Norvegese-Inglese traduzione di anke

La Traduzione della parola anke da norvegese a inglese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

anke in inglese

anke
rettsvitenskapverbo appeal, give notice of appeal
Sinonimi per anke
Termini derivati da anke
Wiki
For kvinnenavnet, se Anke (navn) Anke er et rettsmiddel som benyttes for å klage en dom, kjennelse eller beslutning inn for en høyere rettsinstans. Begrepet brukes både i sivile saker og i straffesaker.

Altri esempi
1.Marit" måtte sende ny anke til fylkesmannen.
2.At dommen ikke var enstemmig, taler i favør av en mulig anke av lagmannsrettens avgjørelse til Høyesterett, men det er det imidlertid alt for tidlig å uttale seg noe bestemt om.
3.Brannmesteren i Ås skal i formiddag igjen ha befaring på Ås private pleiehjem og se om det er mulig ved utbedring av rømningsveier å anke brannstyrets bestemmelse om at det bare er forsvarlig med 25 pasienter i bygningen.
4.Både privatpersoner og fagforeninger oppfordrer oss til å anke dommen fra arbeidsretten i Stavanger.
5.Da Oslo kommune bestemte seg for å anke dommen i Oslo byrett hvor en skattyder ble innvilget skattefradrag for avbetalingsrenter, må det ha gjort seg gjeldende helt andre forestillinger om den påberopte ligningspraksis på dette felt enn det er grunnlag for.
6.Det er ikke riktig at jeg vil anke beslutningen om å la de homofile få holde gudstjeneste i Haugerud kirke inn for departementet, sier biskop Andreas Aarflot til Aftenposten.
7.Det er opp til Oslo formannskap å avgjøre om kommunen skal anke dommen i Oslo byrett som tillater fradrag i selvangivelsen for renter ved kjøp på avbetaling, sier ligningssjef Lars Hjermstad til Aftenposten.
8.Det er opp til idrettsstyret å avgjøre, men det kan bli aktuelt å anke iverksettelse av straffene.
9.Det vil ikke være urimelig, og heller ikke i strid med loven, om påtalemyndigheten her medvirker til en forsiktig oppmykning ved å være noe mer tilbakeholden med å anke betingede herreds og byrettsdommer, og også være villig til å påstå betinget fengsel pluss bøter, i alle fall i slike saker som idag representerer grensetilfeller mellom ubetingede og betingede fengselsstraffer, sier riksadvokat Magnar Flornes.
10.Efter å ha snakket med idrettsformann Hans B. Skaset på telefonen er jeg ganske sikker på at Idrettsstyret i sitt møte til helgen vil vedta å anke dommen inn for Appellutvalget, sier organisasjonssjef og fungerende gen.sekr. i NIF, Harald Tronvik.
11.Er det fadderne som er regnet som fornærmede, er det begått en lovanvendelsesfeil, sa Meltvedt og la ned påstand om at statsavdokatens anke ble forkastet, og at lagmannsrettens dom av Rosenlind for utroskap ble opphevet.
12.Har du tenkt å anke avslaget ?
13.Hvis vår anke på vegne av Balkanair ikke når frem, vil vi vurdere å gå til søksmål mot Staten.
14.I realiteten har vi bestemt oss for å anke dommen, sier høyesterettsadvokat Håkon Helle til Aftenposten.
15.Jeg mener at avgjørelsen i ben Jamaasaken er feilaktig og vil med det første anbefale Justisdepartementet å anke dommen, sier sjefen for Statens utlendingskontor, Carl Hugo Lund til Aftenposten.
16.Jeg tror ikke at en eventuell anke i Børre Knudsensaken for den europeiske menneskerettighetskommisjon i Strasbourg vil bli avvist, sier høyesterettsadvokat Johan Hjort til Aftenposten.
17.Klag på ny ! sier fylkeslandbrukssjefen Olav Bakke i Hordaland efter at Landbruksdepartementet avviste en anke angående et vedtak i fylkeslandbruksstyret.
18.Lang saksbehandlingstid i fylket ga oss kortest mulig frist på å anke avgjørelsen.
19.Og en anke vil være avgitt i det øyeblikk den er lagt i en postkasse innen fristens utløp, uavhengig om forsendelsen så vil bli liggende i Postverket og ikke bragt ut, sier fungerende regjerningsadvokat Sverre Østensvik.
20.Vi er skuffet og vil nå vurdere å anke vedtaket inn for Olje og energidepartementet, opplyser en av aktivistene mot NVEs vedtak, Trygve Holmøy.
21.Vi mener at det også er behov for en ankeinstans der søkere personlig kan anke, uavhengig av bispedømmerådene, heter det videre.
22.Vi vil anke denne saken, sier Goverud.
23.Vi vil vurdere å anke denne saken inn for Kongen i statsråd, dersom traseen gjennom Østmarka blir vedtatt, sier Finn Ramsøy, sekretær i Oslo og Omland Friluftsråd.
24.Alfred Nilsen, Tore Bongo, Per Flatberg og Svein Suhr, som alle er dømt for sin motstand mot AltaKautokeinoutbyggingen, kommer ikke til å anke dommene sine inn for Høyesterett.
25.Allerede ved innledning av drapssaken bebudet forsvareren at det kunne bli aktuelt å anke på grunn av feil saksbehandling.
26.Anke har ikke oppsettende virkning.
27.Arbeiderpartiet ville anke til formannskapet om inndragning av 420 gateparkeringsplasser samtidig med byggingen av Phuset på Paletomten.
28.Arbeiderpartiets forslag om en kjøreavgift i Oslo og den derpå følgende anke til Kongen, vil foruten flere departementale floker, også føre til at vedtaket blir en kostbar erfaring for såvel byen som dens befolkning.
29.Audny G. Wagner Anke, Tromsø.
30.Avdelingssjef Dag H. Petersen i Oslo Handelsstands Forening sier seg fornøyd med muligheten for å holde åpent lille julaften, men opplyser at foreningen vil anke saken inn for Forbruker og administrasjonsdepartementet.
Parole simili

 
 

anke come verbo
InfinitoGerundioParticipio Passato
(Å) ankeankendeanket
Indicativo
1. Presente
jeganker
duanker
hananker
vianker
dereanker
deanker
8. Perfetto
jeghar anket
duhar anket
hanhar anket
vihar anket
derehar anket
dehar anket
2. Imperfetto
jeganket
duanket
hananket
vianket
dereanket
deanket
9. Piuccheperfetto indic. o Trapassato
jeghadde anket
duhadde anket
hanhadde anket
vihadde anket
derehadde anket
dehadde anket
4a. Futuro
jegvil/skal anke
duvil/skal anke
hanvil/skal anke
vivil/skal anke
derevil/skal anke
devil/skal anke
11a. Futuro perfetto o futuro anteriore
jegvil/skal ha anket
duvil/skal ha anket
hanvil/skal ha anket
vivil/skal ha anket
derevil/skal ha anket
devil/skal ha anket
Condizionale
5. Condizionale presente
jegville/skulle anke
duville/skulle anke
hanville/skulle anke
viville/skulle anke
dereville/skulle anke
deville/skulle anke
12. Condizionale perfetto
jegville/skulle ha anket
duville/skulle ha anket
hanville/skulle ha anket
viville/skulle ha anket
dereville/skulle ha anket
deville/skulle ha anket
Imperativo
Affermativa
duank
viLa oss anke
dereank
Negativa
duikke ank! (ank ikke)
dereikke ank! (ank ikke)
Le tue ultime ricerche