Norvegese-Inglese traduzione di forsterke

La Traduzione della parola forsterke da norvegese a inglese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

forsterke in inglese

forsterke
allmennverbo amplify, reinforce
  vredeverbo intensify, heighten, inflame
  elektronikkverbo amplify
  posisjonverbo consolidate, strengthen
  sterkeverbo strengthen, fortify, make firmer
  høyeverbo enhance, intensify, make greater, heighten, augment
Sinonimi per forsterke
Termini derivati da forsterke
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Å redusere innskuddsrenten på lønnskonti, vil bare forsterke denne subsidiering.
2.Arbeiderpartiet er ikke prinsipielt imot utenlandske banker, sa Mørk Eidem, men han mente slike etableringer vil svekke norske bankers konkurranseevne og forsterke styringsproblemene man har med kredittmarkedet.
3.Det er Trelleborgs mål å opprettholde og forsterke virksomheten i Norge, hvor Remfabrikken har hatt god markedsføring, noe Trelleborg var ute efter.
4.Det er spørsmål om enten å overføre de få saken det dreier seg om til fylkesmannen i Tromsø, noe fylkesmannen der ikke har noe å innvende mot, eller å forsterke sysselmannens stab på Svalbard ved å tilkalle ekspertise, når / hvis sakene dukker opp, presiserer ekspedisjonssjef Østgaard.
5.Dette kan kun løses ved å forsterke hovedveisystemet, sa han.
6.Disse forhold vil forsterke seg dersom både boligformidlingsloven og kontrolladgangen blir avviklet, mener Arbeiderpartiet og SV.
7.Efter noen magre år der vi har vært nødt til å sette tæring efter næring for å gjenskape en bedre balanse i økonomien, gis det nå rom for å øke aktiviteten og forsterke innsatsen på de områder som partiets landsmøte mente måtte prioriteres i et regjeringssamarbeide hvor vi skulle delta, uttalte Jakobsen.
8.En slik politikk vil forsterke prisstigningen og dermed øke ledigheten, sier Presthus.
9.Et viktig mål er å forsterke den fine spilleforståelsen blant de mange unge spillerne i laget.
10.Får vi nå et ekspansivt budsjettopplegg for 1985, vil det forsterke presset oppover på rentene, fremholdt Reinertsen.
11.Med den nye akuttinstitusjon vil fylket forsterke sin innsats i narkotikaomsorgen, mener sykehussjef Bjørn Skau i Buskerud.
12.Men ved å overføre en større del av Statoils bruttoinntekter direkte til Staten, og til gjengjeld la Staten dekke en tilsvarende del av investeringene, vil man kunne forsterke aktsomheten ved bruk av samfunnets midler.
13.Myndighetenes viktigste oppgave blir å forsterke utdanningsmulighetene for dem som ønsker å utdanne seg til fremtidens ingeniører og teknikere.
14.Nå må hovedoppgaven være å forsterke koblingen av risikokapital til nye ideer, slik at den økte interessen for aksjemarkedet kan legge grunnlaget for en større gründer og innovasjonsboom i norsk næringsliv, sa Osmundsen.
15.Redaksjonsklubben skal fortsatt være et samlingspunkt der alle i redaksjonen, også vår ledelse, sammen kan være med om det kollegiale samhold, forsterke den gode tone og det menneskelige miljø som vi her i avisen setter slik pris på, sier han.
16.Reklame i radio og TV vil forsterke den tendens til kulturkommersialisering som har vært et så markant trekk i utviklingen de siste tiår.
17.SL har betydd et bedre kollektivtilbud for Akershusbeboere, og det som nå vil være nødvendig er å forsterke den økonomiske administrasjon.
18.Storbritannia har planer om å kunne forsterke forsvaret av både Norge og Danmark, hurtig og effektivt.
19.Utgangspunktet for utkastet vårt har vært et ønske om å understreke byggets karakter og prøve å forsterke de kvaliteter som eksisterer i en mannskapsmesse på 600 kvadratmeter.
20.Vi forbereder neste års LOkongress, og forbundet vil forsterke sitt faglig / politiske engasjement frem til stortingsvalget.
21.Vi har ingen lavtrykk i umiddelbar nærhet som vil gi oss snefall, men den følelse vi idag har fått av kommende vinter, vil nok forsterke seg i dagene fremover, sier vakthavende meteorolog til Aftenposten.
22.Vi må nå sikre og forsterke våre posisjoner, sier Aakvaag som ikke vil utelukke at det kan skje ved nye oppkjøp.
23.ANDREAS HAGEN frykter at listeforbund vil forsterke utviklingen i retning av et topartisystem, med et sentrum uten innflydelse.
24.Amphibious Brigade (MAB), den brigaden som er spesielt øremerket for å forsterke Norge.
25.Arbeidene med å forsterke den gamle anleggsveien har pågått over en lengde på 900 meter på Statens grunn siden juli, da formannskapet bestemte at bruddet skulle fylles igjen.
26.Arbeiderpartiets nye moderate linje synes å forsterke dette inntrykk.
27.Arbeiderpartiets og SVs forslag til generelle skatteskjerpelser, særskatt på folk bosatt i Oslo og dramatisk økning av eiendomsskatten, vil forsterke utflyttingen og stagnasjonen i Oslo.
28.Argumentene endrer seg lite, men noen forsøker kanskje å forsterke sin røst når de argumenterer.
29.Avvikelser i deres ytre fører - og det er mer overraskende - ikke i seg selv til mobbing, men kan medvirke til å forsterke den.
30.Banken fremholder at en eventuell fremtidig senkning av renten vil forsterke presset på rentenettoen.
Le tue ultime ricerche