Norvegese-Inglese traduzione di inntak

La Traduzione della parola inntak da norvegese a inglese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

inntak in inglese

inntak
sykehussostantivo committal
  skoler - universitetsostantivo admission
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Den som har gjort hjemmeleksen sin best, forberedt seg til å løpe i varme og til å ha et stort inntak av væske, greier seg best i OLløypa, er Endsjøs spådom.
2.Departementet har sendt til høring forslag til nye forskrifter for inntak i videregående skoler.
3.I informasjonsmaterialet om lærlingeordningen, som er utgitt av yrkesopplæringsnevnden i Oslo og som nå er sendt ut til bedrifter i hovedstaden, antydes det at bare inntak av lærlinger bosatt i Oslo gir bedriften rett til et årlig tilskudd på 3000 kroner.
4.Inntak av salt og sukkerblandingen øker barns motstandsdyktighet og evne til å bli friske med 25 ganger, fastslår Vittachi.
5.Kriteriet for inntak på Sørvangen er at arbeidstagerne kan nyttiggjøre seg stedet, på egne premisser.
6.Systemet med opplæringsringer gjør dette adskillig lettere, og vi har i fylkeskommunen nå nettopp kunnet utlyse ekstra inntak av 24 lærlinger.
7.Ved inntak av ned til 100 gram alkohol pr. uke i de første månedene av svangerskapet, er det påvist lavere fødselsvekt hos de nyfødte.
8.Vi var klar over at kvoteringsreglene satte en øvre grense for inntak på syv av oss.
9.Økonomiske forhold er hovedårsaken til redusert inntak av flyktninger, hevdet Grete Knudsen (a) i et spørsmål, og henviste konkret til Bergen, Kristiansand og Stavanger.
10.16 000 søkere til 3000 plasser ved ingeniørhøyskolene Ved første gangs inntak har de 12 offentlige ingeniørhøyskolene i landet fått 16 000 søkere til 3000 studieplasser neste år.
11.Alle som ikke fikk plass gjennom første eller annet inntak, er med videre.
12.Altså - dersom de ansatte blir syke av å arbeide på indremedisinsk avdeling, og faren ikke avverges ved f.eks. å stoppe inntak av klienter kan verneombudet stoppe arbeidet for de ansatte til man er blitt enige om en løsning - eventuelt tiltak.
13.At AUF på en eller annen måte har kommet frem til at inntak til videregående skole skal skje på bakgrunn av alder og kjønn som viktigste inntakskriterier, og at AUF samtidig avviser karakterer som inntakskriterium, vil forhåpentligvis mange skoleelever vite å merke seg ved valg av parti.
14.At det også skulle være en sammenheng mellom krefthyppighet og inntak av moderate og selv små alkoholmengder, slik amerikanske forskningsresultater antyder, er imidlertid nytt, sier forskningssjef Tore Sanner ved Laboratoriet for miljø og yrkesbetinget kreft ved Radiumhospitalet i en kommentar til Aftenposten.
15.Budsjettrammene for inntak av vernepliktige til førstegangstjeneste og Forsvarets prioriteringer gjør at Forsvaret idag ikke kan ta imot alle som har nådd vernepliktsalderen.
16.Da lønner det seg i første omgang å ta nøyaktige mål av badeværelset, hvor ting står, hvor store de er, hvor på vegg og gulv inntak og utslipp for vann er plassert.
17.Den store endringen ved årets inntak består i at karakterer i praktiske fag tillegges større vekt enn tidligere ved inntaket til håndverks og industrifag.
18.Departementet går inn for at fremmedsproglige elever ved inntak til videregående skoler skal tas opp efter såkalt individuell vurdering.
19.Dersom det vedtas at gruppeboligen skal ha seks plasser, vil det bli mulig å" ta hjem" to klienter fra Emma Hjorths Hjem eller gå til inntak fra venteliste.
20.Dertil er det uttrykkelig presisert at det er" en mangedobbelt fare for utvikling av hjerteinfarkt ved stopp i inntak av betablokkere".
21.Det blir imidlertid understreket at man ved det inntak som nå er i gang, har man operert med en venteliste på 60 mann som oppga vektige grunner for at de måtte inn nå.
22.Det bør derfor fra sentralt hold presiseres at regelverket for inntak i prinsippet skal gjelde for alle elevene i videregående opplæring.
23.Det er behandlet 33 000 flere søknader om inntak på videregående skoler iår enn ifjor.
24.Det er idag en gruppe på 64 aspiranter på Hvalsmoen som alle sammen aspirerer i retning av inntak på ett årig befalsskole eller på Hærens Ingeniørhøyskole.
25.Det femte og siste inntak til de videregående skoler i Akershus er nå foretatt.
26.Det har i de senere år vært en økende interesse for sporelementer og mineraler i kosten, eftersom det har vist seg at lave inntak av disse kan føre til ulike sykdomstilstander, skriver Wenche Frølich i BakerKonditorbladet.
27.Det nye prinsipp går ut på å fordele importkvotene efter norsk inntak av poteter blant de 18 godkjente matpotetgrossister i markedsordningen for poteter.
28.Det skal bli slutt på karakterer i ungdomsskolen, og karakterenes betydning for inntak til videregående skole bør sterkt reduseres.
29.Det vil være uakseptabelt for Regjeringen dersom Oslo kommune tvinges til å redusere sin eldreomsorg, minske inntak til videregående skoler eller stanse hjelpetiltak overfor vanskeligstilte barn og unge.
30.Dette er forhold som ikke kan endres når det gjelder inntak til skoleåret 1984 / 85.
Le tue ultime ricerche