria till, frysa till, fysiskt tillstånd, gå fram och tillbaka, gå över till, gå samma väg tillbaka, till attack mot, till överdrift, till sängs, till ytterligheter, tillbaka, tillbaka i tiden, gå upp till ytan, gå vidare till, ge bidrag till, ge företräde till, ge idén till, ge sin hyllning till, ge tillåtelse till, ge tillgång till, ge tillstånd, göra layouten till, göra närmanden till, göra sig skyldig till bedrägeri, göra sig skyldig till ett fel, göra sig till, göra till ett aktiebolag, göra till krympling, göra till lags, göra till sin fiende, göra till syndabock, göra tillgänglig, göra utkast till, gränsa till, ha till följd, ha till förfogande, ha till sitt förfogande, ha tilltro till, hålla hårt intill sig, hålla sig till, hålla sig till ämnet, hålla sig till reglerna, hålla sig till saken, hålla sig till sina principer, hålla stilla, hålla till höger, hålla till vänster, hålla tillbaka, hamra till, hänvända sig till, hänvisa någon till, hänvisa till, hårt tillkämpad, hemfalla till, hitintills, hittills, hittills okänd, hoppa till, hör till, höra till, i ett sammanbrottstillstånd, i förhållande till, i gott psykiskt tillstånd, i motsats till, i proportion till, i stillhet, i tillverkningen, icke-tillvaro, illa till mods, in till stan, indirekt tillvägagångssätt, inge ny tillförsikt, inta en ... ställning till, inte höra till ämnet, inte räcka till, inte räcka till för, inte ta hänsyn till, inte tillämpbar, inte tillåta, inte tillrådlig, intill, jämn till humöret, kalla tillbaka, känna någon till utseende, känna sig bra till mods, känna sig illa till mods, känna till, känslomässigt tillstånd, kasta fram och tillbaka, kasta tillbaka, klamra sig fast intill, knapp tillgång på, knyta till, komma till, komma till besinning, komma till den slutsatsen att, komma till det resultatet att, komma till ett avgörande, komma till ett dödläge, komma till försvar av, komma till någons hjälp, komma till sans igen, komma tillbaka, komma tillsammans, komma upp till, komma väl till pass, konsten att föra en politik till randen av krig, köpa tillbaka, köra över till sidan, kostymtillverkare, kunna något perfekt utantill, kvickna till, lägga märke till, lägga någon till last, lägga till, lägga tillbaka, lämna tillbaka, låna till, låna ut till, lända någon till heder, lända till heder, lära sig utantill, latent tillstånd, le tillgjort, leda till, leda till ingenting, leva tillsammans, ligga intill, ligga stilla, ligger väl till för, likvida tillgångar, luftvärnsartilleri, lura till att, lura till att tro, luta sig tillbaka, lycka till, lyssna till, med hänsyn till, medverka till, mentalt tillstånd, mer än tillräcklig, minska till hälften, möjlig att rätta till, något hör till någon, något tillhör någon, när man ser tillbaka, nära till hands, naturtillgångar, nedlåta sig till att, nedtill, nicka till, nominera till, normaltillstånd, obehaglig till mods, öppet tillstå, orsak till klagan, otillåtlig, otillbörlig, otillbörligt, otillförlitlighet, otillfredsställande, otillgänglig, otillgänglighet, otillräcklig, otillräcklighet, otillräknelig, otillständig, otillständighet, övergå till, övergång till metersystemet, övertala till, tillbakagång, på väg till, papperstillverkning, pastill, personliga tillhörigheter, pistill, placera intill varandra, platta till, pointillism, program som lyssnare kan ringa till, program som tittare kan ringa till, puffa till, räcka ut handen till, rätta till, reducera till, reducera till ett minimum, referera till, ringa till, rita en plan till, ropa