Norvegese-Inglese traduzione di demoraliserende

La Traduzione della parola demoraliserende da norvegese a inglese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

demoraliserende in inglese

demoraliserende
moralsk oppførselaggettivo corrupting, demoralizing, perverting, depraving
  fordervendeaggettivo demoralizing, discouraging, disheartening
  demoraliserandeaggettivo demoralizing, discouraging, disheartening
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Bystyrets ubesluttsomhet har virket demoraliserende på kommuneadministrasjonen, inkludert meg selv.
2.Det er demoraliserende at noen går rundt og hevder at man" ikke har tatt ut alle sykedagene ennå".
3.Dette, sier hun, har hatt en fullstendig demoraliserende virkning på bøndene, både kvinner og menn.
4.Ikke bare virker det skremmende med russiske ubåter i norske farvann, det virker dessuten demoraliserende på befolkningen at en fremmed makts ubåter nærmest fritt kan ferdes i norsk sjøterritorium uten av vår marine makter å tvinge dem opp til overflaten.
5.Ved siden av økonomien er det Libanonkrigen som har hatt den kraftigst demoraliserende virkning på israelsk opinion, sier Shalom Cohnen ; samfunnsrefser, journalist, politiker og gjennom en rekke år en av de mest taleføre deltagere på ventresiden i israelsk debatt.
6.Det er jo ikke vanlig å forandre fordi slikt visstnok virker demoraliserende, man røber jo tvil !
7.Det finnes vel knapt noe som kunne virke mer demoraliserende på våre vernepliktige enn å utvide nektingsgrunnlaget til å omfatte alle som på et eller annet felt er uenig med den politikk som føres, og av den grunn ønsker å nekte plikten sin i Forsvaret.
8.Det vil virke demoraliserende på Kaldnes og andre hvis det nå sprøytes penger inn i Horten Verft og at disse skal gå til ytterligere konkurransevridning, sier Scnitler.
9.Det vil virke helt demoraliserende hvis enkelte sterke grupper nå presser fram store lønnstillegg på lokalt plan, mens andre har måttet nøye seg med forholdsvis beskjedne tillegg i de sentrale oppgjørene, uten mulighet til lønnsglidning.
10.Et nederlag til vil kanskje virke enda mer demoraliserende for meg, sier han.
11.Et større Antal Beboere af Rivieraen har fremsendt en Petition til det franske Senats Petitionsudvalg, i hvilken de anmode om, at den franske Regjering saagvelsom nævnte Forsamling ville gjøre sit til, at Spillehuset i Monaco, der vedvarende udøver en demoraliserende Inflydelse i det franske Savoyen og foranlediger det ene Selvmord efter det andet, blir lukket.
12.Idag legger offentligheten skylden på Likud, både for det som har hendt i Libanon og for den demoraliserende virkning dette har hatt både innen de væpnede styrker og blant israelere generelt, sier Cohen.
13.Jeg sa umiddelbart ifra at slik ubesluttsomhet virker demoraliserende på kommuneadministrasjonen, inkludert meg selv.
14.Men det må da virke fullstendig demoraliserende bare å gå her i tre år uten virkelig å føle at man får noe ut av det.
15.Noe annet kunne virke demoraliserende på mine meningsfeller, som ikke har spalteplass i landets ledende avis.
16.Og det ville ha en demoraliserende effekt dersom det inntrykk skulle feste seg blant det store flertall av ungdom som idag påtar seg sin militære verneplikt, at en kan lure seg unna ved å erklære seg uenig i deler av den politikk som myndighetene fører.
17.Påstanden om at det ikke blir nødvendig med strømrasjonering i 1985 må åpenbart virke demoraliserende på mange streikende, for strømutkoblinger er av mange blitt ansett som streikeledelsens beste forhandlingsvåpen.
18.Resultatet var terrorisering og demoraliserende arbeidsforhold i fengslene.
19.Slakker man ikke på tempoet når det gjelder pålagte oppgaver, vil situasjonen virke demoraliserende !
20.Slike særavgifter gir Staten små inntekter, men virker demoraliserende og er usosiale.
21.Å senke styrkemålsetningen vil dessuten ha en demoraliserende effekt på alliansepartnere, mente den vesttyske forsvarssjefen, general Wolfgang Altenburg.
22.Reklameforbudet blir for dårlig fulgt opp, og det er demoraliserende at loven ikke håndheves, sier Vaagen til Dagen.
23.Det er demoraliserende å gå rundt og drive i en fase av livet uten å få utløp for sine evner og ønsker.
24.Det måtte også virke demoraliserende på øststatenes motstandere av regimet at norske og andre deltagere var med på det som ble fremstilt som en enestående oppslutning om det fredselskende Sovjets politikk.
25.En slik fremgangsmåte fører også til en favorisering og en uthuling av karrieresystemet som virker demoraliserende på de ansatte og ødeleggende for korpsånden.
26.Fortrinnsrett for husokkupanter mener han også virker urettferdig og demoraliserende overfor lovlydige borgere som følger pålegg om å flytte ut ved rivning eller rehabilitering.
27.Oppholdet innenfor er sløvende og demoraliserende alt annet enn rehabiliterende, sier han - selv om samtalene i løslatelsesgruppen annenhver torsdag tross alt var et lyspunkt i tilværelsen.
28.Resultatet av tiltakene har vært varierende, og han legger ikke skjul på at slike personalpolitiske tiltak der målet er færre kommunalt ansatte, lett vil oppleves som demoraliserende for etatledelse og ansatte.
29.Skuddet som hadde fortjent en langt bedre skjebne, hadde stor demoraliserende virkning på hjemmelaget, som gikk meget forsiktig til verks efterpå, og blottet seg stort i eget forsvar.
Le tue ultime ricerche