Norvegese-Inglese traduzione di mening

La Traduzione della parola mening da norvegese a inglese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

mening in inglese

mening
allmennsostantivo meaning
  logiksostantivo sense, use
  syftesostantivo point, use, purpose, intention, object, aim, end [formal]
  tankesostantivo opinion, bet, feeling, belief, view, mind, verdict [informal]
  vektsostantivo relevance, point
  lingvistikksostantivo sentence
  betydelsesostantivo sense, signification, meaning
Sinonimi per mening
Termini derivati da mening
Esempi con traduzione
Etter min mening er han ikke arbeidsdyktig.
Det tvinger meg å revidere min mening.
Jeg vil ha din mening.
Han har bestemt seg og nekter å endre mening.
Han har gjort opp sin mening og nekter å endre den.
Han endrer ofte mening.
Det gir ikke mening.
Gir ikke det mening?
Tom ser ut til å ha gjort seg opp en mening om noe.
Alle har rett til å ha sin egen mening.
Her er stor mengde av mindre feil og ørsmå misforståelser som fordreier originalsetningens mening.
Parole simili

 
 

Wiki
Mening er: - tanker av dypere innhold (overbevisning) - sammenhenger, symboler, språk, hendelser eller tanker av betydning; signifikans; noe givende, tilstrekkelig og oppfyllende - en studie av semantikk, som igjen sorterer under lingvistikk (språk) - en studie av meningsfulle hendelser for selv i psykologien og for andre i antropologien Mening er et tema som blir studert i mange vitenskaper. Det er vanskelig å bestemme betydningen av begrepet «mening» og definere det presist, siden det er selvrefererende, subjektivt og lite kategoriserbart. Men man kan utrede mye rundt mening, og det kalles signifikant, og er fylt av mening.

Altri esempi
1.At den svenske politikken ikke bare er alliansefri, men i gitt mening vestorientert, vet de styrende i Moskva, Washington og London og alle andre hovedsteder meget godt.
2.At man i 50årene solgte billetter til akvariet a kr. 1, pr. stk. med totalsum kr. 57 452,, og ikke som du sier for hundretusener, er sammen med ovennevnte gave årsaken til at man har finansiert oppsett av et romprogram, og det - efter styrets mening - mer eller mindre fullkomne anlegg som er oversendt Byplankontoret i Oslo for regulering av området Fiskevollbukten.
3.Da tar man henne nok i verste mening.
4.De anskuelser som en kraftig and netop nu paa en ligesaa genialsk som interessant maate fremsatte i et offentlig blad, maatte nødvendigen lægges merke til, og man vilde kun skjænke deres forfatter liden opmerksomhed og hans mening liden anerkjendelse, ifald man vilde beslutte sig til straks at skride til sagens avgjørelse.
5.Denne klausulen gir efter Sparebankforeningens mening banken adgang til å endre lånevilkårene når dette er påkrevet", skriver Sparebankforeningen.
6.Denne påstand ble begrunnet med at den vestlige pasifisme og slagordet" heller rød enn død" er uttrykk for verdioppløsning og nihilisme, og et signal til USSR om, at det vestlige menneske ikke lenger finner noe som gir livet mening.
7.Det er efter undertegnedes mening ganske åpenbart at Rikshospitalet og Sentralsykehuset i Akershus ikke har ydet denne pasienten den hjalp hun burde ha fått, ikke minst på grunn av Rikshospitalets påstand om funksjonell nevrose.
8.Det er et uanalysert hat, uten mening.
9.Det er intet dramatisk i denne konklusjon," efter Hans Hammond Rossbachs mening.
10.Det kan ikke ha vært domstolens mening at domfeldte skulle, gjennom soning i fengsel, bli påført den alvorlige psykiatriske lidelsen som utviklet seg under og efter soning", heter det bl.a. i brevet til Fengselsstyret.
11.Disse og andre overraskende uttalelser, som rammer det ømmeste innenrikspolitiske punkt i DDR, publiseres i siste nummer av det litterære, østtyske tidsskriftet Sinn und form (Mening og form).
12.Etter vår mening er det hverken pengebegjærlige leger eller multinasjonale helsetjenestefirmaer som nå driver fram tanken om alternativer til den offentlig styrte og finansierte helsetjeneste," skriver Trygd og Arbeid.
13.Etter vår mening har forbundene reagert sunt", skriver Ap.s hovedorgan.
14.Etter vår mening må en valgordning først og fremst sørge for at hovedstrømningene i et valg kanaliseres inn i stortingssalen.
15.Etter vår mening må man i høy grad se de utenlandske bankene som nye sterke sentraliseringsfaktorer i norsk bankvesen.
16.Etter vår mening må noen ha vandret med skylapper gjennom de totre siste årene.
17.Ghat" fartet siden rundt i Rødehavet tilsynelatende uten mål og mening, før det dro tilbake gjennom Suezkanalen og vendte tilbake til Libya den 23. juli, fremholder den egyptiske avisen.
18.God design bør, efter min mening, inngå som en naturlig del i den produktutvikling som bidrar til å høyne svenske produkters kvalitet og konkurransekraft.
19.Hva er efter Deres mening kriteriet for at et bilde skal kunne kalles pornografisk ?
20.Hvis en begrunnelse for spørsmål i Stortinget, eller et svar, får en uheldig form, slik at det virker støtende og kanskje medfører nye avisskriverier, vil dette efter min mening skade det resultat som jeg har forstått både Handelsdepartementet og herr Jahre ønsker å oppnå.
21.Hvordan Senterpartiet skal snu utviklingen, har partistrategene tydeligvis ingen felles mening om.
22.Ja, hvis han åpent går ut og forfekter denne mening.
23.Jeg har ikke anmeldt annonsen fra Norske meierier til Forbrukerrådet fordi det er pornografisk,men fordi det etter min mening er kvinnediskriminerende.
24.Kultur" er en overbygning i betydningen et samlebegrep så vidt at man nesten ikke forbinder noen entydig mening med det.
25.Men," påpeker Dagbladet," det er i slike situasjoner nasjonaldagen også får fornyet mening.
26.Men det er en konklusjon det etter vår mening ikke må bli snakk om å fravike.
27.Norsk borger eller en i Norge hjemmehørende person som av fremmed makt eller av parti eller organisasjon som opptrer i dens interesse, for seg eller for parti eller organisasjon her i landet tar imot økonomisk støtte for å påvirke almenhetens mening om statens styreform eller utenrikspolitikk eller til partiformål, eller som medvirker hertil, straffes med hefte eller med fengsel inntil 2 år.
28.Opprøret i 1968 var et velstandsoppgjør, det hadde ikke røtter og mistet derfor fort det som kunne sett ut som noe av mening.
29.Oversettelsen skal så vidt mulig være nøyaktig ; men den nøyaktighet som skal tilstrebes, er i første rekke en nøyaktig gjengivelse av tekstens mening og budskap.
30.Riset bak speilet" i inntektspolitikken, at statsstøttede bedrifter efter Regjeringens syn ikke kan ha samme inntektsutvikling som gjennomsnittet i industrien, er efter fagforbundenes mening et inngrep i den frie forhandlingsretten, et forsøk på å styre inntektsoppgjørene.
Le tue ultime ricerche