tillbaka, röra till, rufsa till, rycka till, rycka till av, rycka till sig, rygga tillbaka, rysa till, säga ja till varandra, säga till, samtycka till, sända tillbaka, sätta sig bekvämt till rätta, sätta sig tillbaka, sätta tillbaka, sätta tillit till, se till, se upp till, sikta till, sitta stilla, självtillräcklig, skaka till, skära tillbaka på, skarpt tillrättavisa, skicka cirkulär till, skicka till mentalsjukhus, skicka tillbaka i häkte, skyddstillsyn, skyldig till bigami, slå sig till ro, slå till, slå till reträtt, slå tillbaka, släta till, sluta sig till, smälla till, smärtstillande, smärtstillande medel, smyga sig intill, som bidrar till, som hör till, som kan tillräknas, som kan tillskrivas, som kommer till slut, som ska lämnas tillbaka, som vädjar till känslorna, sötad medicintillsats, spåra tillbaka till, specialtillverka, specialtillverkad, sporra till, sporra till handling, springa omkring i vilt tillstånd, springa tillbaka, spritta till, stå i relation till, stå någon till buds, stå stilla, stå till någons förfogande, stå till svars för, ställa sig ... till, ställa till en scen, ställa till förvirring, ställa till oreda, ställa tillbaka, stampa till, stamtillhåll, stänga till, stanna till, sticka till, stiga tillbaka, stilla, Stilla havet, stillad, stillande, stillasittande, stillastående, stilleben, stillhet, stillös, stillsam, stöka till, stoppa till, stöta till, studera till, studsa tillbaka, ta hänsyn till, ta med sig tillbaka, ta sig till vara för, ta till, ta till fånga, ta till flykten, ta tillbaka, tala till, tala till förmån för, täppa till, tecken till liv, tendens till återfall, tigga sig till, till äktenskap ledig, till andra sidan, till ära för, till dess att, till din egen förmån, till en viss grad, till ett belopp av, till exempel, till följd av, till förmån för, till fots, till godo, till hands, till häst, till höger, till lågt pris, till lands, till leda, till namnet, till och med, till övers, till randen av, till salu, till sist, till sjöss, till skillnad från, till slut, till slutet, till slutet av, till stor del, till synes, till vänster, tillaga, tillagd, tillägg, tillägga, tilläggs-, tilläggsavgift, tillägna sig, tillägna till, tillämpa, tillämpad, tillämpad lingvistik, tillämpad språkvetenskap, tillämpning, tillämpning av decimalsystemet, tillåta, tillåta mig, tillåta sig, tillåtelse, tillåten, tillåtlig, tillbaka, tillbakablick, tillbakadragande, tillbakadragen, tillbakagående, tillbakagång, tillbakaträdande, tillbakaväg, tillbakavisa, tillbakavisande, tillbedja, tillbedjan, tillbehör, tillblanda, tillblivelse, tillbörlig, tillbucklad, tillbyggnad, tilldela, tilldela attest, tilldela intyg, tilldelning, tilldöma, tilldömning, tilldra sig uppmärksamhet, tilldragande, tilldragelse, tillerkänna, tillfälle, tillfällig, tillfällig lösning, tillfällig medvetslöshet, tillfällig omständighet, tillfällighet, tillfälligt, tillfälligt arbete, tillfälligt vistas hos, tillfälligtvis, tillflöde, tillflykt, tillflyktsort, tillfoga, tillfoga skada, tillförlitlig, tillförlitlig källa, tillförlitlighet, tillförlitligt, tillförordnad, tillförsel, tillförselledning, tillförselrör, tillfreds, tillfreds med sig själv, tillfredsställa, tillfredsställande, tillfredsställelse, tillfriskna, tillfrisknande, tillgång, tillgång och