Norvegese-Inglese traduzione di retningslinjer

La Traduzione della parola retningslinjer da norvegese a inglese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

retningslinjer in inglese

retningslinjer
allmenn? Guidelines

 
 

Altri esempi
1.Dersom daghjemmets fremste oppgave var å være et godt barnemiljø, ville det forutsette en ideologi eller målsetting for arbeidet, eller en teori om hvorfor og på hvilken måte daghjemmet er det beste miljøet for barna - - Men det finnes ikke noen slike felles målsettinger eller retningslinjer, som er grunnen til at barna er på daghjem.
2.Det eksisterer bestemte kriterier for kringkastingens virksomhet, trukket opp etter retningslinjer som Stortinget har fastlagt.
3.Etter det som i det aller siste er kommet frem i pressen, ser det ut til at Regionssykehuset i Trondheim har anvendt relativt restriktive retningslinjer for prøverørsmetoden.
4.Han har fått kjenne virkningene av norsk offentlighet når den bryter grovt med de retningslinjer vi ønsker skal kjennetegne vårt rettssamfunn.
5.(Vadla formoder at disse dokumenter utgjør forslag til en eventuell planlegging, nei det er regjeringens retningslinjer).
6.Alt i 1972 skrev vi at politiske retningslinjer ikke strekker til overfor problemene.
7.Betegnelsen uavhengig er en mer korrekt og mer presis understrekning av de retningslinjer vi i YS alltid har og fortsatt vil arbeide efter, en understrekning av at vi er en frittstående organisasjon, sier YSformann Eldri Langåker.
8.Bladet vil ble drevet efter uavhengige og liberale retningslinjer og være en åpen kanal for synspunkter fra hele det politiske miljø, uttalte EGMs administrerende direktør Terje Johansen.
9.Blir forslaget vedtatt, bryter Oslo kommune med Stortingets retningslinjer fra 1981 om at foreldrebetalingen skal utgjøre maksimum 25 prosent av driftsutgiftene.
10.De retningslinjer som finansministrene i Norden idag har presentert for Nordisk Råd, er ikke noe kompromiss mellom vidtrekkende forslag fra sosialdemokratene i Sverige og en mindre samarbeidsvillig regjering i Norge.
11.Det er betenkelig dersom dette forliket skal være med å gi retningslinjer for hvordan arbeidsmiljøsaker skal håndteres i fremtiden.
12.Det er en fordel å komme frem til felles programpolitiske retningslinjer for hva som skal være" god oppførsel", sier Levy.
13.Det er helt klart at vi må følge de frihandelspolitiske retningslinjer som Regjeringen følger, kommenterte Kristiansen.
14.Det er svært betenkelig at formannen for det råd som skal trekke opp retningslinjer for firmaer eller enkeltpersoner som vil bygge og som er med på å vedta straffereaksjoner dersom påleggene ikke blir fulgt, nå i egenskap av ansvarshavende for et fabrikkbygg setter i gang arbeider uten byggetillatelse.
15.Det finnes ingen patentløsninger på noen etisk konflikt, men vi har visse retningslinjer å holde oss til, som kan være til hjelp når vi står overfor konflikter i vårt daglige arbeide.
16.Det har vært et ønske om at det gis klare retningslinjer for den praktiske gjennomføringen av en slik kontroll som slett ikke er av ny dato, sier han.
17.Det ville skli helt ut om man ikke har klare retningslinjer om hvordan pengene skal brukes, sier han.
18.Dokumentene kan være efterretningsmessig interessante, eller det kan være uskyldige retningslinjer for navigering i internasjonalt farvann, sier kommandør Egil Eik anger, stabssjef ved Forsvarskommando NordNorge.
19.Godkjennelsen skjer før departementets nye retningslinjer for arealutnyttelse i flystøysoner er vedtatt, og før Stortinget har behandlet Luftfartsmeldingen.
20.Han har ikke holdt seg lojal til Forbrukerrådets prinsipielle retningslinjer fra 1980, sier rådets direktør, Bjørn Gulbrandsen.
21.I retningslinjer for pressens omtale av rettssaker heter det at man bør vise hensynsfullhet når det gjelder fotografering av personer som er arrestert.
22.I tillegg har Statens Forurensningstilsyn utarbeidet retningslinjer for det videre kontrollarbeidet i fylkene.
23.IATAselskapene er på ingen måte ublue, men man har faste retningslinjer å holde seg til.
24.Jeg er for smidighet, men skal etaten utføre sin jobb, er man nødt til å operere i systemer og efter retningslinjer som er fastsatt av politikerne.
25.Jeg har ennå ikke fått retningslinjer for driften av Bastøy, sier fengselsdirektør Odd Solheim.
26.Jeg har med tilfredshet merket meg at Langtidsprogrammet vil inneholde retningslinjer for en skattereforn som vil gi startskuddet til et enklere og mer rettferdig skattesystem, sier han.
27.Jeg velger å tro at denne interesse fra NKS for å gripe inn i transportsystemets drift - på tvers av Stortingets retningslinjer - kan spores tilbake til et reelt ønske om å bidra til et godt og effektivt kollektivt transportsystem.
28.Jeg vil hevde at de retningslinjer som er trukket opp av riksadvokaten for ekstraordinære efterforskningsmetoder i narkotikasaker, ikke er tilstrekkelige.
29.Men dere kan alltid regne med at utenriksministeren iverksetter de politiske retningslinjer presidenten trekker opp, svarte vedkommende.
30.Norge ligger langt fremme hva angår mål og retningslinjer for uhjelp.
Le tue ultime ricerche