Norvegese-Inglese traduzione di grunneier

La Traduzione della parola grunneier da norvegese a inglese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

grunneier in inglese

grunneier
allmenn? landowner
Parole simili

 
 

Wiki
En grunneier er den som er den faktiske eier av en grunneiendom. Grunneieren kan enten være en eller flere privatpersoner, en institusjon, et firma, en kommune, en fylkeskommune eller staten. Som regel er grunneieren den som har et tinglyst hjemmelsdokument (skjøte) på eiendommen, men han kan også være grunneier selv om slikt hjemmelsdokument ikke foreligger.

Altri esempi
1.De har latt seg påvirke av en liten pressgruppe som er mot utbyggingen, sier grunneier Alf O. Haug.
2.Det er så frekt at det nesten ikke går an, sier grunneier Guttorm Nørstebø i Uvdal irritert til Fremtiden.
3.Her kan det blant annet bli tale om fordeling av oppdrettskonsesjoner til dem som har drivgarnskonsesjoner, og det kan bli aktuelt med direkte utbetaling av penger, sier formannen i Norges Grunneier og Sjølaksfiskarlag, Johannes Skorstad, fra Otterøya i Namdalen til avisen Nordtrønderen og Namdalen.
4.Men når en uvillig grunneier stikker kjepper i hjulene for en fortetning i nabolaget, hva skal kommunen da gjøre ?
5.At det kun skulle skje på områder hvor det var gitt tillatelse av grunneier, at det skulle skje under nødvendige kontrolltiltak, og med redusert bestand tilpasset beitegrunnlaget.
6.Austad sa at det for mange har vært et åpenbart misforhold mellom erstatning og verdi, og som eksempel nevnte Austad at en grunneier i Lyngdal var blitt tilbudt bare 40 kroner i erstatning i forbindelse med en slik fredningssak.
7.Dersom dette ikke lykkes, er det bare politi eller grunneier som har rett til å avlive hunden.
8.Det forhandles nå mellom grunneier og kommunens forsikringsselskap.
9.Efter at BBL ifjor forkastet tanken om bygging ved Østernvann reagerte imidlertid grunneier Harald Løvenskiold momentant.
10.Efter bufeloven kan enhver hund som treffes løs i et område der sau beiter skytes ned av grunneier eller den som har rett til å ha dyr på beite.
11.En grunneier har et større område uproduktiv jord, som kunne egne seg til boligtomter.
12.For den enkelte grunneier må virkningen bli den samme enten eiendommen legges sammen med andre private arealer eller sammen med arealer tilhørende Staten.
13.Forholdet er jo idag at de inngrep som foretas overfor grunneier når hans område legges ut som naturreservat eller naturminne, er meget omfattende.
14.Foruten nye trafikanter som får kort vei til såvel undergrunnsbane, trikker og busser, vil sporveiene som grunneier tillate seg en årlig leiegevinst på 1,4 million kroner.
15.Følgen av denne overtredelse er at hunden kan innbringes, enten av grunneier eller av politiet.
16.Grunneier Asbjørn Karlsen retter kraftig kritikk mot myndighetene for at det ikke er gjort noe for å stoppe ulovlig tamreinbeiting.
17.Grøften vil måtte gå over en snipp av en naboeiendom, men vedkommende grunneier har gitt sin tillatelse.
18.Han blir akseptert som grunneier der han markerer sin grense ved å late vannet ett sted, mens Angeline på samme måte påviser sin eiendomsrett et annet sted.
19.Han påstår at samfunnet" må" påta seg det tap som følger av at en grunneier" får sine muligheter for utnyttelse redusert".
20.Hverken Markarådet eller Miljøverndepartementet kan bestemme om slik bilkjøring kan skje i Marka, idet det er opp til den enkelte grunneier.
21.Ikke den enkelte grunneier.
22.Kjell Borgen (a) mente det var en merkverdighet at offentlige planer og investeringer i et område skal medføre at den enkelte grunneier skal få en høyere grunnpris.
23.Kommunal og arbeidsdepartementet finner det uaktuelt å foreslå en lovendring som innebærer at all grunn som ikke benyttes til landbruk, skal kunne fradeles til byggeformål i den utstrekning grunneier ønsker det, fremgår det av et svar til Tromsø og Omland Huseierforening som sist høst foreslo det i en henvendelse til Odelstinget.
24.Kommunen kommer bare inn som grunneier i denne saken og vil ikke ha noen befatning med den økonomiske siden av saken.
25.Man foreslår videre at kommunen bare står som grunneier og ikke har økonomisk ansvar for vedlikehold og tilpasning av området til de forskjellige virksomheter.
26.Med grunneier forstås også en som opptrer på vegne av ham, f.eks. en skogforvalter eller en forpakter.
27.Når grunneier må avstå grunn eller får redusert sine utnyttelsesmuligheter ved naturfredning, må samfunnet godtgjøre tapet, understreker Høyres Tore Austad.
28.Når viktige samfunnsinteresser gjør det nødvendig at en grunneier må avstå av sin grunn eller får sine muligheter for utnyttelse redusert, da må samfunnet påta seg det tap som grunneieren vil lide ved dette.
29.Og når en grunneier ikke lenger kan utnytte sin eiendom, hvem skal dekke tapet ?
30.Peter N. Myhre (frp) karakteriserte den gamle smien som en rønne uten verdi for nærmiljøet, og viste til at både grunneier og naboer vil ha den revet.
Le tue ultime ricerche