Norvegese-Inglese traduzione di synspunkt

La Traduzione della parola synspunkt da norvegese a inglese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

synspunkt in inglese

synspunkt
anliggendesostantivo point of view, viewpoint, view, perspective, standpoint, angle, vantage point
  tankesostantivo view, opinion
Sinonimi per synspunkt
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Det kritiske punkt (fra kristent synspunkt) er ikke skilsmissen og heller ikke den offentlige autorisasjon av denne.
2.Det synspunkt Arbeiderpartiet har fremmet - og som vi forstår at mellompartiene langt på vei er enige i - tar utgangspunkt i at både NATO og Warszawapakten må stanse utplasseringen av nye atomraketter som et forsøk på å få forhandlingene om mellomdistanseraketter i Geneve i gang igjen.
3.Jeg forklarte direktør Langaard at jeg søkte å se Edvard Munchs kunst fra et nytt synspunkt og på bakgrunn av samtidig europeisk kunst.
4.Vårens vakreste eventyr" - sett fra artikkelforfatterens synspunkt - fant sted i Roma i slutten av mai. Da ble Forum Romanum invadert av en stor kran hvis oppgave det var å flytte en rekke store marmorfragmenter fra podiet til et av Forums landemerker, Castor og Polluxtemplet.
5.Alle vurderinger, og til og med spekulasjoner om at Østersjøens vestkyst skulle kunne disponeres av krefter, som fra sovjetisk synspunkt betraktes som fiendtlige, tør i denne stormakts militære ledelse føre til en bekymret vurdering av sikkerheten.
6.Det er et faktum at slik den militære strategiske situasjon har utviklet seg i de nordlige havområder de siste par tiår, så har øygruppen fra det synspunkt fått en stadig større betydning.
7.Det er vanskelig for meg å si, ut fra et medisinsk synspunkt å avgjøre på hvilket punkt det blir farlig, sa hun.
8.Det har nesten plaget meg, og forholdet er derfor meget nøye gjennomgått, men faktisk er det øyensynlig ikke noe å innvende mot å dyrke korn til for til husdyr, ut fra energimessige synspunkt, sa Breirem og satte et spørsmålstegn ved påstanden om at norske matvarer egentlig er så dyre.
9.Efter min oppfatning kan det samme synspunkt anlegges på min klient, skriver advokaten i sin ankeerklæring til Kongen i statsråd.
10.Egentlig burde man si historier, den norske, danske, svenske og islandske - alt efter hvilket synspunkt man ser de historiske begivenheter fra, sier Maurice Gravier.
11.Fra Det norske forsvars synspunkt er hensikten med å sende norske offiserer på militære høyskoler i utlandet at vi skal få bedre kjennskap til andre lands strategiske og taktiske tenkning og lettere kunne arbeide i allierte staber om det skulle bli nødvendig.
12.Fra de amerikanske telefonabonnentenes synspunkt er det for tidlig å ha noen sikker formening om oppdelingen av AT & T vil vise seg å være vellykket eller ikke, men for selskapets del har dereguleringen gått slik den skulle.
13.Fra et vitenskapelig synspunkt vil jeg si at jeg har fått et meget godt utbytte av seilturen, sier en trett Olaf T. Engvig til Aftenposten.
14.Fra kristent synspunkt ligger der en risiko i utviklingen av den sosiale velferdsstaten.
15.Fra sovjetisk synspunkt vil det være et strategisk kupp av enorme dimensjoner om det påtvang USA byrdene av et grenseforsvar i syd, heter det i rapporten, som beskriver en slik utvikling som" en global utmanøvrering av USA".
16.Fra vestlig synspunkt ligger det nær å slutte at dere i denne paviljongen på en intelligent måte omtolker, inkorporerer og ufarliggjør kristne anskuelser og verdier i deres marxistiske verdensbilde, sier jeg i en meningsutveksling med DDRs kommissær Hermann Raum.
17.Hvordan vurderes dette ut fra et ernæringsmessig synspunkt ?
18.Jeg anser også Nordflanken representert ved Norge som den absolutte nøkkel for forsvaret av Europa fra et strategisk synspunkt.
19.Jeg har funnet grunn til å ta saken opp til diskusjon fordi oppdrettsnæringen bruker stadig større totalmengder av stoffer som kan virke betenkelig fra et medisinsk synspunkt, sier Pape.
20.Jeg tror at de sentrale - og lokale - myndigheter vet for lite om hvordan bildet ser ut fra den enkelte iverksetters synspunkt.
21.Metodene for befruktning i reagensglass, slik de benyttes i Norge idag, anser jeg fullt ut betryggende sett fra et etisk synspunkt, sier Erik Enger til Aftenposten.
22.Norge er et av de få land som har offentlig kontroll på dette felt, noe som er meget betryggende sett fra næringens synspunkt, sier Grøntvedt.
23.Oppgaven er imidlertid naturligvis å bidra til at de beslutninger NATO kommer frem til, er mest mulig i overensstemmelse med det vi selv anser som en rimelig og hensiktsmessig holdning, og selvsagt skal vi ikke være redd for å forfekte et synspunkt som andre ikke deler, sa utenriksminister Stray.
24.Osvold er en dårlig gårdeier sett fra beboernes synspunkt.
25.Sett fra arbeidsgivernes synspunkt er det sterkt ønskelig at nåværende avtale om arbeidstidsordningen, supplert med en tilleggsavtale, kan fortsette, sa Vaage.
26.Sett fra de eldres synspunkt er det ofte fornuftig å bli boende i de store, leilighetene der alt er ved det samme.
27.10. mars foreleser førsteamanuensis Knut Odner, Institutt for sosialantropologi, om livet i Varanger fra 1500 til 1850, fra arkeologisk synspunkt.
28.17 pst. av de spurte med inntekt over 160 000 kroner gav uttrykk for dette synspunkt, som ble delt av 12 pst. med familieinntekt mellom 100 000 160 000 kroner, og av bare seks pst. i inntektsgruppen under 100 000 kroner.
29.7, må derimot lærerne lojalt tolke islam eller buddhisme ut fra et snevert luthersk synspunkt.
30.Allerede i 1979 har han hevdet at pressen fritt må kunne ta imot sikkerhetsgraderte opplysninger uten å bli straffet, et synspunkt Høyesterett har tatt klar avstand fra, mener politiet.
Le tue ultime ricerche