Norvegese-Inglese traduzione di kompensasjon

La Traduzione della parola kompensasjon da norvegese a inglese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

kompensasjon in inglese

kompensasjon
allmennsostantivo compensation
  kostnadsostantivo compensation, repayment
  skadesostantivo indemnification, compensation, recompense [formal], remuneration [formal], damages [law], amends, reparation [formal]
Sinonimi per kompensasjon
Termini derivati da kompensasjon
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Det faktiske forhold er at det totalt sett har vært en betydelig realvekst dvs. en vekst utover kompensasjon for prisstigningen - i kulturbevilgningene efterat regjeringen Willoch overtok.
2.Det er såpass mye arbeide forbundet med dette arbeidet at endel tar rentene som kompensasjon.
3.En godtgjørelse på linje med svensk tekoindustri er en rimelig industripolitisk kompensasjon når Tekstilfabrikkenes Forening tar til efterretning at Regjeringen ønsker å slutte Norge til den internasjonale Multifiberavtale, sa Stoknes.
4.For oss er det selvfølgelig helt uakseptabelt at Staten overtar dokumentene uten å betale en eneste krone i kompensasjon, sier Fridtjof Feydt.
5.På bakgrunn av at de fleste og viktigste oppgjør i privat sektor er avsluttet, kan det synes tvilsomt om det vil ha noen varig positiv effekt for den fremtidige lønnsutvikling om årets inntektsoppgjør for offentlig ansatte blir holdt innenfor en ramme som gir vesentlig lavere lønnsvekst for denne gruppen, fremholder nevndens flertall, som derimot legger avgjørende vekt på at man unngår lønnsgarantiordninger eller ordninger med for kompensasjon hvis lønnsutviklingen skulle bli mindre.
6.Regjeringens forslag om å øke grunnbeløpet med seks prosent gir ikke kompensasjon for prisstigningen i 1983 og ligger også klart under den forventede prisstigning for 1984.
7.Rett nok får de som arbeider på skift noe kompensasjon i form av kortere arbeidstid, men dette kan aldri erstatte de medisinsk og sosialt negative virkningene, sier Bjørn Erikson.
8.Slike ordninger kan i beste fall forsinke prosessen og øke skattetrykket i samfunnet, og andre grupper vil kreve kompensasjon.
9.Under forutsetning av en skikkelig kompensasjon til klubbene, ser jeg ikke noe som skulle være til hinder for at vi ikke skulle kunne følge svenskene også i denne saken, sier seriekomiteens formann Bjørn Listerud, som en kommentar til at svensk fjernsyn skal overføre fem seriekamper direkte i april / mai.
10.Uten lønnskompensasjon kan bidraget anslås til noe under to prosent, med kompensasjon kan bidraget bli vesentlig høyere, avhengig av kompensasjonsgrad, heter det.
11.Vi har en avtale med departementet om kompensasjon for den ekstra belastning det er å arbeide på forskjellige steder.
12.156,6 millioner kroner går til kompensasjon for 12 øre pr. kilo i økede kraftforpriser fra 1. juli iår.
13.80 prosent av samtlige teaterforestillinger var avlyst i Paris torsdag på grunn av streik blant skuespillerne, som krever bedre arbeidsløshetsdekning og bedre kompensasjon for forestillinger og musikk som sendes i radio og fjernsyn.
14.8285 prosents kompensasjon for 1984 ville tilsvare tolv punkter oppover på skalaen.
15.ANSA - organisasjonen for norske studenter i utlandet - er derfor svært tilfreds med den kompensasjon Regjeringen foreslår i tilleggsproposisjonen til statsbudsjettet.
16.Alle kommunene får en kompensasjon for dette skattetapet.
17.Alle kommunene får et tilskudd som kompensasjon for dette skattetapet.
18.Allerede for flere år siden fremmet svenske opphavsrettsorganisasjoner krav om økonomisk kompensasjon.
19.Andre sentrale spørsmål ved dette tariffoppgjøret er kompensasjon for ubekvem arbeidstid og skalaer for ansiennitet i yrket.
20.Arbeidstagerne har heller ikke fått gjennomslag for å få kompensasjon for den midrelønnsutvikling som de har hatt i forhold til privat sektor.
21.Arbeidstagerorganisasjonene har forhandlet med NRKledelsen i syv år om arbeidstidsbestemmelser og kompensasjon for ubekvem arbeidstid, før forhandlingene ble sendt over til Kulturdepartementet.
22.Avisen Financial Times mener at Norge i sitt sluttdokument skal ha tilbudt britene ca. fem milliarder kroner i kompensasjon, over feltets levetid, men avisen skriver at britene forlanger omtrent det dobbelte.
23.B. De bedrifter som tegner pensjonsforsikring i fremtiden, kan selv avgjøre om premien skal gi hel, delvis eller ingen kompensasjon for prisstigningen.
24.BOC forlangte 40 000 kromer i kompensasjon, en sum Ullensaker fant var altfor høy.
25.Begrunnelsen for avslaget fra BSRB var at lønnsøkningen ikke var tilfredsstillende og at man ved senkning av inntektsskatten ikke er klar over hvor regjeringen vil kreve inn pengene som kompensasjon i statskassen.
26.Bilførerne krever raskere tollbehandling, nedsatt bensinavgift, kompensasjon for tapt arbeidsfortjeneste under konflikten og lavere pensjonsalder.
27.Blakstad sa at spanske myndigheter har lovet full kompensasjon for den skade trailerne er blitt påført.
28.Blant annet forlanger de kompensasjon for frakttariffene på jernbanen til og fra Bretagne, og protesterer mot EFs spesielle kompensasjonsordninger som favoriserer import fra EFland med sterk valuta.
29.Blant annet ville disse landene i så fall ha en økonomisk kompensasjon som var uakseptabel.
30.Blir lønnsutviklingen for iår sterkere for yrkesaktive enn ventet, skal pensjonistene få kompensasjon for dette ved" pensjonistoppgjøret" neste vår.
Le tue ultime ricerche