Norvegese-Inglese traduzione di skattbar

La Traduzione della parola skattbar da norvegese a inglese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

skattbar in inglese

skattbar
allmenn? taxable
Anagrammi di skattbar
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.De har en skattbar inntekt på 200 000 kroner i klasse II og har spart 100 000 kroner.
2.De to første tabeller viser forskuddstrekk i 1985 med nettoinntekt (skattbar inntekt efter fradrag) fra 12 000 til 500 000 kroner.
3.Dersom begge personer har skattbar formue, vil den som kjøper egen bolig redusere sin skattbare formue med inntil 378 000 ifølge eksemplet (økning i gjeld på 500 000 minus skattetakst på boligen 122 000).
4.Det er visse indikasjoner på at høyinntektsuthushold utfø rer relativt mye egenarbeide i form av vedlikehold m.v., og at" fringe benefits" (frynsegoder) erstatter skattbar inntekt for høyinntektstagere, og øker inntektsulikhetene, sa professor Tore Thonstad i et foredrag på Sosialøkonomenes høstkonferanse.
5.Det er årsaken til at rederiet i ligningsboken for Oslo står oppført nesten uten skattbar inntekt.
6.Det gjelder spesielt dem som har høy skattbar inntekt, f.eks. på grunn av at de har en relativt høy brutto inntekt og moderate inntektsfradrag i forhold til inntekten.
7.Efter dagens skatteregler er det mulig å innbetale 15 prosent av gjennomsnittlig skattbar inntekt de siste tre år som pensjonspremie til forsikringsselskap, og få fradrag for dette i selvangivelsen.
8.Efter dagens skatteregler er det mulig å innbetale inntil 15 pst. av gjennomsnittlig skattbar inntekt de siste tre år som pensjonspremier til et forsikringsselskap og få fradrag for dette i selvangivelsen.
9.Ferraro har hatt en skattbar inntekt på 332 474 dollar og betalt 130 922 dollar i skatt.
10.For å kunne greie dette må de begge ha en så stor skattbar inntekt at de, efter fradrag av skatt på denne inntekt, har tilstrekkelig igjen til å betale sine avdrag, fremdeles på toppen av annen inntekt.
11.Fra og med inntektsåret 1984 oppheves adgangen til å bringe skattbar inntekt under 100 000 kroner for personlige skatteydere.
12.Fremskrittspartiet er idag det eneste parti som tar konsekvensen av at ekteskapet er et likeverdig fellesskap, hvor skattbar inntekt og pensjonsrettigheter bør deles likt, uavhengig av den arbeidsfordeling ektefellene har i forskjellige faser av samlivet.
13.Han har en skattbar inntekt på 200 000 kroner i klasse II og husets skattetakst er på 150 000 kroner.
14.Her heter det blant annet at" Fradrag i skattbar inntekt bør til en viss grad erstattes av et fradrag i skatt, slik ordningen nå er for de skattefrie spareordningene".
15.Høyres landsmøte nevner bl.a. disse tiltak som viktige for å styrke barnefamilienes økonomi : økning av barnetrygdens kontantdel, oppjustering av fødselspenger til hjemmearbeidende og rett til fullt fradrag i skattbar inntekt for dokumenterte, nødvendige utgifter til pass og stell av barn, såvel for enslige forsørgere som for ektepar med to inntekter.
16.Ifjor hadde Sjöström en skattbar inntekt på 950 000 kroner og en formue på 1,3 millioner.
17.Livsforsikringsselskapene går også sterkt imot at avkastningen av livsforsikring skal bli regnet som skattbar inntekt, men karakteriserer spørsmålet om det skal være fradrag i skatten inntil et visst beløp for livsforsikringspremie som et politisk spørsmål.
18.Når det gjelder kommisjonens konkrete forslag, peker Sparebankforeningen på at forslaget om begrensning i fradragsreglene vil føre til øket skattbar inntekt og øket marginalskatt på renteinntekter.
19.Når man f.eks. ikke tillater fradrag av noen art fra den bruttoinntekt som kommer til beskatning, så kan man heller ikke med noen logikk anse fordeler som er ervervet av tidligere beskattede inntekter, for skattbar inntekt.
20.Selv om pensjonspremien føres til fradrag i skattbar inntekt, blir de utbetalte pensjonsbeløp inntektsbeskattet fullt når den tid kommer.
21.Skadevirkningene av dette blir større jo større muligheter den enkelte har til selv å påvirke skattbar inntekt gjennom fradragsreglene.
22.Slike utleiehytter koster ikke rent lite, og i løpet av et år kan eierne kassere inn beløp som gjennomsnittlig ligger høyere enn det som hjemler til skattbar inntekt.
23.Vi lever i en tid hvor arbeidsbegrepet er innskrenket til kun å gjelde lønnet arbeide, og hvor alle sosialøkonomiske rettigheter fra det offentlige utover minimum som : pensjonspoeng, sykelønn, arbeidsledighetstrygd, yrkesskadetrygd m.v., er basert på egen skattbar inntekt og opptjent over flest mulig år - helst 40 år.
24.Æres og kulturpriser utdelt av fylker eller kommuner skal ikke lenger regnes som skattbar inntekt.
25.Spar 85" har, som sine forgjengere, en rente på syv prosent årlig som er skattbar som annen rente.
26.Bare fire av disse kom fra skatteekspertenes saumfaring uten merknader, mens de øvrige ble efterlignet for totalt 3,6 millioner kroner i skattbar inntekt og 2,4 millioner kroner i formue.
27.Både utbetalt lønn og dagpenger regnes som skattbar inntekt.
28.Foruten innføring av 6timersdag med full lønnskompensasjon, ble det eksempelvis vedtatt å gå inn for barnehavetilbud for alle barn, økning av statstilskuddet til barnehavedrift, økt svangerskapspermisjon til 26 uker med full lønn betalt over Folketrygden, fullt fradrag i skattbar inntekt for nødvendige og dokumenterte utgifter til pass og stell av barn, samt andre kostbare tiltak.
29.Idag får hjemmearbeidende kvinner uten skattbar inntekt, ikke rett til sykepenger eller vikar under sykdom, sier Birkeland.
30.Idag får hjemmearbeidende kvinner uten skattbar inntekt ikke rett til sykepenger eller vikar under sykdom, sier Birkeland.
Le tue ultime ricerche