Norvegese-Italiano traduzione di kompetent

La Traduzione della parola kompetent da norvegese a italiano, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

kompetent in italiano

kompetent
skikkethetaggettivo qualificato
  yrkeaggettivo abile, esperto, competente, capace
  rettsvitenskapaggettivo cosciente
  personaggettivo competente, efficiente, capace
  skikkethetaltro abilmente, in maniera competente, accortamente
Sinonimi per kompetent
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Dersom det forekommer tvil om kompetent organ har besluttet ransaking og beslag i det omfang politiet krever, bør man anmode om utsettelse inntil advokat kan komme til stede.
2.Dersom polititjenestemann legitimerer seg tilfredsstillende og beslutning truffet av kompetent organ sees å hjemle beslagets art, dvs. datalister eller andre lister, og ransaking og beslag i de aktuelle lokaler, vil ransaking og beslag som dette komme inn under straffeprosesuelle regler.
3.Familiene får stadig vekk høre hvor etisk høyverdig og bra det er å utføre fosterdiagnostikk, uten etiske motforestillinger fra såkalt kompetent hold, dvs. fra genetikerne".
4.Det er ikke tilfeldigheter, men en bevisst og dirigert tjenestehandling fra kompetent embedshold at det 62 år gamle nederlandske hovedvitnet ble utvist fra Norge umiddelbart før hovedforhandlingen i denne saken skulle ta til.
5.Er det tvil om at kompetent organ har besluttet ransaking og beslag i det omfang politiet krever, bør man be om utsettelse og advokatbistand.
6.Han har gjort seg så teknisk kompetent at hans autoritet ikke lar seg trekke i tvil.
7.Med medisinsk embetseksamen, er ikke legen mer kompetent enn andre ved avdelingen til å ha det administrative ansvaret, fremholder Inger Marie Sommerseth.
8.Så nå føler du deg kompetent til å kurere diverse lidelser ved hjelp av massasje ?
9.Vi betraktet ham som en fremragende kollege, en effektiv og kompetent mann for etaten, sier UDfolk som Aftenposten har vært i kontakt med.
10.Av hensyn både til pasienter og leger ville det være ønskelig å få en utredning om dette fra kompetent hold.
11.Bandet hans er mer enn kompetent.
12.Barn som skal lære å gå med krykker, må alltid få instruksjon av en fysioterapeut eller av en annen kompetent person.
13.Bedriftenes evne til å overleve vil nok i fremtiden være vel så avhengig av kompetent sikkerhetsledelse vil ikke være den eneste garanti for å overleve - men den vil bidra til større effektivitet og bedret lønnsomhet, bl.a. ved at et overskudd fortsetter å være overskudd også efter at alle kostnader er betalt.
14.Bibelforskningen har sine opplagte begrensninger, og bidrag fra et hvilket som helst annet kompetent hold er høyst velkomne til den grad de kan kaste nytt lys over gamle og uløste gåter.
15.DET vil nå bli interessant å se hvor lang tid det går før neste forsvarerutspill i Arne Treholtsaken foreligger fra mer eller mindre kompetent akademisk hold, og hvilken form det vil få.
16.Den administrative lederen i bydelen må først og fremst være en kompetent administrator som må kunne økonomi godt.
17.Det er viktig for rettssikkerheten i samfunnet at disse sakene blir behandlet av et faglig kompetent organ.
18.Det heter i paragraf 36 at kompetent myndighet i mottagerstaten, i dette tilfelle Norge, omgående skal underrette senderstatens konsulære stasjon hvis en borger av senderstaten blir arrestert, fengslet eller satt i varetektsarrest, eller tilbakeholdt på annen måte.
19.Det hevdes dog fra kompetent hold at forsøk viser at det er ufarlig.
20.Det kan ellers opplyses at de første tilbakemeldinger om boken fra kompetent medisinsk hold, har vært sterkt positive.
21.Det utvalg som i oktober 1982 ble nedsatt av Miljøverndepartementet for å vurdere satellittfjernmåling i Norge foreslår i sin rapport (NOU 1983:24) at det opprettes et faglig kompetent fellesorgan for fjernmåling knyttet til Miljøverndepartementet.
22.Du begynner å tro at du er mer enn du er, svarer på ting du egentlig ikke er kompetent til å svare på.
23.En norsk romdelegasjon må sammensettes slik at den kan være et kompetent rådgivende organ overfor Utenriksdepartementet og alle de øvrige fagdepartementer, og den må kunne ta initiativ til hensiktsmessige institusjonelle arrangementer i enkeltsektorene.
24.Familiene får stadig vekk høre hvor etisk høyverdig og bra det er å utføre fos terdiagnostikk (f.d.), uten etiske motforestillinger fra såkalt kompetent hold, dvs. fra genetikerne.
25.Fengselslege Bjørn F. Ruud ved Ullersmo landsfengsel anbefalte i oktober 1983 at Busk ble vurdert av kompetent psykiater med henblikk på mulige psykiske skadevirkninger.
26.Forbrukerne villedes av mangelfull informasjon, og det reises spørsmål fra kompetent hold om det ikke bør kreves varefakta også på lyspæreemballasjen her i landet.
27.Gruppen saksbehandlere kategoriserer ofte klient / pasient som et menneske som er mye mindre kompetent og følgelig i vårt samfunn, mye mindre verdt.
28.Han virket meget nervøs, men også kompetent.
29.Hes og sensuell og mer uttrykksfull enn egentlig kompetent.
30.Hockeystyret i VIF fattet på et møte igår kveld vedtak om at de av Aspillerne som følte seg kompetent til å spille, fikk grønt lys for det.
Le tue ultime ricerche