Norvegese-Inglese traduzione di skattefri

La Traduzione della parola skattefri da norvegese a inglese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

skattefri in inglese

skattefri
skattaggettivo tax-free
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.25% av driftsutgiftene som påløper den eller de daghjemsplassene de disponerer, innebærer dette i virkeligheten at de blir tilført minst 75% av omkostningene som skattefri inntekt - det kan dreie seg om en del 10tusener i året.
2.9 års eietid betinger at 80 prosent av gevinsten er skattefri.
3.AUF har konkret foreslått 40 prosent, noe som gjør fradragsordningen lik den som for eksempel er brukt i forbindelse med skattefri banksparing.
4.Aktor, politiadjutant Trond Lea, sa i sitt innledningsforedrag i retten mandag at Nye Bonytt i begynnelsen av 70årene tok konsekvensen av at lønnstillegg ble oppspist av skatt, og ga seg selv og sine ansatte skattefri lønn.
5.Aller tyngst veier ordningen med skattefri banksparing og premie til livsforsikring.
6.Både banksparing og forsikringen gir lånerett og skattefri utbetaling (i banken efter tre år til bolig).
7.Da ble det bestemt at Norsk kulturråds pris skulle være skattefri.
8.Da de ordinære fradrag ikke er høye nok til å sikre full skattefrihet for minstepensjonistene, skal de ordinære fradrag suppleres med dette særfradrag, slik at hele inntekten blir skattefri.
9.De spareobligasjonene Finansdepartementet og Norges Bank la ut ifjor, og som gjentas nå, har en rente på syv prosent som er skattepliktig på linje med andre renteinntekter, mens det er en bonus på toppen som er skattefri.
10.Den grensen på 1000 kroner for skattefri gevinst som Finansdepartementet allerede har fastsatt, betrakter lederne av disse bedriftene som helt utilstrekkelig.
11.Denne gevinsten ville være skattefri hvis den ble reinvestert på en måte som tjente" nasjonale økonomiske interesser", slik disse ble tolket av regjeringen i Bonn.
12.Derfor er for eksempel hybelutleie skattefri inntekt (for vanlige prosentlignede boliger).
13.Dommeren fremholdt at det ikke foreligger noe som tyder på at de enkelte ligningskontorer var kjent med en" skattefri" praksis, og da hjelper det lite at ligningsvesenets toppfigurer kan ha hatt en annen innstilling.
14.Efter forbundets mening er det særlig kampen om midler til skattefri banksparing som har fått Oslobanken til å åpne dørene på lørdag.
15.Egen skattefri støtte til enslige forsørgere på 10 000 kroner.
16.Eietid mellom 5 og 10 år medfører at 20 prosent av gevinsten blir skattefri pr. år.
17.En av grunnene til det høye tallet er trolig at kullselskapet har tilbudt arbeidere som melder seg tilbake denne uke, en skattefri inntekt på opp til 15 000 kroner frem til jul. Summen er sammensatt av ukelønn, bonuser og feriepenger.
18.En viktig detalj er at hvis man har eiet hytta i mer enn 10 år, er hele gevinsten også skattefri, uansett hva pengene brukes til.
19.Enkelt sagt består dette i at det lånes med fullt gjeldsrentefradrag, og lånemidlene plasseres i former som gir lettere beskattet eller skattefri avkastning.
20.Er det egentlig noen rimelig grunn til at denne fordel skal være skattefri ?
21.For i det minste å løse problemene for de mange som kjøper små poster, har Regjeringen besluttet at en" rabatt" på 20 prosent skal være skattefri, opp til et tak på 1000 kroner.
22.For skattefri rente fører til likegyldighet med anskaffelsespriser, samtidig som man begynner å ønske seg prisstigning efterpå, for å lette på nedbetalingen !
23.Forsikringen gir rett til skattefritak på lik linje med Skattefri banksparing og ordinære livsforsikringsavtaler.
24.Først da ville han få glede av den lave beskatningen av sin investerte boligkapital ved at leieinntekten blir skattefri.
25.Gevinst ved salg av bolig er nå i realiteten skattefri, fordi bare gevinsten skal reinvesteres og fordi kostprisreguleringen er gunstigere, sier Sundli.
26.Gevinst ved salg av prosentlignet bolig bør være skattefri når selgeren har eiet boligen de siste tre år og selv har brukt den i minst to år av de siste fire år.
27.Har man ett barn under ti år, betales det med ekstra kroner 4406 månedlig i fosterhjem, som skattefri utgiftsdekning.
28.Hele kommisjonen foreslår at enslige forsørgere skal få en skattefri støtte på 10 000 kroner.
29.Hovedregelen er at de får en skattefri erstatning pr. dag som tilsvarer en promille av de samlede lønnsutbetalinger i foregående år.
30.Hun uttrykte seg dessuten sterkt kritisk om de ordninger som idag gjelder for skattefri banksparing, aksjesparing, forsikringsordninger og for" verdispar".
Le tue ultime ricerche