Norvegese-Inglese traduzione di bruttonasjonalprodukt

La Traduzione della parola bruttonasjonalprodukt da norvegese a inglese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

bruttonasjonalprodukt in inglese

bruttonasjonalprodukt
økonomisostantivo GNP, gross national product

 
 

Wiki
«BNP» omdirigeres hit. For annen bruk, se BNP (andre betydninger) . Bruttonasjonalproduktet (BNP) viser verdien av alt som produseres i et land i en viss periode, vanligvis et år, og omfatter verdiskapingen i all markedsrettet næringsvirksomhet, dessuten offentlig forvaltning og ideelle organisasjoner.

Altri esempi
1.Det nervøse markedet er fremdeles preget av en oppdrift for dollar i kjølvannet av de nye tall for fjerde kvartal som nylig ble offentliggjort, og som viste sterkere økning i USAs bruttonasjonalprodukt enn ventet, sier ass. banksjef Birger Langeland i Den norske Creditbank.
2.Det var efter at det første anslaget for veksten i det amerikanske bruttonasjonalprodukt ble offentliggjort, at kursen på dollar igjen begynte å stige.
3.En faktor bak onsdagens dollaroppgang var offentliggjørelsen av det første anslag for veksten i det amerikanske bruttonasjonalprodukt for fjerde kvartal.
4.Når vi vet at den totale offentlig disponerte andel av bruttonasjonalprodukt er langt over 50 pst. kan man ikke i alvor snakke om offentlig fattigdom.
5.Tre prosent av bruttonasjonalprodukt til Forsvaret er i NATOmålestokk tilfredsstillende.
6.De første anslagene for veksten i det amerikanske bruttonasjonalprodukt i tredje kvartal skal offentliggjøres i løpet av dagen.
7.De offentlige utgifter i USA som prosent av bruttonasjonalprodukt.
8.De to tyske stater har i fellesskap et bruttonasjonalprodukt som er tre fjerdedeler av det sovjetiske, og større enn britenes og franskmennenes tilsammen.
9.Denne veksten for Statoil vil skje i en norsk økonomi der oljesektoren får en økende andel av landets bruttonasjonalprodukt.
10.Deres bruttonasjonalprodukt pr. innbygger er høyere enn i USA.
11.Derfor vil veksten i det samlede bruttonasjonalprodukt (BNP) her i landet bare bli på 0,9 prosent fra 1984 til 1985, mens en økende oljeproduksjon iår bidrar sterkt til at årets BNPvekst kommer opp i 3,4 prosent.
12.Det man venter på, er tallene for veksten i det amerikanske bruttonasjonalprodukt i annet kvartal iår.
13.Det påpekes at det legges opp til en samlet utgiftsvekst i statsbudsjettet på 17 milliarder kroner og at underskuddet før lånetransaksjoner, når man holder oljeskattene utenfor, ventes å utgjøre 7,4 prosent av bruttonasjonalprodukt uten olje og skipsfart i 1985 mot 6,4 i år.
14.Det samlede bruttonasjonalprodukt (BNP) ventes å øke med 1,5 prosent fra 1984 til 1985 mot en anslått vekst på 2 1 / 4 prosent.
15.Dette er godt innenfor det som burde være mulig for en gruppe land som har mellom en og halvannen gang så stor befolkning og dobbelt så stort bruttonasjonalprodukt som SovjetUnionen.
16.Disse overføringenes andel av FastlandsNorges bruttonasjonalprodukt, altså den samlede produksjon her i landet utenom oljesektoren og skipsfarten, steg fra 5,5 til 7,7 prosent i den samme perioden.
17.En slik utvikling av norsk oljevirksomhet innebærer at oljesektorens andel av Norges samlede bruttonasjonalprodukt vil stige fra det nåværende nivå på omkring 18 prosent til mellom 10 og 30 prosent ved århundreskiftet, avhengig av prisutviklingen.
18.Han påpeker at hvis man skulle ha opprettholdt samme skatteandel av bruttonasjonalprodukt som vi hadde da Arbeiderpartiet mistet makten i 1981, måtte norske skattebetalere ha betalt 13 milliarder kroner mer i skatt neste år enn det Regjeringen nå har foreslått.
19.I 1983 passerte det norske bruttonasjonalprodukt 400 milliarder kroner, takket være en økonomisk vekst på 3,3 prosent.
20.I 1990 ville for eksempel Statoils bruttoinntekter tilsvare 1520% av landets bruttonasjonalprodukt og samtidig alene representere et dominerende stemmeflertall i de besluttende organer på de fleste felter.
21.I Bolivia, opphavslandet til en del av de kokabladene som raffineres til kokain i Colombia, anslås inntektene av denne trafikken til det samme som landets øvrige bruttonasjonalprodukt.
22.I et foredrag i det norskamerikanske handelskammer tirsdag minnet han om at utenrikshandelen utgjør 50 prosent av det norske bruttonasjonalprodukt, og at USA er blant våre viktigste handelspartnere.
23.I mellomtiden kan resultatet bli negativ vekst, altså fall i bruttonasjonalprodukt og realinntekt.
24.I rapporten blir det også understreket at den militære andel av det sovjetiske bruttonasjonalprodukt ikke er gått ned, målt i faste priser, men har holdt seg på et meget høyt nivå - 1314 prosent - siden 1970.
25.Ifølge prognosene kommer det norske bruttonasjonalprodukt til å øke med 3,25 prosent for Norge som helhet og 2,25 prosent hvis man holder offshorevirksomheten utenfor.
26.Intet land avsetter større del av bruttonasjonalprodukt til hjelp for den tredje verden.
27.Iår yder Norge 1,15 prosent av bruttonasjonalprodukt i utviklingshjelp.
28.Jeg håper at det er andre sider ved helsevesenet vårt og fremtiden for det - bl.a. hvordan vi med de store ressurser som nærmer seg 10% av hele vårt bruttonasjonalprodukt som kan gi et bedre tilbud til pasientene.
29.Lavere oljeproduksjon fører til svak vekst i Norges bruttonasjonalprodukt (BNP) neste år.
30.Med en svak vekst i landets bruttonasjonalprodukt, tilnærmet nullvekst, foreslår utvalget å heve medlemsavgiften til 13,4 prosent.
Le tue ultime ricerche