Nessuna traduzione trovata.

Sfortunatamente, non abbiamo trovato una traduzione per la parola chiave inndra. Si prega di accertarvi di aver compitato in modo corretto la parola.


Ricordate che potrete trovare la traduzione che state cercando se scrivete la parola nella sua forma singolare (anziché plurale) o all'infinito (anziché nella forma coniugata di un verbo).


Stiamo lavorando sodo per aggiungere le traduzioni che mancano, quindi vi preghiamo di avere indulgenza nei nostri confronti.


Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Jeg går ut fra at Skiforbundet ikke klarer å inndra passet mitt.
2.Rådets medlemmer ønsker også at politiet får anledning til å inndra motorkjøretøy, ikke bare førerkort, ved gjentatte tilfeller av høypromillekjøring, sier Kvamme.
3.Avhengig av hvilket alternativ som blir fulgt, kan det også være aktuelt å inndra åtte losbåter, bekrefter avdelingsdirektør Svein Ording i Kystdirektoratet.
4.Bystyet har vedtatt å inndra 6,8 millioner kroner av en ubrukt budsjettpost på 8,2 millioner kroner som er overført til veivedlikehold fra 1983budsjettet til 1984budsjettet.
5.De går også inn for at kommunen skal ta til efterretning at Sosialdepartementet har nektet kommunen å prioritere minstepensjonister fremfor unge i alderen 1820 år og vil inndra en bevilgning på fire millioner.
6.Der kreves nye krafttak samtidig som LO øker presset på regjeringen om å inndra næringslivets stadig voksende overskudd, dersom ikke investeringene øker vesentlig.
7.Derfor bør Kulturdepartementet inndra OFKs tillatelse til å drive nærradio, mener Radio Nova.
8.Derfor stemte han igår også mot et forslag om å inndra 20 millioner i uventede statsrefusjoner til eldreomsorgen til fordel for bykassen.
9.Det ble også flertall for å inndra 45,8 mill. på Lysverkenes investeringer, 8 millioner fra baneselskapene og to millioner fra havnen.
10.Det bør fortsatt være anledning til å inndra førerkortet, men inndragningstiden bør varieres.
11.Det er videre vedtatt å inndra den ene stillingen som reisesekretær i Europa.
12.Det foreligger også opplysninger om at gresk sikkerhetspoliti de siste dagene har oppsøkt fotografer som var til stede på møtet mellom Treholt og regjeringsmedlemmer, for å inndra bildene eller hindre at de blir solgt til massemedier.
13.Det foreslo at man skulle inndra de gjenstående ca. 1,5 millioner av 1984bevilgningen.
14.Det gikk enstemming inn for at man ikke skulle inndra bevilgningen, men fortsette å gi gratis behandling så langt pengene rakk.
15.Det har derfor ikke vært aktuelt å inndra passet, men han vil selvsagt ikke få utstedt nytt pass før saken mot ham er avviklet, sier statsadvokaten.
16.Det kan komme på tale å inndra natt og helgevaktene for å imøtekomme de stramme budsjettene, sier formann i Norsk Politiforbund, Bjarne Lilaas til Aftenposten.
17.Det mest trolige idag er at regjeringen vil se seg tvunget til å inndra deler av industriens fortjeneste, men uten å foreta seg noe drastisk som kan svekke industriens investeringer.
18.Det vil også ventelig bli flertall for å inndra en statsoverføring til tannpleien for eldre på fire millioner kroner.
19.Efter at dommen var rettskraftig, besluttet politiinspektøren i Holmestrand i form av en" Inndragningsbeslutning" å inndra alt det beslaglagte utstyr.
20.Efter det Aftenposten erfarer har arbeidsgiverne senere fulgt politiets oppfordring om å inndra de mistente oljearbeidernes helsesertifikater inntil resultatene av blodprøvene foreligger.
21.En mulig opptrapping blir trolig å inndra noen av de syvåtte dispensasjonene som NITO hr innvilget ÅSV.
22.Finansrådmannen ber også om fullmakt til å dispensere fra vedtaket om å inndra gjenstående bevilgninger til utstyr, inventar og maskiner.
23.Forsdahl sier at alle slike billetter som man har muligheter for å inndra - skal inndras.
24.Forslaget om å inndra 500 000 kroner som er bevilget til opparbeiding av gatetun, sperringer og lignende, bør ikke vedtas, mener finansrådmannen.
25.Fremskrittspartiet stemte primært imot hele prøveordningen, mens Sosialistisk Venstreparti primært ville inndra 1000 parkeringsplasser i sentrum og heve psatsene med 50 prosent.
26.Han varsler at Fremskrittspartiet ikke vil inndra udisponerte midler til tannbehandling av eldre med gråkort dersom det er riktig at tannhelsetjenesten har kapasitet til både å behandle eldre og yngre.
27.Høyre fastholder tidligere års parkeringspolitikk med sterk satsing på parkeringshus, og avviser automatikken bystyreflertallet har lagt opp til ved å inndra et tilsvarende antall parkeringsplasser på gategrunn når det bygges parkeringshus.
28.Høyre går fra sitt forslag om å inndra 500 000 til Nordstrand og Tonsen kirker.
29.I tillegg ber sosialrådmannen ungdomskontoret om å inndra to administrative stillinger i feltseksjonen.
30.Jeg regner ikke med at Skiforbundet klarer å inndra passet mitt.