Norvegese-Francese traduzione di gjeldende

La Traduzione della parola gjeldende da norvegese a francese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

gjeldende in francese

gjeldende
regelaggettivo en vigueur, en effet, effectif
Sinonimi per gjeldende
Termini derivati da gjeldende
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Dagens system er for stivt i forhold til de varierte behov som gjør seg gjeldende.
2.Den sterkestes rett" som brevskriveren er inne på, er dessverre et fenomen som gjør seg mer og mer gjeldende, og eftersom hensynsløsheten kombinert med manglende vett og ferdigheter bare øker, er det dessverre mye som taler for revidering av regelverket og bedre kontroll med fritidsbåtenes ferdsel.
3.Det er dessverre ingen tegn på at Arbeiderpartiet har tenkt å gi opp sin motstand mot alle forsøk på å forbedre gjeldende valgordning.
4.Følgen er at særlig bensinstasjoner og utsalg på campingplasser skaffer seg en urimelig, dels ulovlig konkurransemessig fordel overfor de bedrifter som overholder gjeldende bestemmelser.
5.I båtspalten er det i to artikler blitt forklart hvordan seilere og motorbåtfolk skal forholde seg overfor hverandre med utgangspunkt i de gjeldende sjøveisregler.
6.I gjeldende lov er det bestemmelser om avsetning til fond (18).
7.Ifølge gjeldende beskatningsregler kan renter trekkes fra som utgiftspost på selvangivelsen.
8.Inntrykket vil bli at kvinnene i andre nordiske land, unntatt Island og Færøyene, har gjort seg mye mer gjeldende enn norske kvinner.
9.Jeg erklærer herved at hverken jeg selv eller mine rederier forføyer over verdier i utlandet som omfattes av gjeldende norsk valutaregulering og som jeg ikke allerede har gitt oppgave over.
10.Jeg erklærer herved at hverken jeg selv eller mine rederier forføyer over verdier i utlandet som omfattes av gjeldende norsk valutaregulering og som jeg ikke allerede har gitt oppgave over.
11.Lenge før ny reguleringsplan for området er behandlet på forskriftmessig måte, foreslår regjeringen å overdra deler av en tomt som er av stor nasjonal interesse til en privatinstitusjon som har konkrete planer for den som er i strid med gjeldende reguleringsplan.
12.NR rekommanderer Nordisk Ministerråd innenfor de gjeldende lovers rammer i de enkelte nordiske land, å gjennomføre forsknings, utredningsog opplysningsarbeid vedrørende homofiles stllling i de nordiske land, samt å undersøke mulighetene for å oppheve lovgivning som diskriminerer homofile og for gjennom lovgivning å fremme homofiles likestilling og beskyttelse mot forskjellsbehandling.
13.Selskap stiftet i utlandet med norske eiere før den gjeldende valutaregulering trådte i kraft omfattes ikke av norsk regulering.
14.Slike utsagn vidner om at det gjør seg gjeldende noen forunderlige forestillinger om bilen som et slags selvstendig vesen som driver og tøffer rundt alene og på egen hånd og tar opp plassen for et annet vesen, mennesket.
15.Vi kan nemlig ikke akseptere et resonnement som bygger på at gjeldende bensin, diesel og parafinavgifter er en fast størrelse som det både er økonomisk og politisk uriktig å ta opp til prøving.
16.Arne Husveg har både i presse og kringkasting gjort gjeldende at" den oppbygging av et sosialt sikkerhetsnett, som ble innledet i 1945, er avløst av en nedbygging, som for alvor begynte under Arbeiderpartiet og fortsatte under den borgerlige regjering".
17.Bakgrunnen for den gjeldende klasseinndelingen var at det tidligere omtrent ikke fantes tilbud til lilleputter, sier turneringsleder Harald Øvregaard.
18.Biskopen er nødt til å ta hensyn til den opinion som gjør seg gjeldende innen menighetene.
19.Blant meningmann er det spesielt to holdninger som gjør seg gjeldende, og som bidrar til en form for stigmatisering.
20.Da Oslo kommune bestemte seg for å anke dommen i Oslo byrett hvor en skattyder ble innvilget skattefradrag for avbetalingsrenter, må det ha gjort seg gjeldende helt andre forestillinger om den påberopte ligningspraksis på dette felt enn det er grunnlag for.
21.Dagens flytyper sammenholdt med gjeldende minstestandard for rullebanelengde ansees ikke å representere noe vesentlig sikkerhetsmessig problem.
22.De nye vedtektene vil bli gjort gjeldende for regnskapsåret 1984.
23.De skandinaviske regjeringer leser gjeldende avtale bokstavelig og bruker enhver mulighet til å utøve sine rettigheter til å forsinke eller avslå Northwests rimelige prisforslag, sier Willis.
24.Den internasjonale kursoppgang for dollar som begynte å gjøre seg gjeldende onsdag, har fortsatt iformiddag, sier ass. banksjef Birger Langeland i Den norske Creditbank til Aftenposten.
25.Det blir rikslønnsnevndens kjennelse som blir gjort gjeldende for de uorganiserte.
26.Det er klart at dette overhodet ikke er tegn på noen endring av det gjeldende amerikanske standpunkt, hevdet den sovjetiske president videre.
27.Det er lite trolig at den økonomiske garantien piken har gitt, vil bli gjort gjeldende, opplyser politifullmektig Ola Svor i fremmedpolitiet.
28.Det er naturlig at myndighetene også ser nærmere på ordninger som under benevnelse av tariffavtaler i virkeligheten er rene konkurransereguleringer, til tross for at tariffavtaler i prinsippet ikke rammes av gjeldende kartellovgivning, poengterer Harald Ellefsen.
29.Det er to typer holdninger som gjør seg gjeldende hos amerikanske investorer, forklarer Joanne V. Scott hos Morgan Stanley.
30.Det er viktig at søkelyset nå rettes mot hvilke mekanismer som gjør seg gjeldende under nyhetsutvelgelse, og mot de forhold og betingelser reporteren arbeider under, med likestillingsperspektivet for øye, konkluderer studentene.
Le tue ultime ricerche