Norvegese-Francese traduzione di naturgass

La Traduzione della parola naturgass da norvegese a francese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

naturgass in francese

naturgass
geologisostantivo gaz naturel [m (invariable)]
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Den 1. oktober 1984 undertegnet Norsk Polar Navigasjon A / S og Svensk Polarenergi AB en opsjonsavtale om felles undersøkelser og utnyttelse av naturgass på Svalbard, hvor Svensk Polarenergi AB tilbys en 50 prosents andel i 76 utmål på SydSpitsbergen mot å bekoste den første prøveboringen og betale et kontant beløp.
2.I lys av nye viktige gassfunn vil Norge både være i stand til og villig til å forsyne VestEuropa med betydelige mengder naturgass for mange tiår fremover, og derved redusere avhengigheten av eksterne ressurser, fremholdt Willoch.
3.Ammoniakkproduksjonen har tidligere hovedsakelig vært basert på naturgass.
4.Arbeidet med rørledningen for naturgass fra Alaska til store deler av det øvrige USA, har allerede endret statens økonomiske forutsetninger - på godt og vondt.
5.Blant annet vurderer Petronas å bygge en egen fabrikk for kompressering av naturgass slik at den kan benyttes som drivstoff for biler og en voksende stall av motorsykler.
6.Brannen tok over 80 000 fat naturgass i depoet, som tilhører det statlige oljeselskapet Pemex.
7.Bruk av naturgass i husholdninger er mindre aktuelt i Malaysia.
8.Den offisielle begrunnelse for denne lageroppbyggingen er at produksjonen fra enkelte felter må stanses som følge av vedlikeholdsarbeider, samt at oljeproduksjonen må holdes oppe slik at landet får dekket sitt behov for naturgass til fremstilling av ferskvann og elektrisitet.
9.Den omstridte gassrørledningen fra Sibir til VestEuropa ble satt i drift søndag, da den første forsendelsen naturgass nådde frem til Frankrike, meldte kringkastingen i Moskva.
10.Dette kan gi naturgass en betydelig større andel av Europas energiforsyning, og dermed gjøre det mulig å finne markeder for betydelig større gasskvanta enn det de konvensjonelle prognoser antyder.
11.EFområdet vil i første halvdel av 1990årene få behov for øket import av naturgass utenfra, og i år 2000 ventes dette ekstra behov å ligge på mellom 20 og 55 millioner tonn oljeekvivalenter (toe) årlig.
12.Efterspørselen efter naturgass nådde en topp i 1979, med 172 millioner toe, falt så til 159 millioner toe i 1982, før den igjen steg med 4 prosent ifjor.
13.Eksportverdien av råolje og naturgass kom opp i hele 26,0 milliarder kroner i perioden januarapril iår mot 21,5 milliarder kroner i den tilsvarende periode ifjor.
14.En brønn i området produserer allerede 340 tonn råolje og 200 kubikkmeter naturgass i døgnet, ifølge nyhetsbyrået.
15.Et 25vogners togsett kan kjøres hvert 45. minutt på Ofotbanen, og det påpekes at tysk industri har utviklet vogner som egner seg til frakt av naturgass.
16.Fabrikken skal baseres på naturgass, og det mest aktuelle byggestedet i Norge er KårstøKarmøyområdet i Rogaland, der norsk gass fra Nordsjøen skal komme i land via rørledningssystemet Statpipe fra årsskiftet 1985 / 86.
17.Finland og SovjetUnionen har undertegnet en prinsippavtale om finsk import av naturgass fra Sovjet.Omfanget av importen er ikke fastsatt i avtalen,det vil være avhengig av efterspørselen i Finland.Det skal imidlertid bli mulig å øke gassimporten efter tre år forutsatt at gassledningen fra Sovjet til SydvestFinland utvides.
18.For å sette tingene på spissen : i global sammenheng ville 100 mill. tonn olje eller 100 milliarder m P13 naturgass kunne spares hvert år, dersom man kunne erstatte denne energimengde med 400 TWh vannkraft, eller andre former for fornybar energi, tilsvarende fire ganger Norges årlige vannkraftproduksjon.
19.Han sa at studier av ressursgrunnlaget for produksjon av råolje konkluderer med advarsel om fremtidig knapphet, men for naturgass er det enighet om at man rimelig kan regne med betydelige funn av nye reserver i flere deler av verden.
20.Han trakk spesielt frem en veldig økning i produksjonen av naturgass som en erstatning for olje.
21.Her skal man først og fremst ta inn naturgass fra Algerie.
22.Hewett kommer innledningsvis inn på president Ronald Reagans mislykte forsøk på å hindre at Kremlregimet fikk tak i vestlig utstyr til en rørledning for naturgass til VestEuropa.
23.I disse tallene er skip, oljeplatformer, råolje og naturgass regnet med.
24.I disse tallene er skip, oljeplattformer, råolje og naturgass regnet med.
25.I siste halvdel av 1990årene vil det utvilsomt være behov for ytterligere import av naturgass til det vesteuropeiske kontinent.
26.Importbehovet kan også reduseres ved bedre forbindelser mellom EFlandenes distribusjonsnett for naturgass, et bedre samarbeide over grensene mellom distribusjonsselskapene og tiltak for gjensidig støtte hvis forsyningene skulle bli avbrutt.
27.Indeksen for utvinning av råolje og naturgass lå i april iår ni prosent høyere enn i samme måned ifjor.
28.Kravet mot Det norske Veritas fra Dansk Olie og Naturgass a / s (dong) vil ligge rundt 200 millioner kroner når Veritas blir stevnet for dansk voldgiftsrett i løpet av våren.
29.Med 40 prosent av verdens påviste og mulige reserver av olje og naturgass, vil SovjetUnionen ifølge Hewett trolig aldri få behov for MidtØstens.
30.Men det er ingen grunn til å regne med en ny strid av samme omfang som oppgjøret om rørledningen for naturgass fra Sibir til flere vesteuropeiske land.
Le tue ultime ricerche