efterfrågan, tillgångar, tillgänglig, tillgänglighet, tillge, tillgift, tillgiva, tillgiven, tillgivenhet, tillgjord, tillgjordhet, tillgripa, tillhåll, tillhandahållande, tillhöra, tillhörande, tillhörigheter, tillintetgöra, tillintetgörelse, tillit, tillitsfull, tillitsfullhet, tilljubla, tillkalla, tillkännage, tillkännagivande, tillkomma, tillkommande, tillmötesgående, tillnamn, tillnärmelsevis, tillopp, tillproppning, tillräcklig, tillräcklighet, tillräckligt, tillråda, tillrådlig, tillräkna, tillräknande, tillräknelig, tillrättalägga efter, tillrättavisa, tillrättavisning, tillriktning, tills, tills man kräks, tills nu, tills vidare, tillsammans, tillsats, tillsätta, tillse, tillskansa sig, tillskott, tillskriva, tillskrivande, tillskyndan, tillsluta, tillsluta på nytt, tillspetsas, tillställning, tillstånd, tillståndsbevis, tillstoppad, tillstoppning, tillströmning, tillsyn, tillsynsman, tillta, tillta i styrka, tilltag, tilltagande, tilltala, tilltalande, tilltalstitel, tilltäppning, tilltäppt, tillträde, tillträde förbjudet, tilltrassla, tilltro, tillvälla sig, tillvänjning, tillvaro, tillväxt, tillverka, tillverka illegalt, tillverkning, tjata tills, tortilla, trampa till, trassla till, trycka sig intill, tvinga tillbaka, undantagstillstånd, under skyddstillsyn, upp till, uppgå till, uppvigla till, utan hänsyn till, utan tillsyn, utbilda sig till, utbjuda till försäljning, utgöra förspelet till, utvecklas till, väcka till medvetande, väcka till nytt liv, vädja till, väg till framgång, väl till mods, vända sig till, vapenstillestånd, vara avkomling till, vara bunden till, vara dragen till, vara i stånd till, vara motståndare till, vara någon till nytta, vara till ens belåtenhet, vara till nytta, vara tillämplig, vara tillbaka vid startpunkten, vara tillfredsställd, vara upphov till, vara välvilligt inställd till, vara vittne till, vid det tillfället, vindstilla, vyssja till sömns, ytligt tilltalande, bli till, lägga till vid, tillredning, tillslutning, tillämplighet, tillsättning, artilleripjäs, tilldragning, av och till, tillföra, tillägna, tillägnad, tillika, dra till sig, drämma till, tillverkare, finnas till, ligga till grund, tillförsikt, tillintetgjord, tillknäppt, ge tillbaka, ha till mål, helt till sig, hjälpa till, snygga till, hänföra sig till, hänvisa till behandling, inte tillgänglig, intilliggande, tillgjort, tillfråga, känner till, lufttillförsel, lättillgänglig, tillåter, otillfreds, nästintill, otillåten, otillfredsställd, otillförlitlig, tillskyndare, taktiskt tillbakadragande, räcka till, självtillit, skicka tillbaka, ställa till, ställa till förfogande, tillhandahålla, säg till, ta till orda, ta tillvara, tillvarata, till fullo, till fyllest, till ingen nytta, till och från, till på köpet, till ända, tillagning, tillbakabildas, tillbakalutad, tillbaks, tillbe, tillbomma, tillbringare, tillbud, tillgodose, tillfredsställd, tillfullo, tillfällig nedgång, tillfälligt tillförordnad, tillförsäkra, tillhygge, tillhörighet, tillkomst, tillreda, tillryggalägga, tillsägelse, tillsluten, tillstymmelse, tillstyrka, tillstå, tilltaga, tilltugg, tilltänkt, tillverkar, tillvägagångssätt, tillöka, tillämplig, tillända, övertala till medlemskap
Examples with translation
Nancy, här är ett brev till dig.
Jag gillade henne inte till en början, men nu gör jag det.
Först till kvarn får först mala.
Han gav inte ett enda ord till svar.
Fader vår, som är i himlen! Helgat blive ditt namn, komme ditt rike! Ske din vilja på jorden, liksom den sker i himlen! Ge oss idag vårt bröd för dagen; och förlat oss våra skulder, såsom också vi förlåter dem, som står i skuld till oss; och för oss inte in i frestelse, utan fräls oss från den onde.
Similar words

 
 

Your last searches