Norvegese-Francese traduzione di herskende

 
 

Altri esempi
1.Måtte bare det herskende mindretallet kjenne sin besøkelsestid og gripe chansen før historiens nådetid er omme.
2.Argentinas tidligere herskende offiserer viste liten eller ingen interesse av å samarbeide med Sverige for å granske en svensk tenårings skjebne.
3.Boken om" Kabelsamfunnet" er nok adskillig preget av den aktuelle striden om kortere arbeidstid i VestTyskland, og av den skjerpede politiske tonen som nå følger i sporene til den herskende massearbeidsløshet.
4.Dagen efter at den japanske regjering hadde lagt frem et stramt statsbudsjett, påtok statsminister Yasuhiro Nakasone seg igår ansvaret for det herskende liberale partiets tilbakeslag ved valget i desember.
5.Den herskende departementstenkning på rettshjelpsektoren er i det hele tatt ualminnelig blottet for den evne og vilje til nytenkning som Regjeringen - ihvertfall i frasene - i andre sammenhenger efterlyser.
6.Den herskende klasse brukte den gang klostrene for å holde på sin makt.
7.Den viktigste er at det herskende sosialistiske diktatur ikke har villet belønne innsats på markedet.
8.Det er en av årsakene til den herskende økonomiske krise i landet.
9.Det er opplagt et politisk problem for de herskende at bystyrets flertall ikke er villig til å vedta en så hard nedskjæringspolitikk som Staten krever.
10.Det herskende presteskapet har finsiktet listene med kandidater til den rådgivende nasjonalforsamlingen, Majlis.
11.Det var der Zimbabwes herskende parti, Robert Mugabes ZANU, onsdag åpnet sin storstilte kongress til tonene av" Internasjonalen", og det var der den samme kongress i helgen vedtok å omforme partiet efter sovjetisk mønster og enstemmig støttet et forslag om innføring av en marxistiskleninistisk ettpartistat.
12.Helt fra middelalderen frem til idag har definisjonen av hva som er" galskap" vært sterkt preget av den herskende klasses normer.
13.Hvor lenge skal enkelte mennesker ha privilegium på å oppmidlene skal kontrolleres og brukes av teknokrater og politiserende demagoger, den stadig herskende klasse på jorden.
14.Man har valget : forenkle, fremheve, eller til og med helt forkaste, alt eftersom man synes det tjener fedreland og det herskende regime.
15.Men de underkaster seg jo ofte den herskende smak, og akkurat nå er det den selvbevisst teatralske som hersker.
16.Men efter å ha hatt ham tett innpå livet, må jeg dessverre innrømme at dt ikke er kjærligheten, men hatet som er hans herskende lidenskap.
17.Måtte bare det herskende mindretall kjenne sin besøkelsestid og gripe chansen før historiens nådetid er omme.
18.Når han gir uttrykk for at homofile handlinger er synd, er det neppe tvilsomt at han er på linje med herskende oppfatninger i kristne trossamfunn, sier dommer Hellesylt.
19.Og han henstiller til de herskende ikke å gå til krig !
20.Og i denne forbindelse tenker vi særlig på punkt 11 og 12, som høyst sannsynlig vil avle en menneskeslekt av mumsende og veltilpassede bavianer, dersom midlene skal kontrolleres og brukes av teknokrater og politiserende demagoger, den stadig herskende klasse på jorden.
21.På bakgrunn av de herskende politiske forhold i SydAfrika var det derfor naturlig nok at regjeringen i 1981 nedsatte en kommisjon, under ledelse av dommeren C.P. Eloff, for å granske SACC og komme organisasjonen til livs.
22.Selv om det pågår en vidtgående og skarp debatt om meget ømfintlige spørsmål under den herskende økonomiske krise, er myndighetene efter alt å dømme innstilt på å stanse diskusjoner" utenfor systemet", som det frie universitet.
23.Selv om enkelte av Einsteins biografiforfattere har trukket i tvil den herskende oppfatning at han var en dårlig elev, har de papirer Princeton sitter inne med avgjort dette stridsspørsmål en gang for alle.
24.Tyskeren har ellers stor sans for den nye herskende klasse av rådgivere - opposisjonelle med bakgrunn fra 68 som nå er gått inn i systemet udogmatiske, uformelle og med en grad av ubeskjedenhet som kan være vanskelig å fordøye for dydige moralister.
25.Uansett hvor Popieluszkos siste hvilested kommer til å bli, vil begravelsen under den herskende stemning i Polen samle enorme menneskemengder.
26.Uttalelsen sier i virkeligheten at under de herskende forhold finner sovjetrusserne det umulig å delta.
27.Verket er jo fra en periode hvor han var helt under innflytelse av tysk musikk med den da ennå herskende senromantikk.
28.Vi husker at under Stalin ble en stor del av de ledende kommunister henrettet efter at de under tortur hadde innrømmet de mest utrolig forsyndelser mot det herskende regime.
29.Er disse herskende klasser klar over at historien egentlig løper fra dem, at USSR politisk har gjort seg selv til et konservativt og antikvert samfunn, som riktignok er stort og mektig ?
30.President Reagan har det i sin makt å endre det herskende klima i verden gjennom en eneste handling.
Le tue ultime ricerche