Norvegese-Inglese traduzione di arbeidsgiver

La Traduzione della parola arbeidsgiver da norvegese a inglese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

arbeidsgiver in inglese

arbeidsgiver
foretak - mannsostantivo employer, boss [informal]
  foretak - kvinnesostantivo employer, boss [informal]
Sinonimi per arbeidsgiver
Parole simili

 
 

Wiki
En arbeidsgiver er en som yter vederlag i form av lønn til en person som er engasjert for å utføre arbeid. Dette gjelder også et enkeltstående oppdrag eller et spesielt avgrenset arbeid, når det foreligger et ansettelsesforhold, dvs et arbeidsforhold basert på en arbeidsavtale. Det finnes en lang rekke rettsregler om partene og ytelsene i ansettelsesforhold, særlig det vi betegner som arbeidsrett og loven av 17.6.2005 nr 61 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven).

Altri esempi
1.Dessverre," sa arbeidsgiver," vi kan ikke betale tilbake det som er trukket for mye.
2.Endringene innebærer at trygdede som mottar hel alderspensjon ikke lenger har rett til sykepenger hverken fra arbeidsgiver eller fra Trygden, dette gjelder selv om alderspensjon er redusert på grunn av manglende trygdetid.
3.Hvorfor skal jeg fortsette å produsere når jeg uten vanskeligheter kan importere tilsvarende produkter billigere og samtidig slippe å ha såvel arbeidsgiver som skriftefarsansvar for mine 25 ansatte.
4.Men en kan pålegge arbeidsgiver å sende skriftlig bekreftelse på bruttolønn i de angjeldende måneder, samt trukket skatt, slik at tilbakebetaling kan foretas av kemneren.
5.Alt har gått over forventning, ikke minst takket være et funn av en arbeidsgiver som utrettelig har backet meg opp.
6.De to tjenestemennene har sikkert følt både avskjedigelsen og den publisitet saken fikk, som en dom fra arbeidsgiver og opinionens side.
7.Det blir ikke akkurat anledning til å kjøpe de unge fri til trening fra sin arbeidsgiver.
8.Det er fantastisk å registrere at Staten som arbeidsgiver ser bort fra sitt eget arbeidsgiveransvar og forsøker å benytte statsoppgjøret til å få gjennomført det som nærmest må kalles et lønnsdiktat, sa formannen i Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund, Seksjon Stat, Erling Petter Roalsvig, da han igår åpnet organisasjonens representantskapsmøte i Oslo.
9.Dette er først og fremst en sak for legenes arbeidsgiver og ikke Helsedirektoratet, men jeg synes det er en form for praksis som overhodet ikke bør forekomme, sier helsedirektør Torbjørn Mork i en kommentar til Arbeiderbladet.
10.Efter 47 år med samme arbeidsgiver, ville det være utenkelig å jobbe for en annen bank, sier Bjarne Kvigstad.
11.For fotografer som står i et ansettelsesforhold følger det av ansettelsen at retten til et fotografi går over til arbeidsgiver.
12.Hensynet til barnet vil alltid veie tyngst, selvom vi også er oss vårt ansvar bevisst som arbeidsgiver for skolens lærere.
13.I OL er det ikke snakk om penger i det hele tatt, bare det å bidra til seier for Norge, erklærer den tidligere Fredrikstadspilleren, som nylig har undertegnet en ny toårs kontrakt med sin arbeidsgiver i Bundesliga.
14.Inntekten skal dokumenteres med fersk lønnsoppgave fra arbeidsgiver eller annen betryggende dokumentasjon.
15.Jeg kan ikke skjønne at noen frivillig vil ha jobben som megler, bemerket en arbeidsgiver, som kom til kontoret og gruet seg til søvnløse netter.
16.Norsk Arbeidsgiverforening har overfor Forsvarsdepartementet påpekt at en arbeidsgiver handler i strid med likestillingsloven dersom menn gis lønnsansiennitet for den tid de utfører militærtjeneste, mens kvinner ikke får ansiennitet for den tid de har svangerskapspermisjon.
17.Skulle jeg først få noen medalje, var jeg glad det ble den, for Oslo kommune har vært en god arbeidsgiver.
18.Uten en svært positiv arbeidsgiver hadde ikke dette gått.
19.Vi er klar over at sykelønns og trygdeordninger misbrukes i den forstand at arbeidstagere går på trygd mens de i realiteten er førtidspensjonert efter avtale med sin tidligere arbeidsgiver.
20.Vi må beklage at vår arbeidsgiver, teatrene, kan bli rammet av en konflikt som de har hatt minimal eller ingen mulighet til å påvirke, heter det bl.a. i uttalelsen.
21.YSS avviser at Regjeringen på forhånd forsøker å fastsette rammen for lønnsutviklingen, og vi kan ikke akseptere at statsansattes lønninger skal underlegges en konkret kontroll av Staten som arbeidsgiver, mens mulighetene og ansvaret for å kontrollere andre gruppers lønnsutvikling ligger utenfor Regjeringens myndighetsområde, sa han.
22.15 timers ventetid for pasienter som skulle ha legetilsyn - og håpløse arbeidsforhold for de ansatte, som har meldt sin arbeidsgiver, Oslo Helseråd, til arbeidstilsynet.
23.Ahlsen som fortsatt er åpen for nye profftilbud har bare en muntlig avtale med sin arbeidsgiver.
24.Aksjesalg til underkurs settes av skattevesenet på linje med andre naturalydelser man får av sin arbeidsgiver.
25.Alle ville de gjerne ha hjelp fra arbeidsgiver til sine boligproblemer.
26.Aller best på et hardtkjempende mosselag var siste skanse, Nils Espen Eriksen og Einar Aas, som lot til å trives utmerket på gresset til sin gamle arbeidsgiver.
27.Allerede før arbeidsmiljøloven, med den meget omtalte paragraf 55A om at en arbeidsgiver ikke kan kreve opplysninger om en arbeidssøkendes politiske, religiøse eller kulturelle syn, må man si at vårt land har praktisert stor liberalitet.
28.Ansatte i stat og kkommune vil ikke få noe tilbud fra sin arbeidsgiver når de møtes iformiddag for å begynne forhandlingene for alvor.
29.Arbeiderbladet melder idag at LO som arbeidsgiver inntil videre skal følge Stortingets vedtak om innstramninger i sykelønnsordningen.
30.Arbeidsforholdene på Oslo kommunale legevakt er nå så vanskelige at de ansatte har meldt sin arbeidsgiver, Oslo Helseråd til Arbeidstilsynet.
Le tue ultime ricerche