Norvegese-Inglese traduzione di dagsorden

La Traduzione della parola dagsorden da norvegese a inglese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

dagsorden in inglese

dagsorden
foretaksostantivo agenda, program, order of the day
Sinonimi per dagsorden
Parole simili

 
 

Wiki
Dagsorden er en liste over saker som skal behandles i et møte. Hver sak benevnes som et punkt på dagsorden.

Altri esempi
1.DE STATLIGE tilskuddene til de enkelte frie profesjonelle teater og dansegrupper er så små at permitteringer, sosialhjelp og nedleggelse står på dagsorden.
2.De eneste betingelser som bør stilles er at et toppmøte må planlegges meget grundig med en bred omforenet dagsorden, og at det skal avvikles uten propagandaintensjoner, sa Kohl.
3.Det forrige styret gjorde en innsats for å få kvinnespørsmål opp på UNESCOs dagsorden.
4.Det har vært om å gjøre å få satt disse menneskerettsspørsmål på den politiske dagsorden.
5.En dagsorden som gir løfter om bedre gjensidig forståelse er godt nok for meg, presiserte Reagan.
6.Medlemskap i EF står ikke på den politiske dagsorden, men hvordan legger dere opp arbeidet ?
7.SovjetUnionen har en viktig dagsorden for forhandlinger med USA som bl.a. omfatter våpenkontroll, sikkerhet i Asia og motsetningene mellom NATO og Warszawapakten, påpeker en erfaren amerikansk embedsmann i Managua.
8.fordi vi har hendene fulle med å springe fra sak til sak efter en dagsorden som blir bestemt av de mest høyrøstede - der det blir oppfattet som utidig å efterlyse sammenhengen i våre standpunkter.
9.7. februar tok jeg opp pressens makt gjennom dens evne til å sette opp dagsorden for folk, dens produksjon av myter rundt kjerner av faktisk stoff, og dens bekreftelse av eksisterende stereotypier og oppfatninger.
10.Alt dette utfoldet seg i et generelt politisk klima der distriktsutbygning og desentralisering sto høyere på den politiske dagsorden enn i noe annet nordisk land.
11.Andre problemer som står på dagsorden i Addis Abeba, er borgerkrigen i Tsjad og situasjonen i SydAfrika og Namibia.
12.Anledningen er at FNs internasjonale kvinnetiår avsluttes neste år, og at man efter det ikke kan regne med at kvinnespørsmål vil bli prioritert like høyt på FNs dagsorden.
13.Antarktis har igjen stått på internasjonale eksperters dagsorden.
14.At saken så attpåtil fremmes som hastesak utenfor dagsorden gjør det fullt forståelig at folk kunne oppfatte det som et forsøk på kupp når man så at gravemaskinene allerede stod klare i Studenterlunden.
15.Av de fem resolusjonene som stod på dagsorden, ble to ferdigbehandlet og vedtatt i plenum.
16.Bakgrunnen for at saken i det hele tatt er kommet på dagsorden, er Sandefjord bystyres vedtak om røkeforbud under bystyrets møter.
17.Begrepet" dagsorden" er vel kjent i media og presseforskning.
18.Blant annet med Hognestadsaken som bakgrunn har styret i Organisasjonenes Fellesråd valgt å sette det sentrale teologiske begrep" forsoningen" på sin dagsorden under det kommende Geilomøte.
19.Bondevik understreket forøvrig der at partiet er innstilt på å oppnå tverrpolitisk enighet om skatte og trygdepolitikken - to store saker som vil prege den politiske dagsorden fremover.
20.Bortsett fra Rød Valgallianses Aksel Nærstad, som under deler av behandlingen av budsjettet var fraværende som protest mot dagsorden for budsjettbehandlingen og fordeling av taletid mellom partiene, forløp møtet uten store politiske sammenstøt.
21.Britisk LO har bedt om å få saken på dagsorden.
22.Bruk av tekniske hjelpemidler og samarbeidsrutinene mellom nordiske land stod også sentralt på konferansens dagsorden.
23.DA flyplassaken sto på fylkestingets dagsorden, gikk et flertall i Høyre inn for å opprettholde båndleggingen av områdene i Hobøl.
24.DAGSORDEN, dikt.
25.DE to supermaktene er blitt enige om å arrangere drøftelsene om styrkereduksjoner efter en noe annen dagsorden enn tidligere.
26.DEN sittende regjering har opprioritert Svalbard på vår politiske dagsorden og vil utvilsomt fortsatt sørge for et fast og sikkert nasjonalt engasjement i dette område for norsk overhøyhet, som det heter i Svalbardtraktaten.
27.DET er nettopp slike som her fortjenstfullt settes på den helse og sosialpolitiske dagsorden.
28.Da alt håp var ute om å få det interne ansvar opp på kontorets dagsorden, lot jeg meg intervjue.
29.Da utbyggingssaken ble tatt opp utenfor dagsorden på årsmøtet i Senterpartiet i Gaular den 27. november, forlot over halvparten av møtedeltagerne møtet i protest.
30.De over 250 delegerte fra 35 land klarte ikke ved forrige fases avslutning i juli å bli enige om en dagsorden.
Le tue ultime ricerche