Norvegese-Inglese traduzione di spørsmål

La Traduzione della parola spørsmål da norvegese a inglese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

spørsmål in inglese

spørsmål
allmennsostantivo question, query
  problemsostantivo question, issue
  allmennverbo ask
  spørre omverbo ask for, request, apply for, seek [formal]
  temasostantivo problems, issues
Sinonimi per spørsmål
Termini derivati da spørsmål
Esempi con traduzione
Er det noen spørsmål?
Godt spørsmål.
Kan jeg stille et par spørsmål?
Det er et godt spørsmål.
Han spør stadig dumme spørsmål.
Det er et spørsmål om personlig smak.
For et dumt spørsmål.
Kan jeg stille et spørsmål?
Når du har et spørsmål, spør læreren.
Jeg har spørsmål.
Jeg synes det er et veldig interessant spørsmål.
Har du noen spørsmål?
Vi stilte ingen spørsmål.
Jeg vil gjerne stille deg noen spørsmål om noen av personene som jobber for deg.
Det er også et etisk spørsmål som tas opp om dette.
Det er et dumt spørsmål!
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Bl.a. er det et spørsmål om det er tjenlig for NRK og dermed for lytterne og seerne at institusjonens finanser er innbakt i statsbudsjettet.
2.De berørte parter, forsikringstageren og arbeidstagerne, må selv, på fritt grunnlag, ta stilling til dette spørsmål".
3.De spørsmål den (saken) uvilkårlig reiser, er hvordan en etatsjef skal forholde seg til de politisk ansvarlige myndigheter, dernest hvilke muligheter vedkommende har til å fremme sitt syn.
4.Departementet anser Deres tidligere redegjørelser for tilstrekkelig til belysning av de spørsmål Departementet har reist i forbindelse med de undersøkelser som er foretatt av Kontrollkontoret, og tatt i betrakning den hjemføring av skip og verdier som vil finne sted, finner Departementet at saken efter det foreliggende ikke gir grunn til ytterligere forføyninger.
5.Der i gården er ethvert politisk spørsmål, også det transportpolitiske, underordnet det sosialistiske grunnsyn.
6.Dermed må det også stilles spørsmål ved hensikten i å ha et forbundsvist oppgjør, slik LO krevde.
7.Det er derfor spørsmål om ikke landbrukets organisasjoner med tanke på næringens framtidige stilling burde vise en høy grad av moderasjon ved dette oppgjøret.
8.Det er et spørsmål det idag er umulig å få et skikkelig svar på så lenge alle grupper som har befatning med problemene skyver ansvaret over på andre grupper.
9.Det er føyd til to eller tre spørsmål, men svarene er selvsagt presis de samme.
10.Det finnes så mange spørsmål som springer ut av det følelsesmessige.
11.Det krever tålmodighet, takt og kløkt å styre finsk utenrikspolitikk, og å forklare andre hvorfor det må være slik at internasjonale spørsmål i en rekke tilfelle må omtales med små bokstaver i debatten.
12.Det polske spørsmål hadde satt vår egen eksistens på spill," sa Churchill," ikke bare imperiets, men nasjonens".
13.Det reises bl.a. spørsmål om komiteen kan enes i spørsmålet om frys av atomvåpen.
14.Det vil ikke på lang tid være mulig å ha noen seriøs og troverdig dialog med Moskva fra norsk side i politiske spørsmål", mener Morgenbladet.
15.Dette er ett av de viktigste antikvariske spørsmål som vår tid må ta standpunkt til.
16.En handlingsplan for et avgjørende sikkerhetspolitisk spørsmål mellom Norge og to nøytrale land kan, for vårt samarbeide innen NATO, få skadevirkninger som man idag neppe har full oversikt over.
17.Er det ett spørsmål denne regjeringen må holde seg langt borte fra, er det vårt forhold til EF.
18.Et helt annet spørsmål er om påtalemyndigheten i dette tilfellet har vært ivrigere enn i andre tilfeller der mennesker har vært rammet av tilsvarende ytringer.
19.Etter at arbeidsgruppen har vurdert disse spørsmål, i samarbeid med de berørte sykehjem, vil de politiske organer ta endelig stilling til den fremtidige drift av Adamstuen og Solvang sykehjem.
20.Ettersom tvilen synes å knytte seg til avtalerettslige spørsmål og bekymringen gjelder vårt innfløkte skattesystem, er De vel imidlertid kommet i skade for å gå over Akerselven med mineralvann.
21.For det andre er det et spørsmål om aksentuering," hevder Holst.
22.For det fjerde står vi overfor spørsmål som vedrører kjernevåpenterskelen," sier Holst, og det er jeg helt enig med ham i, dersom det var snakk om å satse massivt på langtrekkende rakettsystemer - slik russerne gjør - som kan" levere" både konvensjonelle kjemiske og kjernefysiske ladninger.
23.For det første er det bare et spørsmål om prioritering," sier Holst.
24.For det tredje er det et spørsmål om å forme beslutningssituasjonen i krise og krig," sier Holst, og gir til beste en del refleksjoner omkring dette som virkelig hadde vært oppsiktsvekkende om ikke noen" hvis, såfremt, ifall" mesterlig var lagt inn som retrettmuligheter.
25.For mye foreldre" heter et av kapitlene i boken, og her stilles det spørsmål om det som kalles ungdomsproblem, ofte kan være et voksenproblem.
26.Forbudstiden" i Porsgrunn vil imidlertid vare inntil videre, forteller Porsgrunns Dagblad, og det er et åpent spørsmål hva bystyret vil beslutte når det torsdag 2. februar skal behandle saken.
27.Forholdet til barna er så mye mer enn et spørsmål om kunnskaper", uttaler forfatteren.
28.Fra tid til annen dukker det opp spørsmål om hva man skal gjøre med snegler på salat og andre grønnsaker.
29.Harde realiteter og et uforståelig spørsmål fra Jacob Aalls penn.
30.Helsetjenesten i kommunene - en viktig nydannelse eller bare en ny betegnelse ?" er det sentrale spørsmål som bl.a. sosialminister LeifArne Heløe skal forsøke å besvare ved å redegjøre for Statens syn.
Le tue ultime ricerche