Norvegese-Inglese traduzione di utjevning

La Traduzione della parola utjevning da norvegese a inglese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

utjevning in inglese

utjevning
likestillendesostantivo equation, equalization
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Det blir da tatt hensyn til hvordan tilslutningen er, til utjevning av melkeprisen for produsentene og de driftsøkonomiske sider ved ordningen.
2.Men støtteordningen må heller ikke utformes slik at de som ønsker å gjøre en innsats, blir straffet for det, sa statsråd Listau, som mente at man kan komme frem til en noe bedre utjevning under forhandlingene om støtten for 1985, eftersom både Staten og Norges Fiskarlag er innstilt på å arbeide videre med spørsmålet.
3.Min personlige og politiske grunnholdning tilsier derfor at Oslo først og fremst må søke statlig støtte til omfordeling og sosial utjevning internt i Oslo, sier Lund.
4.Alle sakkyndige er tvert imot enige om at en viss utjevning mellom NATO og Warszawapakten på det konvensjonelle området vil føre til større stabilitet.
5.Boligbeskatningen har også hatt et element av sosial utjevning.
6.DLF står for en politikk som tar sikte på samarbeide og utjevning av motsetninger i samfunnet, i tråd med all sosialliberal tradisjon, ikke den beinharde," konfliktorienterte" kurs som Venstre ofte har representert.
7.De argeste republikanerne har en spesiell glede av å påpeke at skatteoppgavene dokumenterer at Ferraro, som har gjort sosial og økonomisk utjevning til hovedsak, er rikere enn visepresident George Bush.
8.Derfor kan det være aktuelt å tilstrebe en utjevning mellom de enkelte bydeler slik at for eksempel Holmlia og bydeler med lav dekningsgrad får et bedre barnehavetilbud.
9.Dernest står vi for utjevning av prisene spesielt mellom Syd og NordNorge og vi har også mulighet for å vite hvilke potettyper som produseres hvor.
10.Det er mye, det, og ingen må forundre seg over at forskjellige grupper statspensjonister nå arbeider svært aktivt for en rettferdig utjevning.
11.Det er viktig for å få styring med oljen, så vi hindrer at pengene går til utlandet i investeringer som vanskeliggjør utjevning både globalt og i det norske samfunnet.
12.Det føltes ikke vanskelig å vinne gehør for det som opptar statspensjonistene aller mest, nemlig å oppnå det vi betrakter som en selvsagt utjevning av oppståtte forskjeller i overensstemmelse med den totale lønnsutvikling i Staten, og i forhold til andre grupper.
13.Det gjelder blant annet videre bygging av flere barnehaver for å få en utjevning mellom bydelene.
14.Det gjelder f.eks. utjevning av kostnader i forbindelse med anskaffelse av bolig.
15.Det har også vært en utjevning ved at elektrisk kraft er" eksportert" sydover i landet.
16.Det heter i programutkastet at skattesystemet skal bidra til utjevning slik at skatten er i overensstemmelse med evne målt med inntekt og formue.
17.Det kan så være, men forholdet er at denne er gått for langt, at det har vært for stor utjevning, noe de beste bedrifter har måttet betale for.
18.Det må også føre til utjevning i inntekt før skatt, sier Berge.
19.Det var da vi fant det nødvendig å holde en forelesning om forskjellen mellom Texas og lille Norge, om likestilling, utjevning og sosiale trygdeordninger.
20.Det vil derfor være en riktig politikk å nøye seg med å trekke inn i statsbudsjettet til bruk et beløp som man kan regne med å holde noenlunde konstant gjennom en årrekke, sa Getz Wold og anbefalte at man kunne benytte de øvrige oljeskattene til å bygge opp et fond i utlandet til bruk for utjevning av Statens oljeinntekter.
21.Det vil også føre til en viss utjevning i de ofte problemfylte forbindelser mellom baskerregjeringen og sentralregjeringen i Madrid.
22.Dette er en klar utjevning fra året før, da bare 33,3 prosent av jentene valgte data.
23.En utjevning kom gradvis mellom dem, men begge parter forsøkte også å beholde sine særpreg.
24.Er ikke denne friheten så dyrekjøpt og betydningsfull at den må opprettholdes selv om den til tider ikke faller sammen med f.eks. enkelte likestillingsforkjemperes ønsker om hurig utjevning ?
25.Et annet forhold som har gjort det vanskelig å opprettholde de offisielle prisene, er den utjevning som har funnet sted i prisforskjellene mellom de lette og de tyngre råoljene.
26.For Holyfield er det selvfølgelig en tragedie, men ellers kan episoden gjerne sees på som en slags skjebnebestemt utjevning av all den forskjellsbehandlingen amerikaneres og canadieres motstandere er blitt til del fra dommernes side.
27.For å få til en praktisk utjevning som sikrer likestilling i løpet av et par år, måtte bøndene gå med på å vente med den siste tusenlappen pr. årsverk.
28.For å undersøke effekten av en utjevning har man foretatt mer detaljerte undersøkelser ved 9 elektrisitetsverk som har mange industriabonnenter og hvor T3prisen ligger vesentlig over den husholdninger betaler.
29.Fordeling av goder mellom inntektstagere for å sikre utjevning av levekår.
30.Forskjell på folk vil det alltid være uansett bitter kamp for utjevning på alle hold.
Le tue ultime ricerche