Norvegese-Inglese traduzione di vassdrag

La Traduzione della parola vassdrag da norvegese a inglese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

vassdrag in inglese

vassdrag
allmenn? waterways
Sinonimi per vassdrag
Parole simili

 
 

Wiki
Et vassdrag er et sammenhengende system av elver, bekker, innsjøer og isbreer innenfor et nedbørområde, regnet fra sine utspring i skog og fjell og ned til et felles utløp i havet, en innsjø eller ei større elv. Fjellkjeder og andre høydedrag utgjør ofte et vannskille. Amazonas er verdens største vassdrag, med et nedbørsfelt på 6 144 727 km², noe som utgjør en tredjedel av Sør-Amerikas areal.

Altri esempi
1.90 prosent av forurensningen av våre vassdrag i SydNorge kommer fra andre land.
2.Arbeidet med Samlet Plan for Vassdrag er gått for fort.
3.Cirka tre fjerdedeler av de kommunene som til nå har avgitt uttalelse, har ingen innvendinger til planens hovedkonklusjoner, heller ikke til kategoriinndelingen og plasseringen av" deres" vassdrag.
4.De som har kraftkilder å bygge ut har problemer med å ta den belastning det er å bygge ut vassdrag for å overføre kraft til andre distrikter.
5.Dersom dette ikke finner å kunne gå inn for varig vern av disse vassdragene nå, må det alternativt foreslås utsettelse slik at en ikke i den nåværende situasjon, med så mange alternative muligheter, går inn for ødeleggende inngrep i våre mest verneverdige vassdrag, sier Folkeaksjonen.
6.Det er ingen tvil om at vi står foran skjebneåret for norsk vassdragsnatur, men også at Norske Turistforeningers Forbund har fått uttrykt sitt syn på den totale planlegging av våre vassdrag selv med kort uttalefrist, sa formannen i NTF, Truls Kierulf.
7.Disse sakene er Samlet Plan for Vassdrag, Verneplan III for Vassdrag og Energimeldingen.
8.Disse står sist i køen over vassdrag som er interessante for utbygging.
9.Men hva med alle vassdrag som drepes av sur nedbør ?
10.Miljøverndepartementet har lagt opp til en hektisk, men grundig gjennomgang av det økonomiske potensial i de ikke utbyggede norske vassdrag.
11.Prosjektet er meget interressant for delvis forurensede vassdrag som trues av ytterligere forurensning, sier Bjørn Braaten.
12.Regjeringen skal nå legge frem tre viktige saker som får betydning for hvordan vi skal forvalte våre gjenværende vassdrag og dekke vårt fremtidige kraftbehov, påpeker hun.
13.Skal underskuddet i forhold til målet dekkes ved forsert utbygging av tilgjengelige vassdrag eller gjennom energiøkonomisering ?
14.Strynevassdraget og Bødalselven rangerer med hensyn til enkeltforekomster, mangfold og helhetsutforming over alle de gjenværende vassdrag på Vestlandet, også over dem som er foreslått vernet, sier dosent Arnfinn Skogen.
15.Uberørte vassdrag er den beste gaven vi kan gi våre efterkommere, understreker hun, og tilføyer at nettopp Samlet Plan for Vassdrag gir et grunnlag for å kunne være tilbakeholden med fremtidig vannkraftutbygging.
16.Vi har registrert uenigheten innad i Regjeringen i denne saken, og håper det er mulig å påvirke Regjeringen til å verne om et av våre siste gjenværende vassdrag, heter det i en melding fra Samarbeidskontoret for frittstående vassdragsgrupper.
17.Vi holder på med en stortingsmelding om vassdrag som er i fare, og Øyeren er et av dem.
18.Vi må velge blant de ganske få vassdrag som da er igjen for å nå Stortingets mål.
19.fallrettigheter i vassdrag som er utbyggingsprioritert, men hvor utbygger viser liten vilje til planlegging eller utbygging.
20.60 større norske vassdrag er idag sterkt forurenset på grunn av utslipp fra landbruket.
21.70 kommuner har slått seg sammen for å få det offentlige til å bevilge mer penger til flomsikring i norske vassdrag.
22.Alle medlemmene er enige om at sjøfisket med effektive redskaper er det vesentligste hinder for videreutvikling av fritidsfiske efter laks både i sjøen og i vassdrag.
23.Alta ville blitt plassert i gruppe III - det vil si vassdrag som både er meget konfliktfylte og kostbare å bygge ut.
24.Alternativet var separat utbygging i begge vassdrag eller bare utbygging av Dokka.
25.Arbeidet med" Samlet plan for vassdrag" har gått utover det mandat Stortinget trakk opp i sin tid.
26.Bare noen få vassdrag er tatt med, og her finnes ingen som helst vurdering av fisken eller fiskemulighetene noe sted.
27.Bebyggelsen skal ikke plasseres så nær vassdrag at det kan oppstå fare for forurensing av vannet og ikke nærmere enn 100 meter målt i horissontalplan ved gjennomsnittlig flomvannstand.
28.Blant de mer kjente vassdrag der departementet efter en samlet vurdering har forstått at en utbygging om nødvendig kan skje før år 2000, finner vi deler av Øvre Otta / Jotunheimen i Oppland.
29.Burde vi kanskje heller bevare det meste av våre gjenværende vassdrag for våre efterkommere ?
30.Cirka 130 av de nærmere 200 kommunene som blir berørt av Samlet Plan for vassdrag har nå uttalt seg om planen som er fremlagt av Miljøverndepartementet.
Le tue ultime ricerche