Norvegese-Inglese traduzione di gjelde

La Traduzione della parola gjelde da norvegese a inglese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

gjelde in inglese

gjelde
allmennverbo concern
  teoriverbo apply, hold
  sedvaneverbo obtain [formal], remain in existence, exit
  dyrverbo castrate, alter, sterilize, emasculate, fix, geld, spay, neuter
Sinonimi per gjelde
Termini derivati da gjelde
Altri esempi
1.De teologer som avgrenser underordningens betydning til å gjelde spørsmålet om hvem som til slutt skal ha det avgjørende ord ved konflikter i hjemmet, blir også kritisert.
2.Det eneste jeg har satt spørsmålstegn ved," skriver ministeren," er om det er rimelighet i å utstrekke dette prinsippet til også å gjelde nye og usedvanlig kostbare tilbud i f.eks. video og EDB til et smalt og i regelen særdeles ressurssterkt publikum.
3.Dette må i det minste gjelde dersom vedtaket er tyngende for parten, f. eks. dersom det inneholder et forbud eller et påbud.
4.Din mat skal være din medisin, din medisin skal være din mat", sa Hippocrates, den første lege - og dette må i høyeste grad kunne gjelde for honning !
5.Fredningen" bør gjelde inntil myndighetene har stadfestet en endelig reguleringsplan for parken og randsonen, fremholder Erik Aamot, talsmann for Fellesaksjonen.
6.Har De bestemt at loven ikke skal gjelde for Fornebu ?
7.Siden nyttår kan også bidrag til partier fritas for skatt efter bestemte regler, og amnestiet skal la se nye reglene gjelde for fortiden.
8.Begrepet" eldrepolitikk" blir lett innsnevret til å gjelde hvile og pleie.
9.Betingelsen for at det er gitt dispensasjon for å holde åpent lille julaften, er at dette må gjelde samtlige detaljhandelsbedrifter her i byen, sier han.
10.Ca. 1213 bedrifter vil nyte godt av prisnedgangen, som trolig tar til å gjelde fra 1. juli i år, efter at Stortinget har behandlet saken, sier Kristiansen.
11.De nye reglene fra Sjøfartsdirektoratet og Oljedirektoratet er identiske, og vi kommer til å koordinere iverksettelsen av disse slik at de skal gjelde fra samme tidspunkt både for den tekniske og operasjonelle siden av dykkeraktiviteten, sier Havig.
12.Den beste loven skal gjelde for de ulike delene.
13.Dersom streiken blir langvarig, vil vi vurdere å utvide den til å gjelde flere av de større byene.
14.Det er Regjeringen som må avgjøre om det skal bli varige forskrifter som begrenser kjøring med snescooter langs offentlig vei, og vi i Veidirektoratet mener at det da bør vurderes om ikke forskriftene bør utvides til å gjelde hele landet.
15.Det er bare undertegnet en avtale som skal gjelde frem til mars neste år.
16.Det er helt klart at vi som statsaksjeselskap ville ha fått størst frihet innenfor de rammer som må gjelde.
17.Det er på grunn av slike forhold at vi i forhandlingene med SovjetUnionen om våpenreduksjoner har insistert på at avtalene både må gjelde globalt og kunne kontrolleres, sa Weinberger.
18.Det gjenstår noen små justeringer av teksten, og dessuten må selskapet skaffe oversikt over hvor mange ansatte avtalen vil gjelde.
19.Det kan eventuelt også gjelde kvinner som ikke har praksis, sier saksbehandler i likestillingsspørsmål i Statoil, Else Grethe H. Kolnes.
20.Det kan man ikke si, mens selve det darwinistiske" survival of the fittest" blir utvidet til å gjelde noe mer omfattende enn bare individet når man kan påvise at det også er de mest tilpasningsdyktige fuglene som får flest levedyktige avkom.
21.Det ligger i sakens natur at åpenhet om forsvars og sikkerhetsspørmsål må være selektiv i den forstand at den ikke kan gjelde alle saker.
22.Det vil i første rekke gjelde saker hvor etiske og moralske betraktninger klart kommer inn.
23.Dette vil gjelde uansett hvilken politisk konstellasjon som sitter med regjeringsmakt så lenge Staten ikke rår over andre virkemidler enn de som idag står til rådighet.
24.Effektiviseringen i boligbyggingen må gjelde alle trinn i prosessen fra planleggingen starter til nøkkelen står i døren.
25.Formannskapet vedtok å gi Easy A / S utvidelse av sin serveringsbevilling for 500 gjesteplasser på Henrikke i Studenterlunden til å gjelde hele året.
26.Forskerne antar at disse skremmende resultatene også kan gjelde for mennesker, sier Jan Krogh.
27.Hva skal målsetningene gjelde ?
28.Hvis prisene skal settes ned og gruppen av tollfrie varer utvides til også å gjelde parfyme, kosmetikk og sjokolade, samt salg av alle andre varegrupper til ikkenordiske statsborgere, så må avtalen mellom de nordiske land endres.
29.I første rekke vil det gjelde søknader om klekkerier, settefiskanlegg og anlegg for oppdrett av alle andre arter enn laks og ørret.
30.I prinsippet mener vi at Grunnlovens paragraf 109 om almen verneplikt må tolkes dithen at uttrykket" en hver borger" i våre dager også må gjelde kvinner.
Parole simili

 
 

gjelde come verbo
InfinitoGerundioParticipio Passato
(Å) gjeldegjeldendegjeldt
Indicativo
1. Presente
jeggjelder
dugjelder
hangjelder
vigjelder
deregjelder
degjelder
8. Perfetto
jeghar gjeldt
duhar gjeldt
hanhar gjeldt
vihar gjeldt
derehar gjeldt
dehar gjeldt
2. Imperfetto
jeggjaldt
dugjaldt
hangjaldt
vigjaldt
deregjaldt
degjaldt
9. Piuccheperfetto indic. o Trapassato
jeghadde gjeldt
duhadde gjeldt
hanhadde gjeldt
vihadde gjeldt
derehadde gjeldt
dehadde gjeldt
4a. Futuro
jegvil/skal gjelde
duvil/skal gjelde
hanvil/skal gjelde
vivil/skal gjelde
derevil/skal gjelde
devil/skal gjelde
11a. Futuro perfetto o futuro anteriore
jegvil/skal ha gjeldt
duvil/skal ha gjeldt
hanvil/skal ha gjeldt
vivil/skal ha gjeldt
derevil/skal ha gjeldt
devil/skal ha gjeldt
Condizionale
5. Condizionale presente
jegville/skulle gjelde
duville/skulle gjelde
hanville/skulle gjelde
viville/skulle gjelde
dereville/skulle gjelde
deville/skulle gjelde
12. Condizionale perfetto
jegville/skulle ha gjeldt
duville/skulle ha gjeldt
hanville/skulle ha gjeldt
viville/skulle ha gjeldt
dereville/skulle ha gjeldt
deville/skulle ha gjeldt
Imperativo
Affermativa
dugjeld
viLa oss gjelde
deregjeld
Negativa
duikke gjeld! (gjeld ikke)
dereikke gjeld! (gjeld ikke)
Le tue ultime ricerche