Norvegese-Inglese traduzione di integrere

La Traduzione della parola integrere da norvegese a inglese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

integrere in inglese

integrere
allmennverbo integrate
Sinonimi per integrere
Termini derivati da integrere
Altri esempi
1.Å integrere barn med hjerneskader i vanlig skole kan ofte være virkelighetsfjern ideologi.
2.Avtalen om en union mellom Libya og Marokko, som også innbefatter et nært militært samarbeide, kan bli det avgjørende argument for at Spania opprettholder sitt omstridte medlemskap i NATO og i tillegg lar seg integrere i alliansens militære samarbeide.
3.Da Regjeringen besluttet at det ikke var aktuelt med noen utflytting av Seddeltrykkeriet, vedtok representantskapet å integrere dette i det nye bygg.
4.De vil kjenne pasienten i nærmiljøet og best kunne tilpasse behandlingen efter sosiale, psykiske eller fysiske forhold, og enhver smertebehandling vil ha som naturlig målsetning å føre pasienten tilbake til arbeide og integrere ham / henne i nærmiljøet igjen.
5.Der inngår spesialprogrammer for kvinner og det å" integrere den feminine dimensjon i samtlige aktiviteter" i organisasjonens regi.
6.Det er laget en forsøksordning som går ut på å integrere vanlige folkehøyskolekurs med arbeidstiltak for ungdom.
7.Det har sluttet seg til det politiske samarbeidet (på samme måte som Frankrike), men har foreløbig ikke latt seg integrere militært.
8.Det har vært fremmet flere forslag i retning av å oppløse NAVF og integrere grunnforskningen med den anvendte forskning i en ny struktur.
9.Det legges vekt på å inkludere unge med ulike forutsetninger i arbeidet, bl.a. ved å integrere psykisk utviklingshemmede.
10.Det tas sikte på å integrere rederieide skipsekspedisjoner og Norske Godslinjers ekspedisjoner på steder der begge parter er etablert idag.
11.Det var i forrige uke at styret i SHKS vedtok å integrere malerutdannelsen i skolens øvrige avdelinger.
12.Dette sier kort at Bjerke prefererer en fullkommen norsk form - for å integrere diktet i vår norske litteratur - fremfor formal originaltroskap.
13.Dette vil gi ledige lokaler i utdannelsessenteret på Ullandshaug og gjøre det lettere å integrere den tekniske utdannelsen ved Rogaland distriktshøgskole og Stavanger ingeniørhøgskole, der arbeidet med sammenslåing er i gang og går bra.
14.Diplomater som har studert teksten, sier at det på papiret ser omfattende ut, og tar sikte på p integrere Vietmans økonomi med Sovjets.
15.Efter en hektisk reformperiode i 1970årene står vi nå foran nye, spennende utfordringer som blant annet har sammenheng med hvordan vi skal integrere EDB i matematikkfagene.
16.Ei løsning (sic !) kunne være at en omtaler begrepet kvinnelitteratur å nevner (sic !) noen navn og verk, men at en forsøkte å integrere kvinnene i dette kapitlet i de andre avsnittene der det er mulig.
17.Ellers fremholdt Reidun Brusletten at Fredskorpskontoret best har lykkes i å integrere kvinner.
18.Flertallet vil foruten å integrere deler av faget i norsk og samfunnsfag, opprette et nytt billedmediafag, med" en faglig forsvarlig behandling av bildemediene med plass til laborative undervisningsformer".
19.For tiden arbeider grupper med representanter fra de tre banker med å integrere den daglige forretningsmessige virksomhet innenfor områder som arbitrasjehandel, internasjonal betalingsformidling og fonds.
20.For å integrere de ulike informasjonssystemene innen en bedrift, er det nødvendig å standardisere kommunikasjonen mellom systemene.
21.Forøvrig er jeg enig med Bangstad, som har sagt at det er en oppgave for vanlige idrettslag å integrere de handicappede.
22.Fremtiden krever at vi kan tilpasse arbeider i skolen til elevenes ulike forutsetninger, og i sterkere grad integrere aktuelle fagemner.
23.Frøysnes uttrykte sin fulle støtte til det arbeidet som nå innledes for å integrere flyktningene i den generelle utviklingsprosessen i Afrika.
24.Guvernør Rapu vil også bedre skoletilbudet og dempe misnøyen med import av fagarbeidere fra fastlandet ved å integrere øyboerne i regjeringens husbyggingsprogram.
25.Historisk sett gjorde USA alle til gode borgere ved å integrere dem, ved å gjøre alle nykommere til engelsktalende amerikanere.
26.Hun tror ikke Kristin ville klart omgangstonen blant barna og hun ville hatt problemer med å integrere seg i en vanlig skole.
27.Ideen bak opplegget er å integrere elevene mer i nærmiljøet ved at de arbeider totre dager i uken i en bedrift og får opplæring der.
28.Jeg vil understreke betydningen av at den øremerkede bevilgning ikke blir et alibi for ikke å integrere kvinnehensyn i vårt utviklingsarbeide generelt.
29.Konferansen munnet ut i en henstilling til FNs befolkningskonferanse om å integrere de økologiske problemstillinger som en del av problematikken omkring befolkningsøkningen.
30.Mens en muslim er en som underkaster seg systemet, lar seg integrere i naturens orden.
Parole simili

 
 

integrere come verbo
InfinitoGerundioParticipio Passato
(Å) integrereintegrerendeintegrert
Indicativo
1. Presente
jegintegrerer
duintegrerer
hanintegrerer
viintegrerer
dereintegrerer
deintegrerer
8. Perfetto
jeghar integrert
duhar integrert
hanhar integrert
vihar integrert
derehar integrert
dehar integrert
2. Imperfetto
jegintegrerte
duintegrerte
hanintegrerte
viintegrerte
dereintegrerte
deintegrerte
9. Piuccheperfetto indic. o Trapassato
jeghadde integrert
duhadde integrert
hanhadde integrert
vihadde integrert
derehadde integrert
dehadde integrert
4a. Futuro
jegvil/skal integrere
duvil/skal integrere
hanvil/skal integrere
vivil/skal integrere
derevil/skal integrere
devil/skal integrere
11a. Futuro perfetto o futuro anteriore
jegvil/skal ha integrert
duvil/skal ha integrert
hanvil/skal ha integrert
vivil/skal ha integrert
derevil/skal ha integrert
devil/skal ha integrert
Condizionale
5. Condizionale presente
jegville/skulle integrere
duville/skulle integrere
hanville/skulle integrere
viville/skulle integrere
dereville/skulle integrere
deville/skulle integrere
12. Condizionale perfetto
jegville/skulle ha integrert
duville/skulle ha integrert
hanville/skulle ha integrert
viville/skulle ha integrert
dereville/skulle ha integrert
deville/skulle ha integrert
Imperativo
Affermativa
duintegrer
viLa oss integrere
dereintegrer
Negativa
duikke integrer! (integrer ikke)
dereikke integrer! (integrer ikke)
Le tue ultime ricerche