Norvegese-Inglese traduzione di straff

 
 

Wiki
Straff er en negativ reaksjonsform på uønsket oppførsel eller handling, og kan ta mange former. Straff kan ilegges informelt, i alt fra situasjoner der mødre straffer sine barn for uakseptabel oppførsel og til situasjoner der stater ilegger sanksjoner overfor andre stater. I slike situasjoner vil det være de reelle maktforhold som avgjør hvem som vil være i stand til å utøve straffende myndighet.

Altri esempi
1.Botta" fikk sin straff, utestengelse i ett år fra alle internasjonale kamper, såvel på landslags som klubbnivå.
2.Den beste måten å unngå straff på, er å frykte den.
3.Krypskytterekspressen" i AustAgder har fått sin straff, forteller Agderposten.
4.Nektelsen fungerer som en straff for noe jeg ikke er opplyst om at er ulovlig, en straff jeg er pålagt av fengselsmyndighetene, uten mulighet for å forklare meg, og uten noen form for objektiv prøving", skrev hun til Sivilombudsmannen.
5.Vi tror derimot at det å møte meningsytringer om politikk, moral og religion med straff rett og slett er farlig fordi det strider mot demokratiets grunnleggende ide om fri meningsbrytning.
6.At lagretten har svart nei på spørsmålet om drapet ble utført for å lette eller skjule det seksuelle overgrepet, er intet hinder for at lovens strengeste straff kan anvendes, sa statsadvokaten i sin prosedyre.
7.Beslagene kan være foregrepet straff på iblant tynt grunnlag, og det er grunn til å se nærmere på dagens praksis, mener Bratholm.
8.Både departementet og Regjeringen har det syn at meddomsretten, der tre juridiske og fire sivile dommere sammen avgjør skyld og straff, skal opprettholdes.
9.Da er straffeutmålingsreglene slik at man skal se hen til hvilken straff de ville ha fått hvis også møbeltyveriet var tatt med i den senere dommen.
10.Den som sitter på sikring på Ila, føler dette like mye som straff i forhold til den som soner ordinær straff, sa Høyer, som mente psykiatrikerne bør komme sterkere inn på behandlingssiden.
11.Det at eksemplene ikke er uttømmende, betyr at ingen uten videre kan regne med å slippe straff, selv om man ikke har brutt de nevnte, konkrete bestemmelsene.
12.Det er beklagelig at vi har måttet gå til dette skritt, når vi i utgangspunktet tilstreber at en straff skal sones så hurtig som mulig efter domsfellelse.
13.Det er så vidt meg bekjent den strengeste straff ishockeyforbundets domsutvalg har idømt noen spiller.
14.Det kan man si, bekrefter Mollen som ikke kan se noe galt eller urettferdig i at to utøvere som har forbrutt seg og sonet sin straff, behandles ulikt.
15.Haugland påstår ikke at noen av de to saksøkte skal idømmes straff, men i tillegg til mortifikasjon krever han oppreisning efter rettens skjønn, begrenset oppad til 100 000 kroner.
16.Ja, det går vel an å bo der om sommeren, sier de, med sjøen og badestrendene, men om vinteren må det da være en straff...
17.Jeg er skuffet over at appellutvalget i Norges Fotballforbund har skjerpet Vålerengens straff, og at spillernes bøter er opprettholdt, sier advokat Per A. Flod i Vålerengen.
18.Jeg finner liten grunn til å rippe opp i de straffeskjerpende momenter i denne grusomme drapssaken en gang til, men nedlegger påstand om lovens strengeste straff - 21 års fengsel.
19.Jeg føler at jeg har fått all straff alene for hva som skjer av uregelmessigheter i fotballNorge.
20.Jeg har tenkt mye på akkurat dette, og er nå kommet frem til at fem års straff er rimelig, sier Bangstad som understreker at det var et enstemmig styre som opprinnelig fremmet forslag om to år.
21.Jeg håper lovgivningen i fremtiden vil kunne gi mer anledning til straffenedsettelse og behandling, i stedet for straff og sikring av sinnslidende lovbrytere.
22.Jeg opplever ikke hans oppførsel som et forsøk på å unndra seg straff, men snarere et ønske om tenkepause, sier Staff.
23.Likvidasjon er ikke straff.
24.Når fortidens handlinger ikke gir straff nok, vil man sperre dem inne av frykt for hva de kan tenkes å finne på i fremtiden.
25.Som kjent har poltiet også ansvar for innsettelse når den straffedømte skal sone sin endelige straff.
26.Straff er definert som frihetsberøvelse.
27.Til gjengjeld gjorde trusler om Guds straff og vrede sikkert dypere inntrykk den gang.
28.To år, som NIF har lagt seg på nå, er for mild straff.
29.Vi har lært at arbeide er en straff for syndefallet.
30.Vi tror i NOK at eftersom Jon Grunde Vegard fikk en mild straff for et uaktsomt dopingtilfelle vil han bli klarert for deltagelse av CIO, til tross denne paragrafen.
Le tue ultime ricerche