Norvegese-Inglese traduzione di innrette

La Traduzione della parola innrette da norvegese a inglese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

innrette in inglese

innrette
allmennverbo equip, instal, organise, arrange
Sinonimi per innrette
Anagrammi di innrette
Altri esempi
1.Det kan jeg ikke svare på, men selskapet må innrette seg efter den foreliggende situasjon.
2.Ikke bilfri by, men jeg må innrømme at i Oslo er privatbilismen nødt til å innrette seg efter byens behov for transporttjenester.
3.Kommunene må innrette aktivitetsnivået efter de økonomiske rammebetingelser som til enhver tid foreligger, fastslo statssekretær Kjell Stahl i Kommunaldepartementet på en storbykonferanse nylig.
4.Konkurransen er hard, ikke minst i Nordsjøen, men med en minimal administrasjon og hardt arbeide for å innrette oss efter kundenes ønsker, har vi lykkes.
5.Studerer man dessuten folks fritidsvaner og forhold til kunst og kulturtilbud i helgene, oppdager man at det er nødvendig også for kinoog filmbransjen å innrette sin informasjon og markedsføring på ukeslutt.
6.Vi er nødt til å ta konsekvensene av at vi lever i 1980årene og innrette våre regler efter det.
7.Vi har ikke maktet å innrette økonomien efter de rammer som regjeringen Nordli fastsatte.
8.Vi kan ikke tviholde på gamle systemer, og også skipsfartsnæringen må innrette seg på en strukturrasjonalisering, slik man også opplever det i landbruket, fiskeriene og i industrien.
9.Vi ønsker å ha et skikkelig tilbud til alle våre kunder, uansett hvordan de vil innrette seg.
10.Både Bernt Bull (a) og Tove Heggen Larsen (a) uttrykte forståelse for den kritikken som er reist mot Arbeiderpartiets helomvending, men understreket at bystyregruppen lojalt må innrette seg efter direktiver fra partiets representantskap.
11.Både fra næringslivet, fra organisasjoner, fra offentlige etater og fra mannen i gaten, håper gruppen å motta eksempler på, og ideer til, hvordan man med fordel kan innrette seg med andre åpnings og arbeidstider enn det som er vanlig idag.
12.De ansatte må som alle andre innse at hovedstaden må innrette utgiftene efter inntektene.
13.De folkevalgte i Oslo må innrette byens driftsutgifter efter inntektene.
14.De grunnleggende godene i velferdssamfunnet, trygghet for utdannelse, for arbeide og inntekt, til bolig, til sosial omsorg skal være den ramme vi alle kan innrette vår tilværelse efter.
15.Derfor er det av største viktighet å sette inn forskning for å finne ut den nøyaktige mekanisme for misdannelser og påvise de skadelige årsaksfaktorene i miljøet, slik at kvinner kan innrette sine liv efter dette.
16.Derimot tror vi det fins måter å innrette skattesystemet på som fremmer bedre skattemoral og reduserer unndragelsesmulighetene.
17.Dermed kan den enkelte skatteyder innrette seg fornuftig på sparesiden uten å måtte ta kurser i eller lese bøker om personlig økonomi.
18.Dessuten må vi innrette vår boligproduksjon i pakt med befolkningsutviklingen.
19.Det er folkets rettsoppfatninger, ikke sant, som lovvesenet helst bør innrette seg efter i et demokrati ?
20.Det er å håpe at Skattekommisjonen virkelig finner frem til fornuftige forenklinger, basert på forståelsen av at det er egoistiske mennesker, ikke solidariske roboter, som skal innrette seg efter dem.
21.Det var et vedtak som de nå måtte innrette seg efter.
22.Det viser seg også at menn har ulikt syn på spørsmål om likestilling generelt og spørsmålet om hvordan hans egen hustru skal innrette seg.
23.Dette er det langsiktige perspektiv som vi bør innrette oss efter fordi det vil berøre viktige norske sikkerhetsinteresser.
24.Dette har mange omsider innsett og forsøkt å innrette seg efter.
25.Dette vil øke utnyttelsen av de eksisterende senderanlegg, og med det økende salg av videoapparater kan efterhvert seerne innrette seg efter ønske.
26.Disse kjernefysiske våpen er ikke innrette mot Norden, men må sees i en global sammenheng og i den totale kjernevåpenbalansen.
27.Eftersom både Arild og jeg er freelancere, kan vi innrette arbeidstiden som det passer oss.
28.En mulighet er å godta ledighet i Norge omtrent på samme nivå som i resten av verden, og heller innrette den økonomiske politikken på å avdempe skadevirkningene av høy ledighet.
29.En ting er å ha et forsvar med atomvåpen, politikkens kunst går nettopp ut på å innrette seg fornuftig med djevelen.
30.Enkelt sagt kan man si at de folkevalgte ikke har vært villige til å innrette seg efter de nye økonomiske realiteter som redusert skatteprosent og vekst har medført.
Parole simili

 
 

innrette come verbo
InfinitoGerundioParticipio Passato
(Å) innretteinnrettendeinnrettet
Indicativo
1. Presente
jeginnretter
duinnretter
haninnretter
viinnretter
dereinnretter
deinnretter
8. Perfetto
jeghar innrettet
duhar innrettet
hanhar innrettet
vihar innrettet
derehar innrettet
dehar innrettet
2. Imperfetto
jeginnrettet
duinnrettet
haninnrettet
viinnrettet
dereinnrettet
deinnrettet
9. Piuccheperfetto indic. o Trapassato
jeghadde innrettet
duhadde innrettet
hanhadde innrettet
vihadde innrettet
derehadde innrettet
dehadde innrettet
4a. Futuro
jegvil/skal innrette
duvil/skal innrette
hanvil/skal innrette
vivil/skal innrette
derevil/skal innrette
devil/skal innrette
11a. Futuro perfetto o futuro anteriore
jegvil/skal ha innrettet
duvil/skal ha innrettet
hanvil/skal ha innrettet
vivil/skal ha innrettet
derevil/skal ha innrettet
devil/skal ha innrettet
Condizionale
5. Condizionale presente
jegville/skulle innrette
duville/skulle innrette
hanville/skulle innrette
viville/skulle innrette
dereville/skulle innrette
deville/skulle innrette
12. Condizionale perfetto
jegville/skulle ha innrettet
duville/skulle ha innrettet
hanville/skulle ha innrettet
viville/skulle ha innrettet
dereville/skulle ha innrettet
deville/skulle ha innrettet
Imperativo
Affermativa
duinnrett
viLa oss innrette
dereinnrett
Negativa
duikke innrett! (innrett ikke)
dereikke innrett! (innrett ikke)
Le tue ultime ricerche