Norvegese-Inglese traduzione di skatte

La Traduzione della parola skatte da norvegese a inglese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

skatte in inglese

skatte
allmennverbo assess, pay taxes, appreciate
Sinonimi per skatte
Termini derivati da skatte
Altri esempi
1.Videre må sikring mot diskriminering av ekteskapet sammenlignet med andre samlivsformer være et overordnet mål ved utviklingen av skatte og trygdesystemet.
2.Det er behov for å innarbeide klare hjemler i ligningsloven, men vi vil også se nærmere på om samarbeidsrutinene mellom skatte og valutamyndighetene kan bedres, sier Husabø.
3.Det sier seg selv at de erfaringer vi i praksis har høstet av målrettede, moderate skatte og avgiftslettelser vil bli retningsgivende for vår behandling av Skattekommisjonens innstilling.
4.For denne eiendommen måtte Majala skatte av en formue på 5,2 millioner kroner.
5.Jeg anser en dom med tilbakevirkende kraft utover det siste ligningsåret for å være håpløs å efterleve for ligningskontorene, sier ekspedisjonssjef Ole Kalgaard i Finansdepartementets skatte og lovavdeling.
6.Momsen er selve hjørnestenen i skatte og avgiftssystemet.
7.Målet for Høyres skattepolitikk er å redusere det totale skatte og avgiftstrykk i Norge, heter det videre i programutkastet.
8.Presthus viser til at inntektsskatten økte efter at momsen ble innført, til tross for at man på forhånd var blitt enige om at den totale skatte og avgiftsbelastning ikke skulle bli større.
9.Regjeringen har lykkes med å forene reduksjoner i skatte og avgiftstrykket med nødvendig styrkelse av kommuneøkonomien og helse og sosialsektoren, heter det i en uttalelse.
10.A. Plikten til å betale skatt og folketrygdavgift følger ikke av arbeidsmiljøloven, men av henholdsvis skatte og trygdelovgivningen.
11.Advokat Harboe skriver at tjenestemenn innen skatteetaten må ha brutt sin taushetsplikt når presse og kringkasting ofte kan opplyse om navngitte personers skatte og avgiftsforhold.
12.Allerede i 1971 var både de direkte skatter og det samlede skatte og avgiftstrykk sterkere enn i 1969.
13.Arbeiderpartiet, SV og Venstre vil gå lengst i retning av å skatte ektefeller som individer, mens Kr.F. på sin side ønsker at man mest mulig ser familien som en enhet i skattepolitikken.
14.Arbeiderpartiet har foreslått at kommunens inntekter må styrkes ved drastiske skatte - og avgiftsforhøyelser.
15.Arbeiderpartiet legger vekt på at Oslo kommune må være villig til å øke kommunens inntekter ved skatte og avgiftsforhøyelser.
16.Argumentet hans er at vellykket markedsføring av Norge som reisemål kan gi Staten så store ekstra skatte og avgiftsinntekter at prosjektet faktisk kan bli statsfinansielt selvbærende - ja, det kan endog vise seg å være lønnsomt for Staten å drive turistmarkedsføring !
17.Av mer konkrete ting vil de fleste økonomer se et behov for å avvikle næringsstøtten, for å foreta store endringer i skatte og overføringssystemet, og for å bringe reallønnsnivået og norske bedrifters reallønnsevne mer i samsvar med hverandre.
18.Av mer lokalpregede saker trekker Venstres førstekandidat i Oslo frem saker som høyere skatte øre, øket støtte til kollektivtransport og utbedring av eldre boliger.
19.Bankforeningen og Forsikringsforbundet er blitt nøye med å vokte hverandres rammebetingelser, for å påse at myndighetene er tilstrekkelig konkurransenøytrale i bruken av skatte og kredittpolitiske virkemidler.
20.Beregninger som er gjort, viser at med de gjeldende skatte og avskrivningsregler gir dagens rente og inflasjonsnivå bare et beskjedent krav til reell avkastning på prosjekter som skal lånefinansieres.
21.Bl.a. gjennom skatte og prispolitikken er det lagt et grunnlag for fortsatt avtagende kostnadsvekst og lavere prisstigning i 1984.
22.Bondevik understreket forøvrig der at partiet er innstilt på å oppnå tverrpolitisk enighet om skatte og trygdepolitikken - to store saker som vil prege den politiske dagsorden fremover.
23.Bystyrets borgerlige flertall var imidlertid ikke villige til å ta i bruk store skatte og avgiftsøkninger, men det er enstemmighet i Oslo bystyre om at Staten i sine økonomiske overføringer bør likestille Oslo med landets øvrige fylker og kommuner.
24.Carl I. Hagen spør handelsministeren om rederinæringen vil bli likestillet med industrien når det gjelder uteetablering i forhold til norske skatte og valutalover.
25.Da erstattet man omsetningsavgiften på 13,64 pst. med en merverdiavgift på 20 pst. Til gjengjeld ble inntektsskatten redusert, slik at samlet skatte og avgiftstrykk ble omtrent uendret.
26.De ansatte har meldt flytting til Øyer kommune, sier Wistrøm, men det går en stund før de kan skatte til Øyer kommune.
27.Den sosialdemokratiske regjeringens andre budsjett efter maktovertagelsen innholder ingen forslag om skatte og avgiftsøkninger.
28.Derfor blir det et spørsmål om å utforme tiltakene slik at de får en sterkere omfordelingseffekt, sa Hansen, som særlig tok til orde for å bruke skatte og avgiftspolitikken i denne sammenheng.
29.Derfor bør NFFs amatørregler fjernes og de som ønsker å betale sine spillere godtgjørelser, bør tegne nonamatørkontrakter og skatte på vanlig måte, sier Grotmol.
30.Det er besluttet at utenlandske sjøfolk på norske uteregistrete skip ikke behøver å skatte til Norge.
Parole simili

 
 

skatte come verbo
InfinitoGerundioParticipio Passato
(Å) skatteskattendeskattet
Indicativo
1. Presente
jegskatter
duskatter
hanskatter
viskatter
dereskatter
deskatter
8. Perfetto
jeghar skattet
duhar skattet
hanhar skattet
vihar skattet
derehar skattet
dehar skattet
2. Imperfetto
jegskattet
duskattet
hanskattet
viskattet
dereskattet
deskattet
9. Piuccheperfetto indic. o Trapassato
jeghadde skattet
duhadde skattet
hanhadde skattet
vihadde skattet
derehadde skattet
dehadde skattet
4a. Futuro
jegvil/skal skatte
duvil/skal skatte
hanvil/skal skatte
vivil/skal skatte
derevil/skal skatte
devil/skal skatte
11a. Futuro perfetto o futuro anteriore
jegvil/skal ha skattet
duvil/skal ha skattet
hanvil/skal ha skattet
vivil/skal ha skattet
derevil/skal ha skattet
devil/skal ha skattet
Condizionale
5. Condizionale presente
jegville/skulle skatte
duville/skulle skatte
hanville/skulle skatte
viville/skulle skatte
dereville/skulle skatte
deville/skulle skatte
12. Condizionale perfetto
jegville/skulle ha skattet
duville/skulle ha skattet
hanville/skulle ha skattet
viville/skulle ha skattet
dereville/skulle ha skattet
deville/skulle ha skattet
Imperativo
Affermativa
duskatt
viLa oss skatte
dereskatt
Negativa
duikke skatt! (skatt ikke)
dereikke skatt! (skatt ikke)
Le tue ultime ricerche