Norvegese-Inglese traduzione di utgifter

La Traduzione della parola utgifter da norvegese a inglese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

utgifter in inglese

utgifter
pengersostantivo expenses, outlay, outgo, expenditure
Termini derivati da utgifter
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Bibliotekrådets forslag til ny lov vil føre til vesentlig økning av de kommunale og fylkeskommunale utgifter.
2.Kommunen må i en slik situasjon erstatte vinnerens utgifter både til deltagelse i konkurransen og de utgifter som påløper senere", heter det.
3.(Kapitel 4, vers 3) Menn har bestyrerautoritet for kvinner på gnsnn av det som Gud har utstyrt noen av dere med fremfor andre, og på grunn av de utgifter de bærer.
4.Alkoholskadene koster hvert år det norske samfunn mer enn Folketrygdens utgifter til pensjonsstønader, sa Haugstvedt i sitt foredrag.
5.Billettinntektene går nedover, og med den fortsatte utvikling innen video og kabelfjernsyn, vil det neppe være mulig å oppnå balanse mellom utgifter og inntekter, mente han.
6.Både vi og Statoil er enige om å få en organisering slik at Statoils inntekter fra norsk kontinentalsokkel holdes adskilt fra selskapets inntekter, utgifter og investeringer i utlandet.
7.Dersom alle krav om økning i utlån og i offentlige utgifter skulle følges, ville dette uvegerlig medføre høyere prisstigning og sterkere omkostningsstigning, noe som efterhvert vil føre til tap av enda flere arbeidsplasser, sa Willoch.
8.Dersom dagens behandlingsnivå skal opprettholdes, vil flertallet av landets fylkeskommuner bli påført betydelige utgifter.
9.Det er ikke korrekt at fylkene har hatt en voldsom økning i sine utgifter til behandling av pasienter utenfor fylket, som det har vært hevdet i den offentlige debatt.
10.Det er svært dyrt for SAS å rekruttere 40 år gamle piloter på grunn av pensjonsordning og sosiale utgifter.
11.Det er viktig å få akseptert at Oslo på en rekke" tunge områder" har store utgifter, større enn andre byer og landkommuner, sa Rognlien, som påpekte at eldrebølgen nå har nådd Oslo i sterkere grad enn resten av landet.
12.Det erkjennes at storbyene har realinntektsvikt, samtidig med at vi har flere lovbestemte utgifter som stiger, bl. a. til sosialomsorg.
13.Det sparer vi til større utgifter og til nødvendige reparasjoner.
14.Det var således en felles oppfatning at veksten i den offentlige sektor må begrenses, blant annet må man se nærmere på utgifter som er indeksregulert og derfor øker automatisk.
15.Det vil alltid være bedrifter som kan komme i den situasjon at de ikke kan dekke sine utgifter.
16.Det vil bare binde Palle og forplikte ham til utgifter i forbindelse med trening og forberedelser.
17.Efter den nye avtalen vil legene få så mye som 40 prosent av sine utgifter refundert som driftstilskudd fra kommunene, som på sin side har fått romsligere budsjettrammer.
18.En kommune har mange slags ansvar som ikke kan sees på som næringsvirksomhet, og mange slags utgifter som ikke gir inntekter målt i budsjettkroner.
19.For å få dette i balanse har vi skåret drastisk ned på endel utgifter som før har vært en selvfølge for kommunen.
20.For å skaffe rom for en tilstrekkelig sterk reduksjon av skatten, må man både begrense veksten i de offentlige utgifter, og forenkle og redusere mulighetene for fradrag på selvangivelsen.
21.Forsikringsformen er rettet mot menigmann og er ment å dekke den del av de utgifter privatpersoner må svare for selv ved eventuell sykdom.
22.Forsvarsministeren har full forståelse for forsvarssjefens ønske om å kutte ned på utgifter som ikke berører Forsvaret direkte.
23.Forsømt vedlikehold skal ikke belastes beboerne, det må holdes utenfor de utgifter beboerne skal dekke, sa Erling Folkvord (rv) i sitt innlegg.
24.Fortsatt er det statsbudsjettet som skal gi en samlet oversikt over Statens inntekter og utgifter.
25.Fremskrittspartiet har gang på gang påpekt at det er fullt mulig å prioritere slik at det blir samsvar mellom utgifter og inntekter.
26.Går man inn for mer statlige utgifter plikter man å øke nasjonalbudsjettet.
27.Hos oss foregår registreringen efter hjelpens formål, om den skal dekke utgifter til mat eller husleie, og ikke efter hvem som får sosialhjelp eller hvorfor de søker.
28.Hvis man skal øke budsjettets utgifter, er behovene innen det offentlige forbruk større enn for økede overføringer.
29.Hvis organisasjonskomiteen i Los Angeles virkelig har påtatt seg å betale alle Romanias utgifter i forbindelse med OLdeltagelsen, betyr det at den har gjort en helomvending.
30.I en tid preget av ventelister ved sykehus, store utgifter til kurering av sykdommer, og stramme budsjettrammer, bør myndighetene på ny vurdere betydningen av å satse mer på det å forebygge enn på" reparasjon" av mennesket, sier dr. Tellnes.
Le tue ultime ricerche