Norvegese-Italiano traduzione di kadmium

La Traduzione della parola kadmium da norvegese a italiano, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

kadmium in italiano

kadmium
mineralogisostantivo cadmio [m]
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Avfallet består av kvikksølv, bly, kadmium, sink, jarositt, og kobber.
2.Blåskjellundersøkelsen viser at konsentrasjonen av kadmium har økt totre ganger i tidsrommet 197583, dette til tross for at industrien påstår at avfallsutslippene er redusert.
3.Både kalkslammet, som er brukt i landbruket i korndyrking, og kompostslammet inneholder tungmetallene kadmium, kvikksølv og bly.
4.Både vannmassene og slamlagene på bunnen av fjorden inneholder store mengder metaller, blant annet jern, sink, bly, kadmium og mangan, samt fosfor og svovel.
5.De nordiske landene har stort sett stått samlet, og har blant annet gått inn for strenge restriksjoner på utslipp av kvikksølv og kadmium.
6.Dengang var man ukjent med stoffet kadmium og de kroniske forgiftninger på planter, dyr og mennesker dette kan føre til.
7.Det blir også hevdet at kunstgjødsel forsurer skog og mark i tillegg til den sure nedbøren slik at plantene bl.a. får større tilbøyelighet til å oppta metalliske forbindelser av bl.a. aluminium og kadmium.
8.Det inneholder også ca. 2900 tonn zink, 2200 tonn bly, 300 tonn kobber, 70 tonn kadmium og 3 tonn kvikksølv.
9.For industriens utslipp i elvene - dette er Nordsjøens hovedproblem ble det fastsatt nye og lavere grenseverdier for kvikksølv og kadmium.
10.Forbrukerne bør også være på vakt når de kjøper kulørt keramikk i utlandet fordi man ikke har noen garanti for at produktene ikke avgir bly og kadmium.
11.Forsker Kåre Julshamn i Fiskeridirektoratet sier til Aftenposten at så langt ut som ved Valevåg i Bømlofjorden er det påvist tre ganger så store mengder kadmium som normalt.
12.Han sier at kadmium ikke berører fisk i samme grad som skalldyr.
13.Kadmium er et tungmetall i samme gruppe som kvikksølv og bly, og det absorberes lett av blåskjell og østers.
14.NIVAs rapport viser at for enkelte metaller, som sink, er konsentrasjonen høyere enn normalt, mens det for kvikksølv og kadmium ikke er registrert ekstremt høye verdier.
15.Samtidig med målinger av blyinnholdet i luft og i blodet ved ulike luftkvaliteter, vil også innholdet av kadmium i urinen bli målt.
16.Sørfjorden har gjennom lang tid mottatt store mengder tungmetaller (kadmium, bly, sink og kvikksølv) fra Norzink A / S i Odda.
17.Tusenvis av tonn med bly, kvikksølv, kadmium og andre stoffer dumpes i Nordsjøen hvert år.
18.Utslippene fra bedriften Norzink i Odda har resultert i altfor store konsentrasjoner kadmium i blåskjell.
19.At så store områder er forurenset av kadmium, skyldes at metallet finnes i oppløst form i vannet og derfor kan spres over store områder før det avsetter seg på bunnen.
20.Det blir spesielt påpekt at utslippene av tungmetaller bør reduseres ytterligere, særlig av kvikksølv og kadmium samt tjærestoffer.
21.Det er funnet betydelig høyere innhold av det giftige tungmetallet kadmium i innvoller på reinsdyr fra Hardangervidda enn tilsvarende i reinsdyr fra Finnmark.
22.Det er også påvist sammenheng mellom kadmium, kvikksølv og aluminium og evne og adferdsproblemer.
23.Det er særlig innholdet av kadmium som er så høyt at det ligger over den grense Sosialdepartementet har foreslått for sjømat.
24.En undersøkelse som ble foretatt høsten 1983 og våren 1984, viser at innholdet av kadmium i blåskjell ligger over den tillatte grense på 0,5 mg pr. kilo frisk vekt.
25.Fasadekledning ramler ned, vannet er forgiftet av kadmium, og det er papirløse forhold på enkelte toaletter.
26.Forskernes neste oppgave blir å undersøke om forurensningen kommer fra avfallsdepoter på land eller om kadmium skilles ut fra avsetninger på bunnen.
27.Kadmium og andre tungmetaller hoper seg særlig opp i nyrer og lever, og Holt sier det er helsemyndighetenes oppgave å svare på om det er forsvarlig å spise disse innvollene fra dyr som har levd i SørNorge.
28.Man har blant annet sett på kvikksølv og bly, og i de senere år særlig kadmium.
29.Men også utslipp av tungmetaller som bly og kadmium vil bli redusert med opptil 40 prosent, sier innenriksminister Friederich Zimmermann.
30.Mugger, kopper og kar som turister tar med seg tilbake til Norge, viser seg ofte å avgi metallene bly og kadmium, som lett kan føre til forgiftninger.
Le tue ultime ricerche