Norvegese-Inglese traduzione di struktur

La Traduzione della parola struktur da norvegese a inglese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

struktur in inglese

struktur
allmennsostantivo structure
  steinsostantivo grain
  mineralogisostantivo texture
Sinonimi per struktur
Termini derivati da struktur
Parole simili

 
 

Wiki
Struktur (lt. structura, «byggemåte») er et begrep som brukes for å beskrive og sammenligne måter for hvordan organismer, gjenstander og handlinger er bygget opp og/eller sammensatt. Begrepet brukes i en rekke sammenhenger, eksempelvis om strukturen i et samfunn eller en økonomi, den strukturelle oppbygningen av menneskekroppen eller en flyplass, overflatestrukturen på et maleri eller møbel, en strukturert atferd eller masse og lignende.

Altri esempi
1.Believer" mangler en tematisk struktur som kan engasjere utover det klanglige og det rytmiske.
2.Le Beethoven francais" som komponisten en gang ble kalt, bygger på den 4satsige struktur, men binder satsene sammen to og to.
3.RVO har registrert at utenlandske læresteder som tar opp norske studenter, har vanskeligheter når det gjelder" ny struktur" og vitnemål derfra.
4.Struktur" gjelder organisasjonsmodell, beslutningsgang og metoder, alt som er iverksatt for å skape orden og system.
5.Den nye struktur er nå langt på vei avklart, og vi forventer å starte en dialog med de ansatte før jul, sier han.
6.Det blir ingen omveltninger i denne struktur over natten, sier Gunnar Guldal.
7.Det enighet om hovedmålene for vår organisasjon, men vi må erkjenne at det fortsatt er en viss uenighet om virkemidlene, det vil si det formelle rammeverk for vår struktur, prinsippene for representasjon i de ulike organ og AFs aktiviteter innenfor enkelte områder, f.eks. informasjon, sa Skuggedal.
8.Det er harde bud, og vi må under arbeidet hele tiden ta sneens struktur i betrakning, overveie hva den tåler av selvbærende konstrukskjoner og slikt.
9.Dette er et godt bidrag til en riktigere struktur.
10.En langt sterkere struktur i de daglige arbeidsrutiner enn det som er vanlig i norske barnehaver idag.
11.Geografiske, militæroperasjonelle og strategiske lover er avgjørende for situasjonen i Europa og leder til antagelsen om at NATO med hele sin struktur - kanskje med klarere vekt på den europeiske del - vil fortsette å eksistere.
12.Glideskalaen kan også ha den effekt at et selskap som har funnet og utviklet en struktur i en blokk, ikke finner det økonomisk forsvarlig å bygge ut en annen struktur som kan bli funnet senere i den samme blokken.
13.Industrien vil få en annen struktur enn den vi ser idag.
14.Jeg er opptatt av å etablere rimelig konkurransedyktighet for Horten Verft slik at det kan konkurrere om oppdragene, sier Syse, som også er sterkt opptatt av at man kommer frem til bedre struktur for alle verft i Vestfold.
15.Jeg tror vi i de nærmeste fem årene vil oppleve en betydelig modernisering av bygdelagsbevegelsens struktur - muligens i retning av større enheter.
16.Selvinnsikt kombinert med en reell dialog med sine medarbeidere, samt en struktur som gjør dette mulig.
17.Sissel har voldsomme ambisjoner, men har hatt litt for liten struktur i treningen sin.
18.Sjelden er emnet så utvetydig og" sant" at det ikke krever en riktig form og struktur.
19.Utvalget er enig om å satse på en struktur hvor representantskapet er det øverste styrende organ, og at vi får seksjoner innenfor de forskjellige arbeidsgiverområder, innenfor stat, kommune og privatsektor.
20.Vi arbeider for å få til en struktur.
21.Vi satser ellers på egne utstillinger, og fra 28. april til 13. mai vil vi stille ut i Gamlebyen i Fredrikstad med blant annet tekstil, struktur og tekstur.
22.Vår teologi og vår struktur er og blir enkel.
23.Årets jordbruksavtale har en sterk struktur og distriktsprofil.
24.Aksjekjøpet har derfor neppe sammenheng med bestrebelsene på å etablere bedre struktur i norsk treforedlingsindustri.
25.Alle behandlingsmetoder er resultat av kunnskaper om organismens struktur og funksjon.
26.Alle bestrebelser vil bli gjort for at dette skal bli et godt selskap tilpasset en struktur i entreprenørbransjen som er i stadig forandring.
27.Alle jentene var enige om at det var gøy å møte en så høytstående offiser innenfor NATOs militære struktur.
28.Auguste Rodins skulpturer - som slett ikke alltid er like realistiske - gjør inntrykk nettopp fordi han kjente menneskelegemets indre struktur, sier Palle Storm.
29.Av de 13, skal tre omstøpes til såkalte Brigade 90 panserforsterket struktur, tre skal få vanlig Brig 90 struktur og fem skal forbli som de er.
30.Bare det å finne frem til en fornuftig struktur i forhandlingene som begge parter kan godta, er en kolossal oppgave.
Le tue ultime ricerche