Norvegese-Francese traduzione di undertrykkende

La Traduzione della parola undertrykkende da norvegese a francese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

undertrykkende in francese

undertrykkende
generellaggettivo répressif, de répression
  politikksostantivo répression [f]
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.(New York Times) Raul Alfonsins regjering, som gjenopprettet det argentinske demokrati efter åtte års undertrykkende militærstyre, sliter hardt for å føre landet bort fra randen av finansielt sammenbrudd.
2.Den totalitære maktstruktur er slik at enhver handling fra myndighetenes side mot en person som kritiserer mangelen på respekt for forfatningsmessige eller internasjonale rettigheter, er undertrykkende eller diskriminerende.
3.Disse undertrykkende tiltak må føre til at man stiller spørsmålstegn ved den sydafrikanske regjerings uttrykte vilje til å løse landets problemer gjennom reformer og samstemmighet, sa utenriksdepartementets pressetalsmann John Hughes.
4.Fengselssystemet er en lukket og undertrykkende verden, egnet nettopp til å skape sosiale eksplosjoner.
5.I vår kultur legges det altfor ensidig vekt på hjerne og forstand, noe som virker undertrykkende på fantasien.
6.SydAfrika kan ikke oppnå det ønskede forhold til USA hvis styresmaktene fortsetter med sine undertrykkende metoder, sa Reagan.
7.Den er gjennom århundrer skapt på befaling av et durkdrevent undertrykkende handels og sjøfartsimperium.
8.Det dreier seg heller ikke om slemme, egoistiske, undertrykkende menn og snille, oppofrende undertrykte kvinner.
9.Det er riktig at bokmålet, eller riksmålet, har virket undertrykkende rent historisk, men å hevde at dette forholdet eksisterer også idag er å gå for langt.
10.Det ville være som å støtte en ny fredsmarsj til Sovjet i fullt samarbeide med det undertrykkende regime.
11.Ethvert uttrykk for bekymring over SovjetUnionens undertrykkende politikk hjemme eller i utlandet skal fordømmes som innblanding i indre anliggender, antisovjetisk propaganda eller heksejakt på kommunister.
12.Godt at forfattere som Marge Piercy og vår egen Anne Karin Elstad har boret gjennom den glatte overflaten og vist hvor konvensjonsbundne, hvor opptatt av det rent ytre, vi den gang var, og hvor undertrykkende tidsånden virket ikke minst på de unge kvinnene.
13.Guinea under Sekou Toure, som døde i mars, har levet under et mer undertrykkende regime.
14.Hun forteller også at gymtimene er svært undertrykkende for jentene, hvis ikke guttene får bestemme hva som skal skje, går de.
15.Loven vil samtidig gi grunnlag for en permanent censur og andre undertrykkende tiltak, som idag er iverksatt under henvisning til den spente situasjon i MellomAmerika.
16.Med pornografi menes her seksualitet fremstilt voldelig og undertrykkende, løsrevet fra en menneskelig sammenheng.
17.Med sin polske bakgrunn er den nåværende pave preget av synet på marxismen som en undertrykkende makt.
18.Men det er så undertrykkende.
19.Men efter kuppet i 1979, da det sterkt undertrykkende regimet til general Carlos Humberto Romero ble styrtet, har hæren lovet å holde seg utenfor politikken.
20.Og i tråd med en internasjonal tendens just nå - mannens plass i tilværelsen efter at feminismens seier i enkelte miljøer har vært så total at den virker undertrykkende.
21.Politiet forhindret enkelte av de utenlandske deltagere fra å bli med, men dette er bare et nytt punkt på listen over lovstridige, undertrykkende handlinger.
22.Tema er konflikten mellom streikende arbeidere og undertrykkende arbeidsgivere, sett og opplevet gjennom en ung nonne, hvis religiøse syn får adskillige skudd for baugen, idet hun selv blir mer og mer engasjert ut fra den humanisme som engang ledet henne til kirken.
23.Uansett hvordan dette forøvrig forstås må det slås fast at ingen med rette kan påberope seg Guds ord til støtte for en oppfatning av underordning som oppleves krenkende eller undertrykkende av andre, mener bispene.
24.Undertrykkende eller frigjørende.
25.Utfra denne erfaring fremtrer avantgardens krav om en kunstnerisk fellesstandard eller et fellessprog, som undertrykkende, ja egentlig også som lettvint.
26.Vi fødes ikke som kvinner, det er noe vi blir, påpeker forfatteren i sin avsløring av et undertrykkende kjønnsrollemønster.
27.Å likestille det frie amerikanske samfunn med det undertrykkende sovjetiske diktatur er en grotesk forvrengning av de faktiske forhold.
28.Både hovmot og ydmykhet kan virke undertrykkende ?
29.Både vårt forhold til politiske flyktninger med behov for større rettssikkerhet, og våre handels og næringslivsinteresser i forhold til undertrykkende politiske systemer som i SydAfrika, trenger en gjennomgripende revisjon.
30.Jo mer undertrykkende midler han tyr til for å forsvare mindretallets herredømme, desto mer utrygt vil det bli for de hvite, påpekte han.
Le tue ultime ricerche